Inloggen MijnONVZ

Privacystatement

Privacyverklaring

ONVZ behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons (vanzelfsprekend) aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Ons privacystatement bevat meer informatie over ons beleid.

Privacystatement 

ONVZ respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons (vanzelfsprekend) aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Deze gedragscode is de vertaling van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de ziektekostenverzekeringsbranche.

Met dit privacystatement maken wij duidelijk waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

Als u vragen heeft over het privacystatement kunt u deze stellen via ons contactformulier

Beveiliging

Onze systemen en programma’s zijn beveiligd en we hebben beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Waarom wordt informatie verzameld?

Bij de aanvraag voor een verzekering vragen wij om persoonsgegevens. De verstrekte gegevens gebruikt ONVZ voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekering en het nakomen van wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudebeheersing en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Gegevens over gezondheid

In veel gevallen hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig. Zo vragen wij voor bepaalde aanvullende zorgverzekeringen vragen over de gezondheid te beantwoorden om te bepalen of men hiervoor in aanmerking komt. Bedoelde gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van een groot gedeelte van deze gegevens. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid behoren en ze de gegevens voor hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van de functionele eenheid werken onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn beroepsgeheim.

Meldingen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het Autoriteit Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) en staan vermeld onder: Openbare registers → Register meldingen  → Zoeken
→ ONVZ.

Website

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u -afhankelijk van de gebruikte browser- een klein symbool van een sleutel of slot. Zo weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en -frequentie.

Cookies bij gebruik website

Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie zodat we u bij een volgend bezoek automatisch herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zo op te slaan dat het niet steeds hoeft te worden ingevoerd. Cookies blijven gedurende vijf jaar in uw computer, behalve als u ze verwijdert.

Aan wie worden gegevens verstrekt?

Als u om opgave van uw gegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt als er voldoende zekerheid bestaat over uw identiteit. Wij kunnen om privacyredenen zonder uw toestemming geen gegevens over uw gezondheid verstrekken via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. ONVZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekering(en), op grond van een wettelijke verplichting of in geval van fraude.

Wat zijn uw rechten?

Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat laten weten via ons contactformulier. Dan wordt u niet meer benaderd.

Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen -en of deze juist zijn- kunt u ons vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Wij verstrekken u binnen vier weken deze opgave. Als deze naar uw mening onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.

U kunt het verzoek indienen via ons contactformulier.

Klachten

Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten tot de afdeling Cliëntenservice van ONVZ Zorgverzekeraar (Postbus 392, 3900 GD Houten, e-mail clientenservice@onvz.nl).

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u deze voor bemiddeling voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen, postbus 291, 3700 AG te Zeist, telefoonnummer
030 - 698 83 60, faxnummer 030 - 698 82 45. Dit dient u binnen één jaar te doen, nadat u ons standpunt heeft vernomen.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Op deze plaats treft u het actuele privacystatement aan.


Definities

Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon.
Gegevens betreffende uw gezondheid
Gegevens over de gezondheid van een persoon.
Medisch adviseur
De (tand)arts die ONVZ op onafhankelijke wijze adviseert over medische zaken en functioneel leiding geeft aan de functionele eenheid.
Functionele eenheid
Deskundige medewerkers die voor specifieke activiteiten onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid.
Wettelijke regeling
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens zonder uw (uitdrukkelijke) toestemming worden verwerkt, als dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Daartoe behoren de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Verder zijn wij als zorgverzekeraar in bepaalde gevallen verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding