Inloggen MijnONVZ

Deel A – 2 Algemene bepalingen Aanvullende verzekeringen ONVZ 2017

Toepasselijkheid Algemene bepalingen voor de aanvullende verzekeringen.

Artikel 1

De Algemene bepalingen hieronder zijn alleen van toepassing op de aanvullende verzekering(en). De Algemene bepalingen van deel A-1 zijn ook van toepassing op de aanvullende verzekering(en), als zonder de betreffende bepaling het onderwerp niet zou zijn geregeld. De volgende bepalingen van deel A-1 zijn echter nooit van toepassing op de aanvullende verzekering(en):

 • artikel 2, lid 1 en lid 2;
 • artikel 6, lid 2;
 • artikel 7, lid 2;
 • artikel 9, lid 1, als sprake is van gezondheidsvragen bij de acceptatieprocedure voor de
  betreffende aanvullende verzekering.

Begripsomschrijvingen

Artikel 2

Aanvullende verzekering
Alle verzekeringen behalve de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering, de ONVZ Zorgverzekering Buitenland en de ONVZ Basisfit Internationaal.

Acupuncturist
Een arts of behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor acupuncturisten. Een acupuncturist moet beschikken over medische en psychosociale basiskennis volgens de PLATO-eisen. Informatie over de PLATO-eisen staat in het document PLATO-eisen. Een overzicht van de erkende beroepsorganisaties en het document PLATO-eisen kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Alternatieve geneeswijzen
Door de reguliere geneeskunde niet-erkende behandelingen of onderzoeksmethoden gericht op genezing of behandeling van een ziekte. Het wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid ontbreekt volgens de reguliere geneeskunde.

Antroposofisch geneesmiddel (geregistreerd)
Geneesmiddel dat in de G-standaard van Z- index is ingedeeld in de productgroep HA (Handelsproduct antroposofisch volgens aanbieder) en wordt toegepast binnen de antroposofische geneeskunde.

Behandelaar
Een zorgverlener die volwaardig lid is van een door ONVZ voor de verleende zorg erkende beroepsorganisatie. Een behandelaar moet beschikken over medische en psychosociale basiskennis volgens de PLATO-eisen. Informatie over de PLATO-eisen staat in het document PLATO-eisen. Een overzicht van de erkende beroepsorganisaties en het document PLATO-eisen kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. De door de behandelaar verleende zorg dient gebruikelijk te zijn in de beroepsgroep. De officiële of de binnen een beroepsgroep algemeen gebruikelijke tarieven bepalen het uit te keren bedrag. Normtarieven van een beroepsorganisatie zijn leidend.

Buitenland
Ieder ander land dan het land waar u woont.

Chiropractor
Een behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor chiropractoren. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Familieleden in de 1e of 2e graad kkkk

 • 1e graad: uw echtgenoot of echtgenote of de persoon met wie u duurzaam samenwoont, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen en schoondochters. Onder kinderen, adoptie-, pleeg- of stiefkinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind, adoptie-, pleeg- of stiefkind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen.
 • 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en stiefzussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen.

Homeopathisch geneesmiddel (geregistreerd)
Geneesmiddel dat onder de Geneesmiddelenwet geregistreerd is als homeopathisch geneesmiddel en dat in de G-standaard van Z-Index is ingedeeld in de productgroep HM (Homeopathisch geregistreerd geneesmiddel).

Hospice
Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven begeleidt en verzorgt door de inzet van zorgverleners en vrijwilligers. De hospice dient een Wlz-toelating te hebben.

Lactatiekundige
Een lactatiekundige die volwaardig lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).

Medische noodzaak
De noodzaak van onderzoek, behandeling of verpleging als de wetenschap dit voldoende beproefd en deugdelijk vindt en de zorg noodzakelijk, doelmatig en niet uitsluitend cosmetisch is.

Niet Geneesmiddel
Middel dat niet onder de Geneesmiddelenwet valt en dat in de G-standaard van Z-index de registratie Niet Geneesmiddelen (NG) heeft.

Ongeval
Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt. Voor de ongevallendekking in artikel 24 van de ONVZ Vrije Keuze Superfit geldt echter de omschrijving in dat betreffende artikel.

Onvoorziene zorg
Medisch noodzakelijke en bij vertrek redelijkerwijs niet voorzienbare behandeling die geen enkel uitstel toelaat omdat vanuit medisch oogpunt gezien direct ingrijpen vereist is.

ONVZ
ONVZ Aanvullende Verzekering N.V., gevestigd aan De Molen 66 in Houten.

Orthoptist
Een orthoptist die voldoet aan de eisen vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.

Osteopaat
Een behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor osteopaten. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Pedicure
De pedicure zoals omschreven in deel A-1 of een pedicure met de specialisatie Reumatische Voet en ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Podoloog
Een podoloog die volwaardig lid is van de Stichting LOOP (Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie).

Preventief medisch onderzoek
Preventieve behandelingen of onderzoeken door een medisch specialist of huisarts, behalve onderzoek volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Psychosomatisch fysiotherapeut
Een fysiotherapeut geregistreerd volgens de Wet BIG en ingeschreven in het deelregister Psychosomatisch fysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of met de specialisatie psychosomatisch fysiotherapeut geregistreerd bij het Keurmerk Fysiotherapie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Reisgenoot
De persoon met wie verzekerde samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt of gepland en waarmee voorafgaand aan vertrek al een familiaire, vriendschappelijke of zakelijke band bestond.

Schoonheidsspecialist
Een schoonheidsspecialist die volwaardig lid is van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS).

Ziekenvervoer
Vervoer dat om medische redenen niet met openbaar vervoer kan plaatsvinden. Dit vervoer vindt plaats vanwege medisch onderzoek of medische behandeling.

Zorgverzekering
Een tussen de verzekeringnemer en een verzekeraar gesloten verzekering voor geneeskundige zorg – ten behoeve van een verzekeringsplichtige – volgens de Zorgverzekeringswet.

Overige bepalingen

Artikel 3 Grondslag van de aanvullende verzekering

lid 1
Als grondslag voor de aanvullende verzekering geldt:

 1. het aanvraagformulier;
 2. gegevens die door u of de verzekeringnemer afzonderlijk zijn verstrekt en ook – als de verzekering onderdeel uitmaakt van een collectieve overeenkomst – de collectieve verzekeringsovereenkomst.

lid 2
U ontvangt een bewijs van de aanvullende verzekering (polis).

lid 3
U heeft alleen aanspraak op vergoeding van kosten als sprake is van een medische noodzaak.

Artikel 4 Begin en einde van de aanvullende verzekering

lid 1
Als u verhuist naar een land buiten Nederland en niet meer verzekeringsplichtig bent volgens de Zorgverzekeringswet of een ziektekostenverzekering in uw woonland, beëindigt ONVZ de aanvullende verzekering(en). ONVZ kan een internationale verzekering aanbieden als aan de voorwaarden wordt voldaan.

lid 2
Een collectiviteitkorting op de premie vervalt, als niet meer wordt voldaan aan de collectieve verzekeringsovereenkomst.

lid 3
Als de aanvullende verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) beëindigd wordt, beëindigt ONVZ de aanvullende verzekering van de kinderen op de beëindigingsdatum van de aanvullende verzekering van de ouder(s)/verzorger(s).

Als in plaats van de beëindigde verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) een verzekering wordt gesloten die minder dekking biedt, wordt de aanvullende verzekering van de kinderen per de ingangsdatum van bedoelde verzekering beëindigd. Naar keuze van verzekeringnemer kan worden gekozen voor een verzekering met dezelfde dekking als voor de ouder/verzorger. De ingangsdatum van de verzekering voor de kinderen moet gelijk zijn aan die voor de ouder(s)/verzorger(s) en bedoelde keuze moet worden gemaakt binnen een maand na de ingangsdatum van de verzekering voor de ouder(s)/verzorger(s).

lid 4
Bij fraude zoals omschreven in artikel 4 van deel A-1, kan ONVZ de eventuele aanvullende verzekering(en) beëindigen die zijn gesloten voor degene die heeft gefraudeerd, op een door ONVZ te bepalen tijdstip.

Artikel 5 Verzwijging

lid 1
Als met kennis van de werkelijke stand van zaken geen verzekering was gesloten, bestaat geen recht op uitkering. Dat is ook het geval als is gehandeld om ONVZ te misleiden bij het sluiten van de verzekering. Als bij het sluiten van een verzekering met kennis van de werkelijke stand van zaken een verzekering met minder dekking was aangeboden, wordt een schadeclaim beoordeeld volgens deze dekking.

lid 2
ONVZ kan de verzekering beëindigen, als bij kennis van de werkelijke stand van zaken geen verzekering zou zijn gesloten of als ONVZ is misleid.

Artikel 6 Toeslagen

lid 1
Als in het land waar u of de verzekeringnemer woont een heffing of belasting wordt opgelegd, brengt ONVZ een toeslag in rekening op de premie ter hoogte van bedoelde heffing of belasting.

lid 2
ONVZ brengt een jaarlijks te bepalen toeslag op de premie in rekening, als een aanvullende verzekering is gesloten, niet in combinatie met de Basisverzekering. De toeslag staat in de premietabel, die deel uitmaakt van de voorwaarden van deze verzekering.

Artikel 7 Geschillen

In aanvulling op artikel 10 van deel A-1 geldt dat het advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ op uw verzoek of dat van de verzekeringnemer ook niet bindend kan zijn. Dit moet voor het begin van de procedure kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8 Uitsluitingen

lid 1

 1. Samenloop
  Deze verzekering biedt geen dekking als – zou deze verzekering niet bestaan – aanspraak gemaakt kan worden of zou kunnen worden gemaakt op vergoeding volgens een andere verzekering – al dan niet van een oudere datum – of volgens een wettelijke regeling.
 2. Excedent
  Als aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding volgens een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum of volgens een wettelijke regeling, is de dekking die deze verzekering biedt een excedent dekking.

lid 2
Naast de uitsluitingen van artikel 12, lid 1, onder 6, 7, 9, 11, 12 en 13 en de beperking in de leden 2 en 3 van deel A-1 bestaat geen aanspraak op vergoeding van:

 1. door u of de verzekeringnemer verschuldigde eigen bijdragen of eigen risico’s volgens een (buitenlandse) wettelijke regeling, behalve de eigen bijdragen gedekt door de aanvullende verzekering;
 2. kosten die niet vergoed worden volgens een natura zorgverzekering – of een variant met een naturadekking – als een door de betrokken zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverlener de zorg naar verwachting tijdig kan verlenen en er is gekozen voor een niet-gecontracteerde zorgverlener;
 3. kosten van consulten, behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen verleend, voorgeschreven of verstrekt door een verzekerde voor zichzelf of binnen een gezin door een gezinslid voor een verzekerde, tenzij ONVZ hiervoor toestemming heeft verleend;
 4. kosten van schade door terrorisme als u geen Nederlands ingezetene bent.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding