Inloggen MijnONVZ

Artikel 5 Medisch-specialistische zorg

lid 1
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden. Een medisch-specialist verleent de zorg. Voor vergoeding is een verwijzing noodzakelijk van een huisarts, bedrijfsarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdgezondheidszorgarts of consultatiebureau-arts, behalve bij onvoorziene behandeling. Als de medisch-specialistische zorg verband houdt met zwangerschap of bevalling kan een verloskundige ook verwijzen.

lid 2
a. Ziekenhuisopname
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor opname in een ziekenhuis op basis van de laagste klasse voor maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen.

ONVZ vergoedt de kosten voor medisch-specialistische behandeling en het verblijf, al dan niet met verpleging en verzorging. Ook vergoedt ONVZ de kosten van bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de opname.

b. Niet-klinische medisch-specialistische zorg
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor medisch-specialistische zorg in of door een ziekenhuis, in de huispraktijk van de medisch-specialist of elders. ONVZ vergoedt de kosten van de medisch-specialistische behandeling en de bijbehorende verpleging, paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

c. Behandelingen van plastisch-chirurgische aard
De kosten van behandeling van plastisch-chirurgische aard vallen alleen onder de aanspraak als de behandeling is bestemd voor correctie van:

 1. afwijkingen van het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 2. verminkingen als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
 3. verlamde of verslapte bovenoogleden als gevolg van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 4. de volgende aangeboren afwijkingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
 5. primaire geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit.

d. In-vitrofertilisatie (ivf)
Voor ivf bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van de eerste, tweede en derde poging per bij u te realiseren zwangerschap zolang u jonger bent dan 43 jaar. Als u op 31 december 2012 43 jaar of ouder bent en uiterlijk op die datum bent gestart met een ivf-poging ten laste van de Basisverzekering, dan vergoedt ONVZ de kosten van afronding van die poging.
Als u bij aanvang van de eerste of tweede ivf-poging jonger bent dan 38 jaar, vergoedt ONVZ de kosten alleen als niet meer dan één embryo wordt teruggeplaatst.
Een ivf-poging houdt in:

 1. het door hormonale behandeling bevorderen van de rijping van eicellen in uw lichaam;
 2. de follikelpunctie;
 3. de laboratoriumfase;
 4. het een of meer keren implanteren van één of twee embryo’s in de baarmoederholte om zwangerschap te doen ontstaan.

Bijzonderheden

 1. ONVZ vergoedt geen kosten van ivf als bij een goede prognose op basis van een risicoscore (Hunalt score) niet eerst een afwachtend beleid is gevoerd zoals vastgelegd in de richtlijn “onverklaarbare subfertiliteit” van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
 2. Een icsi (intracytoplasmatische sperma-injectie)-behandeling met een ivf-behandeling, al dan niet met gebruikmaking van eiceldonatie, wordt gelijkgesteld aan een ivf-poging. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de eiceldonatie.
 3. De aanspraak op vergoeding van de kosten van geneesmiddelen in verband met de eerste, tweede en derde ivf-poging, is omschreven in artikel 18 Farmaceutische zorg.
 4. Van een poging is sprake bij een geslaagde follikelpunctie. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken tellen mee voor het aantal pogingen. De terugplaatsing van de/alle bij een poging verkregen embryo’s (al dan niet tussentijds gecryopreserveerd) maakt deel uit van de poging waarmee de embryo’s verkregen zijn.
 5. Van een doorgaande zwangerschap is sprake bij een levende embryo van ten minste twaalf weken zwangerschap vanaf de laatste menstruatie bij een spontaan ontstane zwangerschap. Voor de zwangerschapsduur bij ivf betekent dat tien weken na het moment van follikelpunctie. De bevruchting van de eicel vindt direct aansluitend aan de punctie plaats. Bij cryo-embryo’s geldt niet de punctie, maar het tijdstip van implantatie als beginpunt van de telling. De telperiode wordt daarmee vier dagen korter, dus in totaal negen weken en drie dagen.
 6. Een nieuwe poging na een doorgaande zwangerschap - spontaan of na ivf - geldt als nieuwe eerste poging.

e. Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten
Voor behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten bestaat tot 1 januari 2016 ook aanspraak op vergoeding van de kosten van behandeling met toepassing van radiofrequente denervatie. De indicatie en de behandeling moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het onderzoeksvoorstel dat door ZonMw wordt gefinancierd. Voor meer informatie over dit onderzoeksvoorstel kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

f. Behandeling van therapieresistente hypertensie
Voor behandeling van therapieresistente hypertensie (verhoogde bloeddruk) bestaat tot 1 januari 2017 aanspraak op vergoeding van de kosten van behandeling met toepassing van percutane renale denervatie. De indicatie en de behandeling moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het onderzoeksvoorstel dat door ZonMw wordt gefinancierd. Voor meer informatie over dit onderzoeksvoorstel kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

g. Intra-arteriële behandeling bij herseninfarct
Voor behandeling van een herseninfarct bij verzekerden bij wie behandeling met intraveneuze thrombolytica niet mogelijk of contra-geïndiceerd is, bestaat tot 1 januari 2017 aanspraak op vergoeding van de kosten van intra-arteriële thrombolyse (IAT). De indicatie en behandeling moeten voldoen aan de voorwaarden van de landelijke studie die in Nederland wordt uitgevoerd naar IAT: Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands (MRCLEAN). Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 3
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van kosten voor:

 1. behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden anders dan als gevolg van een aangeboren afwijking of van een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 2. liposuctie (wegzuigen van onderhuids vet) van de buik;
 3. abdominoplastiek (buikwandcorrectie), tenzij sprake is van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen of verminkingen als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
 4. het operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese, anders dan na een - gehele of gedeeltelijke - borstamputatie;
 5. het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;
 6. behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek (reconstructie van de huig);
 7. behandelingen gericht op sterilisatie (zowel man als vrouw);
 8. behandelingen gericht op het ongedaan maken van sterilisatie (zowel man als vrouw);
 9. behandelingen gericht op circumcisie (besnijdenis van de man);
 10. het plaatsen van hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden bij verzekerden van 21 jaar en ouder;
 11. behandeling van plagiocefalie (scheve schedel) en brachycefalie (brede schedel) zonder craniosynostose (voortijdige vergroeiing van schedelnaden) met een redressiehelm.

lid 4
Voor vergoeding van kosten voor mondzorg door de kaakchirurg geldt niet dit artikel, maar artikel 17.
Voor vergoeding van kosten voor geestelijke gezondheidszorg geldt niet dit artikel, maar artikel 24.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding