Inloggen MijnONVZ

Veranderingen GGZ en ZG 2017

De geestelijke gezondheidszorgsector is voortdurend in beweging. Ook voor 2017 staan er grote veranderingen op stapel. Zo moeten zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 beschikken over een kwaliteitsstatuut. Binnen het kwaliteitsstatuut wordt er niet meer gesproken van een  hoofdbehandelaar, maar van een regiebehandelaar en zijn de eisen die aan een vrijgevestigde praktijk worden gesteld aangepast.

Daarnaast wil ONVZ Zorgverzekeraar waarborgen dat zijn verzekerden de best passende zorg krijgen. Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 door de zorgaanbieder vooraf toestemming moet worden gevraagd wanneer u opgenomen moet worden  voor bepaalde diagnoses. De aanvraag wordt onder andere beoordeeld op de in Nederland geldende kwaliteitseisen. 

Hieronder worden deze veranderingen verder toegelicht.

Invoering kwaliteitsstatuut

Wat is een kwaliteitsstatuut?
Per 1 januari 2017 is het hebben, registreren en naleven van een kwaliteitsstatuut de veldnorm voor ggz-zorgaanbieders; zowel voor generalistische basis ggz als voor gespecialiseerde ggz. In dit ‘statuut’ geven zorgaanbieders aan wat ze geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Het statuut dienen zorgaanbieders in bij het register kwaliteitsstatuut van ZINL (Zorginstituut Nederland). ZINL stelt hiervan afgeleide data beschikbaar in een openbare database. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op het kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut vinden op de website van een zorgaanbieder. 

Hoe ziet een kwaliteitsstatuut eruit?
Elke zorgaanbieder omschrijft in zijn kwaliteitsstatuut hoe er wordt omgegaan met de volgende zaken: 

 • Cliënt staat centraal in de zorgverlening;
 • Afstemming/samenwerking tussen zorgverleners;
 • Verloop ‘Patiënt Journey’;  
 • Regiebehandelaarschap;
 • Gepast gebruik; 
 • Verantwoording, toetsing en controle aan de hand van een aantal normen
  Het kwaliteitsstatuut is een dynamisch document en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en aangepast.

Wat is het model kwaliteitsstatuut?
Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in de kwaliteitsstatuten van zorgaanbieders  omschreven moet worden.

Het model kwaliteitsstatuut bestaat uit drie secties:
I. Algemeen deel, waarin de algemene uitgangspunten van zorg worden beschreven;
II. Deel waarin staat aangegeven wat vrijgevestigde praktijken moeten regelen voor een goede interne en externe samenwerking;
III. Deel waarin staat aangegeven wat instellingen moeten regelen voor een goede samenwerking intern en extern.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016?
Belangrijke veranderingen die samenhangen met de invoering van het kwaliteitsstatuut, zijn onder andere het regiebehandelaarschap en de eisen die aan een vrijgevestigde praktijk gesteld worden.

Regiebehandelaarschap

Vanaf 1 januari 2017 spreken we niet meer van een hoofdbehandelaar maar van een regiebehandelaar. De regiebehandelaar coördineert de zorg en is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en zijn of haar naasten of wettelijk vertegenwoordiger.

De kerntaken van de regiebehandelaar:

 • Toezien op bekwaamheid van alle betrokken zorgverleners;
 • Toezien op juiste dossiervorming;
 • Bewaken van de voortgang, waarde en toetsing onderdelen behandeling;
 • Het voeren van voldoende multidisciplinair overleg;
 • Het borgen van de communicatie en relatie met cliënt en naasten.

Gedurende een behandeling houdt de cliënt dezelfde regiebehandelaar, tenzij:

 • Er een nieuwe fase van de behandeling gestart wordt of het behandelplan wijzigt;
 • De verzekerde zelf om een nieuwe regiebehandelaar vraagt;
 • De regiebehandelaar uitvalt.

Aan de deskundigheid van de regiebehandelaar worden bepaalde eisen gesteld, zoals een academisch opleidingsniveau, BIG-registratie, relevante werkervaring en periodieke deelname aan intervisie en toetsing. De eisen die aan de regiebehandelaar worden gesteld zijn binnen instellingen ruimer dan bij vrijgevestigde praktijken omdat binnen instellingen makkelijker multidisciplinair gewerkt kan worden. 

Voor 2017 worden de beroepen die volgens het model kwaliteitsstatuut regiebehandelaar bij instellingen en vrijgevestigde praktijken mogen zijn, opgenomen in de regelgeving van de NZa. Dat betekent dat behandelaren met een beroep dat niet voorkomt in de lijsten van het model kwaliteitsstatuut met ingang van 1 januari 2017 niet (meer) zelfstandig mogen declareren.

De regiebehandelaar in een vrije vestiging is:

Generalistische basis ggz

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog;
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog;
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut;
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog.

Gespecialiseerde ggz

 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog;
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut;
 • BIG-geregistreerd klinische neuropsycholoog, of;
 • BIG-geregistreerd psychiater.

De regiebehandelaar in een ggz-instelling is

Generalistische basis ggz

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog;
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog;
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut;
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog;
 • Verpleegkundig specialist GGZ of;
 • Indien de hoofddiagnose dementie betreft, de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater;
 • Indien de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft, een verslavingsarts.

Gespecialiseerde ggz

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog;
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog;
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut;
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog;
 • BIG-geregistreerd psychiater;
 • verpleegkundig specialist GGZ;
 • Indien de hoofddiagnose dementie betreft, de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater;
 • Indien de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft, een verslavingsarts.

 

Verschil vrijgevestigde praktijk (sectie II) en instelling (sectie III)

In het model kwaliteitsstatuut staat helder aangegeven wanneer een zorgaanbieder onder sectie II of sectie III valt. Het is namelijk niet zo dat elke zorgaanbieder die in 2016 een vrijgevestigde praktijk was, dat in 2017 ook automatisch is. De eisen die aan een vrijgevestigde praktijk worden gesteld zijn aangepast.

Een zorgaanbieder is een vrijgevestigde praktijk (sectie II) als deze voldoet aan onderstaande kenmerken:

 1. De cliënt kiest zelf zijn of haar regiebehandelaar,
 2. De regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van een opleidingssituatie (een opleiding wordt niet beschouwd als medebehandelaar) of waarneming;
 3. De vrijgevestigde praktijk bestaat uit niet-hiërarchisch tot elkaar verhoudende, in de Wet BIG-geregistreerde, regiebehandelaars;
 4. De vrijgevestigde praktijk is zelfstandig en is niet verbonden aan een instelling: er is geen sprake van juridische en/of financiële afhankelijkheid van een andere rechtspersoon;
 5. De regiebehandelaar en/of vrijgevestigde praktijk is in het bezit van een AGB-code categorie 94 of 30.

In alle andere gevallen is sectie III (instelling) van toepassing.

Machtigingsaanvraag voor opname bij verslavingszorg en eetstoornissen

ONVZ Zorgverzekeraar wil graag waarborgen dat zijn verzekerden de best passende zorg krijgen. Daarom moet er vanaf 1 januari 2017 vooraf toestemming worden gevraagd aan ONVZ voor opname bij onderstaande diagnoses:

 • Aan alcohol gebonden stoornissen;
 • Overige aan een middel gebonden stoornissen;
 • Eetstoornissen.

ONVZ Zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag en geeft toestemming voor opname, wanneer voldaan wordt aan onder andere de ‘stepped care’-principes en bij gepast gebruik. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Toestemming vragen voor opname
Voor gespecialiseerde ggz mét een opname voor de hierboven genoemde diagnoses dient de zorgaanbieder, voorafgaand aan de voorziende opname, toestemming te vragen. Voor deze aanvraag heeft ONVZ de volgende informatie nodig:  

 • Verwijsbrief, inclusief:
  • Inzicht in het voortraject;
  • Reden voor opname.
 • Het behandelplan, inclusief:
  • Diagnose;
  • Onderbouwing waarom opname de meest aangewezen behandelvorm is (en indien van toepassing voor de opname de verblijfscategorie);
  • Zorgprogramma;
  • Behandeldoelen;
  • Verwachte behandel-/opnameduur en de behandelplaats;
  • Gegevens van de regiebehandelaar (discipline, naam en AGB-code) en de bij de behandeling betrokken disciplines;
  • DBC-prestatiecode en declaratiecode;
  • Nazorgtraject.

Bovenstaande informatie kan uw zorgaanbieder mailen naar zsb@onvz.nl ter attentie van afdeling machtigingen ggz of per post sturen naar:
 
ONVZ Zorgverzekeraar
T.a.v. de afdeling Machtigingen ggz
Postbus 392
3990 GD Houten

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur, Elise Aartsen, via EAartsen@onvz.nl of 030 639 6213. Zij helpt u graag verder.

Machtigingsaanvraag voor verblijf bij intensieve revalidatie Zintuiglijk Gehandicapten

Op 26 november 2015 heeft het Zorginstituut Nederland (ZINL) besloten dat het verblijf van volwassenen en kinderen voor intensieve revalidatie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG) verzekerde zorg is. Dit betekent dat het verblijf vergoed kan worden door de zorgverzekeraar. In 2016 werd verblijf voor volwassenen met een visuele beperking al vergoed. Vanaf 1 januari 2017 is dit ook het geval voor mensen met auditieve en communicatieve beperkingen. Dit geldt met  terugwerkende kracht ook voor 2016. 

Wanneer vergoedt ONVZ verblijf bij intensieve revalidatie Zintuigelijk Gehandicapten?
ONVZ vergoedt het verblijf bij intensieve revalidatie wanneer een verzekerde (tijdelijk) is aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf om de behandeling te laten slagen en wanneer de behandeling niet zonder verblijf gerealiseerd kan worden. Of u bent  aangewezen op zorg met verblijf, wordt vastgesteld aan de hand van het indicatieprotocol van de beroepsgroep.

Hoe moet ik om toestemming vragen voor verblijf bij intensieve revalidatie ZG?
Voorafgaand aan het verblijf bij intensieve revalidatie Zintuigelijk Gehandicapten dient uw  zorgverlener een gemotiveerde aanvraag in via een machtigingsformulier. Dit formulier is gebaseerd op het indicatieprotocol van de beroepsgroep.

Het ingevulde machtigingsformulier kunt uw zorgverlener uploaden via onvz.nl/zorgverlener/machtigingen of per post sturen naar:

ONVZ Zorgverzekeraar
T.a.v. de afdeling Machtigingen ZG
Postbus 392
3990 GD Houten

Wanneer het ingevulde machtigingsformulier niet voldoende inzicht geeft, zal onze medisch adviseur aanvullende informatie en/of het behandelplan bij uw zorgverlener opvragen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur, Elise Aartsen, via EAartsen@onvz.nl of 030 639 6213. Zij helpt u graag verder.

 

 

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding