Inloggen MijnONVZ

Artikel 24 Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

lid 1 Psychiatrische ziekenhuisopname
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen.

ONVZ vergoedt de kosten van de specialistische psychiatrische behandeling en het verblijf, al dan niet met verpleging en verzorging. Ook vergoedt ONVZ de kosten van bij de behandeling behorende paramedische zorg en geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de opname.

lid 2 Niet-klinische geestelijke gezondheidszorg
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van niet-klinische specialistische GGZ door een GGZ-instelling, psychiater/zenuwarts, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of psychotherapeut. ONVZ vergoedt de kosten van de behandeling en van de bij de behandeling behorende verpleging, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

lid 3
De omvang van de zorg wordt begrensd door wat psychiaters/zenuwartsen en klinisch psychologen als zorg plegen te bieden. Deze zorg omvat niet de eerstelijnspsychologische zorg genoemd in artikel 23.

lid 4

  1. Voor de psychiatrische ziekenhuisopname en de niet-klinische specialistische GGZ is een gerichte verwijzing nodig door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts of medisch-specialist. Dit geldt niet voor acute zorg.
  2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is voor deze zorg een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ.

lid 5
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

  • behandeling van aanpassingsstoornissen;
  • hulp bij werk- en relatieproblemen;
  • psycho-analyse.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding