Beleggingsbeleid

Het primaire doel van het beleggingsbeleid is om het vermogen in stand te houden en de risico’s ten aanzien van de solvabiliteitspositie te beperken. Tevens is het doel om onder de gestelde condities een zo optimaal mogelijk rendement te behalen waardoor een positieve bijdrage aan de jaarlijkse premie te realiseren is.  Behalve deze financiële criteria weegt ONVZ, ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen, mee in haar beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de governance zijn uitgewerkt in een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd Treasurystatuut.

Strategisch beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid van ONVZ is gebaseerd op asset liability analyses. Aspecten die hierbij betrokken worden zijn: de verplichtingenstructuur, balansverhoudingen, solvabiliteitseisen en de liquiditeitsplanning. Op basis hiervan en de uitgangspunten in het beleggingsbeleid is een defensieve strategische beleggingsallocatie ontwikkeld die bestaat uit vastrenten waarden (staatsobligaties en euro bedrijfsobligaties) en aandelen. Vanwege de primaire doelstelling om het vermogen in stand te houden is er voor een passieve beleggingsstrategie gekozen. Uitgangspunt is verder dat het rendement en de risico’s van de beleggingscategorieën te meten zijn aan de hand van publiekelijk beschikbare benchmarks. In het kader van het strategisch beleggingsbeleid is ook het risicobudget vastgesteld.

Beleggingsmandaat

Op basis van het strategisch beleggingsbeleid is het beleggingsmandaat bepaald. Dit mandaat is verstrekt aan de externe vermogensbeheerder en kent strikte eisen en bandbreedtes voor de verschillende beleggingscategorieën waar ONVZ en de beheerder zich aan moeten houden. De vermogensbeheerder adviseert over de te selecteren fondsmanagers. Uitgangspunt daarbij is, in het kader van onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder, dat geen “eigen” huisfondsen worden geadviseerd en geselecteerd.

Governance en organisatie

ONVZ heeft het vermogensbeheer, na een zorgvuldige selectieprocedure, uitbesteed. Daarbij is gekozen voor het zogenaamde fiduciaire model. In de selectie ten behoeve van de keuze voor de nieuwe vermogensbeheerder (eind 2010) zijn ESG criteria meegenomen. ESG staat voor Environmental, Social & Governance, de gangbare Engelse termen voor verantwoord en duurzaam. Door ONVZ is het fiduciaire model zodanig ingevuld dat ONVZ volledig in control is en blijft over de beleggingen. Dat wil zeggen dat alle beslissingen (bijvoorbeeld over fondsmanagers en rebalancing) door ONVZ worden genomen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

ONVZ gaat ook verantwoord om met de premiegelden van onze cliënten. ONVZ belegt voorzichtig en neemt geen onnodige risico’s. ONVZ weegt behalve financiële criteria, ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen, mee in haar beleggingsbeleid. Eind 2011 heeft ONVZ de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. De code is van toepassing op het intern beheerde vermogen. Ten aanzien van het externe, door derden beheerd vermogen, geldt een inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat vermogensbeheerders maatschappelijk verantwoord beleggen. De volgende fundamentele uitgangspunten zijn hierbij van toepassing:

  • respecteren van mensenrechten
  • respecteren van arbeidsrechten
  • tegengaan van corruptie
  • bescherming van het milieu en het klimaat
  • geen controversiële wapens
  • respecteren van normen voor corporate governance.

ONVZ heeft in haar beleggingsportefeuille diverse beleggingsfondsen opgenomen. In 2013 heeft ONVZ, naast de duurzame beleggingsfondsen voor Euro bedrijfsobligaties, ook een duurzaamheidsfonds geselecteerd voor de aandelenportefeuille. Voor de aandelenportefeuille is eind 2013 de keuze gemaakt voor een aandelenfonds dat de index volgt (passief belegd) waarbij naast de screening op duurzaamheidscriteria tevens de tabaksindustrie uitgesloten wordt. Voor de discretionaire (obligatie)portefeuille heeft ONVZ bewust gekozen voor staatsobligaties Nederland omdat dit een veilige, duurzame en transparante belegging is. 

Wetgeving

ONVZ voldoet aan alle bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels voor de uitbesteding van werkzaamheden.

ONVZ heeft tevens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. De code is van toepassing op het intern beheerde vermogen. Ten aanzien van het externe, door derden beheerd vermogen, geldt een inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat vermogensbeheerders maatschappelijk verantwoord beleggen.

[1] United Nations Principles for Responsible Investment zijn best practice normen voor vermogensbezitters en –beheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding