Beleggingsbeleid

Het primaire doel van het beleggingsbeleid is om het vermogen in stand te houden en de risico’s ten aanzien van de solvabiliteitspositie te beperken. Tevens is het doel om, onder de gestelde condities, een zo optimaal mogelijk rendement te behalen waardoor een positieve bijdrage aan de jaarlijkse premie te realiseren is.

Behalve deze financiële criteria weegt ONVZ Zorgverzekeraar ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen, mee in haar beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de governance zijn uitgewerkt in een door de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd Treasury statuut. ONVZ hanteert bij het beleggingsbeleid de volgende principes:

 • Kostenbeheersing;
 • Laag risico;
 • Goede kwaliteit;
 • Transparantie.

Strategisch beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid van ONVZ is gebaseerd op asset liability analyses. Aspecten die hierbij betrokken worden zijn: de verplichtingenstructuur, balansverhoudingen, solvabiliteitseisen en de liquiditeitsplanning. Op basis hiervan en de uitgangspunten in het beleggingsbeleid is een defensieve strategische beleggingsallocatie ontwikkeld die bestaat uit vastrentende waarden (staatsobligaties en euro bedrijfsobligaties) en aandelen. Vanwege de primaire doelstelling om het vermogen in stand te houden is er voor een passieve beleggingsstrategie gekozen. Uitgangspunt is verder dat het rendement en de risico’s van de beleggingscategorieën te meten zijn aan de hand van publiekelijk beschikbare benchmarks.

Beleggingsmandaat

Op basis van het strategisch beleggingsbeleid is het beleggingsmandaat bepaald. Dit mandaat is verstrekt aan de externe vermogensbeheerder en kent strikte eisen en bandbreedtes voor de verschillende beleggingscategorieën waar ONVZ en de beheerder zich aan moeten houden. De vermogensbeheerder adviseert over de te selecteren fondsmanagers. In principe is het uitgangspunt daarbij, in het kader van onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder, dat geen ‘eigen’ huisfondsen worden geadviseerd en geselecteerd.

Governance en organisatie

ONVZ heeft het vermogensbeheer, na een zorgvuldige selectieprocedure, uitbesteed. Daarbij is gekozen voor het zogenaamde fiduciaire model. In de selectie ten behoeve van de keuze voor de vermogensbeheerder zijn ESG criteria meegenomen. ESG staat voor Environmental, Social & Governance, de gangbare Engelse termen voor verantwoord en duurzaam. Door ONVZ is het fiduciaire model zodanig ingevuld dat ONVZ volledig in control is en blijft over de beleggingen. Dat wil zeggen dat alle beslissingen (bijvoorbeeld over fondsmanagers en rebalancing) door ONVZ worden genomen.

In het door de RvC goedgekeurde Treasury Statuut zijn de doelstellingen van de beleggingsportefeuille vastgelegd. Hierin zijn ook de randvoorwaarden opgenomen. De randvoorwaarden hebben betrekking op de risico’s en de maatschappelijk verantwoorde invulling van de beleggingsportefeuille.
 
Ieder kwartaal komt de beleggingscommissie, die belast is met de uitvoering van het beleggingsbeleid, bijeen. De beleggingsresultaten van de beleggingsportefeuille worden besproken met de RvC en het Audit en Risk Committee.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

ONVZ is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Hierbij past een verantwoorde beleggingsportefeuille. ONVZ gaat verantwoord om met de premiegelden van haar verzekerden. ONVZ belegt voorzichtig en neemt geen onnodige risico’s. ONVZ weegt behalve financiële criteria, ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen, mee in haar beleggingsbeleid. Eind 2011 heeft ONVZ de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. De code is van toepassing op het intern beheerde vermogen. Ten aanzien van het externe, door derden beheerd vermogen, geldt een inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat vermogensbeheerders maatschappelijk verantwoord beleggen. De volgende fundamentele uitgangspunten zijn hierbij van toepassing:

 • respecteren van mensenrechten;
 • respecteren van arbeidsrechten;
 • tegengaan van corruptie;
 • bescherming van het milieu en klimaat;
 • geen controversiële wapens;
 • respecteren van normen voor corporate governance.

ONVZ belegt uitsluitend in bedrijven en landen die voldoen aan de bovengenoemde fundamentele uitgangspunten. Op deze manier is ons vermogensbeheer volledig duurzaam. ONVZ heeft in haar beleggingsportefeuille diverse duurzame beleggingsfondsen opgenomen voor Euro bedrijfsobligaties en voor de aandelenportefeuille. Voor de beleggingsfondsen is keuze gemaakt voor fondsen waarbij, naast de screening op duurzaamheidscriteria, tevens de tabaksindustrie wordt uitgesloten. Voor de discretionaire (obligatie)portefeuille heeft ONVZ bewust gekozen voor Europese staatsobligaties omdat dit een veilige, duurzame en transparante belegging is. Naast de hierboven genoemde beleggingsfondsen en discretionaire obligatieportefeuille hebben wij geen andere beleggingen in effecten. Het bedrijfspand, dat ook als belegging wordt meegeteld, is in 2016 duurzaam gerenoveerd en heeft het duurzaamheidskeurmerk Breeam Very Good ontvangen.

De beleggingsfondsen die opgenomen zijn in de portefeuille zijn zeer actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Ieder kwartaal wordt aan de beleggingscommissie gerapporteerd over de resultaten en handelwijze van de beleggingsfondsen in het kader van duurzaamheid. De beleggingscommissie bespreekt de beleggingsfondsen periodiek en past indien nodig de portefeuille aan.
Voor de invulling van de beleggingsportefeuille is gekozen om gebruik te maken van de volgende instrumenten:

Negatieve selectie:

 • ONVZ belegt niet in organisaties die betrokken zijn bij controversiële wapenhandel waaronder massavernietigingswapens, nucleaire - en chemische  wapens, landmijnen en clusterbommen;
 • ONVZ streeft ernaar om niet te beleggen in organisaties die zich stelselmatig schuldig maken aan het schenden van één of meerdere principes uit de UN Global Compact;
 • ONVZ sluit de tabaksindustrie uit;
 • Ten aanzien van de discretionaire staatsobligatieportefeuille wordt Finland uitgesloten. Finland heeft niet alle internationale verdragen tegen controversiële wapens ondertekend;
 • De vermogensbeheerder hanteert de uitsluitingenlijst van Sustainalitics;
 • De beleggingsfondsen hanteren mogelijk andere uitsluitingenlijsten. Aan de hand van de periodieke rapportages over de uitsluitingen kan de beleggingscommissie de raad van bestuur adviseren tot aanpassingen in de portefeuille.

Positieve selectie: bij de selectie en beoordeling van de beleggingsfondsen worden de ESG criteria toegepast.

Stembeleid: ONVZ heeft een aandelenfonds geselecteerd die ESG heeft geïntegreerd en die aansluit bij de principes van ONVZ. Omdat ONVZ geen discretionaire aandelenportefeuille heeft, wordt het stembeleid bij aandeelhoudersvergaderingen ingevuld door het aandelenfonds. Het aandelenfonds heeft uitgebreide procedures en richtlijnen die zij hanteren bij de invulling van hun stembeleid.

Actuele beleggingsportefeuille

Discretionaire staatsobligaties
België
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Nederland
Oostenrijk

Beleggingsfondsen
Credits:
European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund (Standard Life Investments)
Euro Sustainable Credit (excluding Financials) – I Cap EUR (NN L)
 
Equity:
World Custom ESG Equity Index Fund (Northern Trust)

Wetgeving

ONVZ voldoet aan alle bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels voor de uitbesteding van werkzaamheden.

ONVZ heeft tevens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. De code is van toepassing op het intern beheerde vermogen. Ten aanzien van het externe, door derden beheerd vermogen, geldt een inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat de vermogensbeheerders maatschappelijk verantwoord beleggen.

[1] United Nations Principles for Responsible Investment zijn best practice normen voor vermogensbezitters en –beheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding