Inloggen MijnONVZ

Artikel 9 Begin en einde van de Basisverzekering

lid 1
De ingangsdatum van de Basisverzekering is de dag waarop ONVZ de aanvraag tot het sluiten van de Basisverzekering heeft ontvangen. Als degene voor wie de zorgverzekering wordt gesloten op de dag waarop ONVZ het verzoek ontvangt al op grond van een zorgverzekering is verzekerd, kan de ingangsdatum op verzoek van de verzekeringnemer ook een latere dag zijn. De ingangsdatum is op het polisblad vermeld.

Vanaf 1 januari daaropvolgend vindt ieder jaar verlenging plaats voor de duur van één kalenderjaar, tenzij ONVZ uiterlijk op 31 december een schriftelijke opzegging heeft ontvangen.

lid 2
Als de Basisverzekering ingaat binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht, is de ingangsdatum de dag waarop die plicht ontstond.

lid 3
Als de Basisverzekering ingaat binnen één maand nadat de vorige zorgverzekering is geëindigd door opzegging per 1 januari of door wijziging van de voorwaarden of premie, is de ingangsdatum de dag waarop de vorige zorgverzekering is geëindigd.

lid 4
ONVZ heeft niet het recht de Basisverzekering te beëindigen, tenzij sprake is van fraude (artikel 4) of wanbetaling (artikel 6 lid 5).

lid 5
De Basisverzekering eindigt op de dag die volgt op de dag waarop u komt te overlijden.

lid 6
De Basisverzekering eindigt op de dag waarop uw verzekeringsplicht vervalt. Dit is het geval als u niet meer verzekerd bent volgens de AWBZ of militair in werkelijke dienst wordt.

lid 7
De Basisverzekering eindigt als ONVZ door wijziging of intrekking van zijn vergunning tot uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf geen Basisverzekering meer aanbiedt of uitvoert.
De Basisverzekering eindigt als u door wijziging van het werkgebied van ONVZ buiten dat werkgebied komt te wonen. ONVZ informeert u hierover uiterlijk twee maanden voordat een Basisverzekering eindigt met vermelding van de reden en de datum waarop de Basisverzekering eindigt.

lid 8
De verzekeringnemer kan bij een nieuw dienstverband de Basisverzekering tussentijds opzeggen, als de opzegging verband houdt met de overstap van de collectieve verzekering van de vorige werkgever naar de collectieve verzekering van de nieuwe werkgever. De ingangsdatum van het nieuwe dienstverband dient direct aan te sluiten op de einddatum van het vorige dienstverband. Opzeggen van de Basisverzekering kan tot 30 dagen nadat het nieuwe dienstverband ingaat. De opzegging en de inschrijving hebben geen terugwerkende kracht en gaan in per de eerste van de kalendermaand volgend op die waarin ze zijn gedaan.

lid 9
Wanneer de verzekeringnemer een ander dan zichzelf heeft verzekerd, kan hij uw Basisverzekering opzeggen als deze verzekerde ergens anders een zorgverzekering heeft gesloten. De opzegging gaat in:

  • op de ingangsdatum van de andere zorgverzekering, als de opzegging voor die ingangsdatum door ONVZ is ontvangen, of
  • op de eerste dag van de tweede kalendermaand die volgt op de opzegging als de opzegging op of na die ingangsdatum door ONVZ is ontvangen.

lid 10
Bij het aangaan van de Basisverzekering, heeft de verzekeringnemer een bedenktijd van 14 dagen. De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen na het sluiten van de verzekering, of, als dat later is, binnen 14 dagen nadat hij de polisvoorwaarden heeft ontvangen. Opzegging betekent dat de verzekering nooit heeft bestaan. Hierdoor bestaat er geen aanspraak op dekking.

lid 11
Als u door het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekeringen) bent verzekerd, kunt u de Basisverzekering gedurende 14 dagen laten vervallen. Deze termijn loopt vanaf de datum waarop het zorginstituut u heeft meegedeeld dat hij voor u een zorgverzekering heeft gesloten. U moet aan het zorginstituut en ONVZ het volgende aantonen. Dat u al elders verzekerd was in de drie maanden na verzending van het besluit waarin het zorginstituut u opdraagt een zorgverzekering te (laten) sluiten en dat deze verzekering nog steeds van kracht is.

lid 12
Als u door het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekeringen) bent verzekerd en blijkt dat u niet verzekeringsplichtig was, vervalt de Basisverzekering vanaf de ingangsdatum op grond van onjuiste voorstelling van zaken.

lid 13
Als het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekeringen) de Basisverzekering namens u heeft gesloten, kan deze niet worden opgezegd in de eerste twaalf maanden waarover deze loopt.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding