Inloggen MijnONVZ

Polisvoorwaarden zorgverzekering Topfit 2013

Algemene Bepalingen

Op dit aanvullende product zijn de Algemene Bepalingen en de Reglementen van toepassing.

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Vrije Keuze Topfit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven, volgens wettelijk vastgestelde tarieven en prestaties of marktconforme bedragen. Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op één verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 1 Geboortezorg

lid 1 Kraamuitkering
Bij bevalling in een ziekenhuis, geboortecentrum, polikliniek of thuis heeft de moeder recht op een uitkering van € 455,-.
U kunt deze uitkering onder meer gebruiken om te betalen:

 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • kosten van uitgestelde of aanvullende kraamzorg;
 • kosten van couveusenazorg;
 • de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

lid 2 Kraampakket
De aanstaande moeder heeft recht op een kraampakket, geleverd via de ONVZ Kraamzorg Service. De aanvraagprocedure daarvoor kunt u nalezen in deel C (Zorgdiensten).

lid 3 Lactatiekundige
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een lactatiekundige.

lid 4 Geboortetens
ONVZ vergoedt de kosten van huur voor maximaal zes weken van een geboortetens. Een geboortetens is een apparaat dat wordt gebruikt voor pijnverlichting bij de bevalling. Een aanvraag voor de geboortetens kunt u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 5 Kraamzorguitkering bij adoptie
Bij adoptie van een kind jonger dan drie maanden keert ONVZ € 455,- uit als tegemoetkoming in de kosten van adoptiekraamzorg. Als twee ouders verzekerd zijn bij ONVZ bestaat aanspraak op maximaal één kraamzorguitkering per kind.

lid 6 Bewakingsapparatuur wiegendood
ONVZ vergoedt de kosten van huur van bewakingsapparatuur. De bewakingsapparatuur is voorgeschreven door de behandelend arts en ONVZ heeft toestemming vooraf verleend. Voor meer informatie of het aanvragen van bewakingsapparatuur kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 7 Sensormatje
ONVZ vergoedt de kosten van een sensormatje voor bewegings- en ademhalingsregistratie bij een pasgeborene, maximaal één per pasgeborene. U kunt het sensormatje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal drie maanden na de geboorte.

Artikel 2 Beweegzorg

lid 1 Fysiotherapie en oefentherapie
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck, oefentherapeut Cesar, bekkentherapeut, oedeemtherapeut, geriatriefysiotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut. 

lid 2 Overige therapieën voor houding en beweging
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar:

 • chiropractie door een chiropractor;
 • manuele therapie E.S.® door een therapeut die lid is van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT);
 • osteopathie door een osteopaat;
 • behandelingen door een sportarts.

lid 3 Beweegprogramma’s
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende beweegprogramma’s:

 • een beweegprogramma dat voldoet aan de KNGF-standaarden beweeginterventies en is voorgeschreven door de behandelend arts. Het beweegprogramma is gericht op genezing en herstel, het voorkomen van verdere klachten of bevordering van de gezondheid bij chronische ziekte;
 • het revalidatieprogramma Herstel & Balans, gericht op het verminderen van en leren omgaan met (rest)klachten voor mensen met kanker. Het programma is voorgeschreven door de behandelend arts en wordt uitgevoerd door een instelling met een licentie van de Stichting Herstel & Balans;
 • een beweegprogramma volgens de methode van CytoFys, OncoMove of Sportplan Tegenkracht tijdens een chemotherapiebehandeling. Het beweegprogramma is voorgeschreven door de behandelend arts en een fysiotherapeut of Sport Medisch Adviescentrum verzorgt de begeleiding;
 • een beweegprogramma op verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist. Uit de verwijzing moet blijken dat sprake is van:
  1. een BMI van minimaal 30 kg/m2 (obesitas), of
  2. een BMI van 25-30 kg/m2 (overgewicht) in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes mellitus type II of een manifeste ziekte die samenhangt met het overgewicht.

Het beweegprogramma wordt gegeven door een fysiotherapeut, een oefentherapeut Cesar, oefentherapeut Mensendieck of een thuiszorgorganisatie. Het beweegprogramma is gericht op het beïnvloeden van het beweeggedrag en het ontwikkelen van een actieve en gezonde leefstijl, zodanig dat u na drie á vier maanden kunt doorstromen naar het reguliere sportaanbod. Het beweegprogramma kan onderdeel uitmaken van een gecombineerde leefstijlinterventie, waarvan andere componenten, zoals dieetadvisering en gedragsverandering, geheel of gedeeltelijk volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C);

 • senioren Fitzwemmen of 50-Fit zwemmen. ONVZ vergoedt maximaal € 50,- per kalenderjaar. De training is gericht op senioren en bedoeld als ondersteuning van gezondheid en conditie, lenigheid, spierkracht en coördinatie.

Artikel 3 Eerstelijnspsychologische zorg

ONVZ vergoedt tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar de kosten van eerstelijnspsychologische zorg:

 • vanaf de zesde zitting. De eerste vijf zittingen eerstelijnspsychologische zorg zijn volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering vergoed;
 • vanaf de eerste zitting als het behandeling betreft van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist verleent de zorg.

ONVZ vergoedt geen eigen bijdragen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

Artikel 4 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 4.540,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de terhandstelling van geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch-specialist, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij.

 Voor de vergoeding van:

 • geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen geldt artikel 5, lid 3;
 • vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland geldt artikel 6.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van geneesmiddelen;
 • middelen die geregistreerd staan als ‘Niet geneesmiddel’.

Artikel 5 Alternatieve geneeswijzen

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een arts-acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 85,- per consult / behandeling met een maximum van één consult / behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 1.000,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

lid 2
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een behandelaar die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 65,- per consult / behandeling met een maximum van één consult / behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 500,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

lid 3
ONVZ vergoedt tot maximaal € 500,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. De homeopathische of antroposofische geneesmiddelen zijn voorgeschreven door de behandelend arts of behandelaar en geleverd door een apotheek of apotheekhoudende huisarts;
 • met de behandeling samenhangend (laboratorium)onderzoek, voorgeschreven door de in lid 1 en 2 bedoelde arts of behandelaar.

Artikel 6 Vaccinaties

ONVZ vergoedt bij een reis naar het buitenland de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Artikel 7 Eigen bijdragen hulpmiddelen

ONVZ vergoedt de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen tezamen tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar. Het Reglement Hulpmiddelen maakt onderdeel uit van de Basisverzekering. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Artikel 8 Overige hulpmiddelen

Voor de vergoeding van verbandmiddelen geldt artikel 4 lid 1.

lid 1 Brillenglazen, (contact)lenzen of ooglaserbehandeling
ONVZ vergoedt de kosten van versterkende/corrigerende brillenglazen, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling tot maximaal € 300,- per kalenderjaar.

lid 2 Hulpmiddelen voor anticonceptie
Als u 21 jaar of ouder bent, vergoedt ONVZ de kosten van pessaria en koperhoudende spiraaltjes voor anticonceptionele doeleinden.

lid 3 Loophulpmiddelen
ONVZ vergoedt de kosten van aanschaf of huur van:

 • elleboogkrukken;
 • loophulpen met drie of vier poten;
 • looprekken;
 • rollators;
 • serveerwagens.

De hulpmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch-specialist.

De vergoeding voor alle hulpmiddelen tezamen bedraagt maximaal € 100,- per kalenderjaar.

lid 4 Plaswekker
ONVZ vergoedt de kosten van huur of aanschaf van een plaswekker (inclusief bandages).

lid 5 Steunpessarium
ONVZ vergoedt de kosten van een steunpessarium bij behandeling door een huisarts.

lid 6 Steunzolen
ONVZ vergoedt de kosten van steunzolen op voorschrift van de behandelend arts. Een orthopedisch schoentechnicus levert de steunzolen.

Artikel 9 Ziekenvervoer

ONVZ vergoedt de kosten van ziekenvervoer binnen Nederland als vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.
ONVZ vergoedt:

 1. de eigen bijdrage volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 2. € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
 3. taxivervoer.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten).

Artikel 10 Reiskosten ziekenbezoek

Als uw gezinslid in een ziekenhuis in Nederland of in een ziekenhuis,gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is opgenomen, vergoedt ONVZ vanaf de achtste opnamedag de reiskosten voor een bezoek aan dit opgenomen gezinslid. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten opnameperiode. ONVZ vergoedt € 0,27 per kilometer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. Zowel u als het opgenomen gezinslid moeten verzekerd zijn bij ONVZ.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Artikel 11 Mondzorg

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van orthodontie (gebitsregulatie zoals beugels) door een tandarts of orthodontist. De behandeling moet plaatsvinden voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Als u 18 jaar of ouder bent, vergoedt ONVZ de kosten van orthodontie tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

lid 2
Als u jonger bent dan 18 jaar, vergoedt ONVZ de kosten van algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten). Een tandarts verleent de zorg. In geval van tandprothetische voorzieningen kan ook een tandprotheticus de zorg verlenen.

lid 3
De volgende kosten worden niet vergoed:

 • het bleken van elementen;
 • het maken en plaatsen van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat). Dit is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom.

Artikel 12 Overige behandelingen en therapieën

lid 1 Acnebehandeling
Als u jonger bent dan 21 jaar, vergoedt ONVZ de kosten van behandeling van acne door een huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts).

lid 2 Camouflagetherapie
ONVZ vergoedt de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten.

lid 3 Diëtiste
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met een medisch doel door een diëtiste.

ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • dieetpreparaten en voedingsmiddelen;
 • behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Kosten van deze zorg vergoedt ONVZ als preventiecursus (artikel 17, lid 4).

lid 4 Elektrische epilatie of laserbehandeling
ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling door een medisch-specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal € 1.500,- voor de gehele duur van de verzekering.

lid 5 Ergotherapie
ONVZ vergoedt de kosten van advisering, instructie, training of behandeling door een ergotherapeut.

lid 6 In-vitrofertilisatie (ivf)
ONVZ vergoedt de kosten van ivf-behandelingen in een ziekenhuis zolang u jonger bent dan 43 jaar.

lid 7 MammaPrint
ONVZ vergoedt de kosten van MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint is een diagnostische test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de behandelend medisch-specialist beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

lid 8 Oedeemtherapie
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een huidtherapeut.

lid 9 Orthoptie
ONVZ vergoedt de kosten van orthoptische zorg door een orthoptist tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar. De zorg moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch-specialist.

lid 10 Overgangsconsulente
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting, advies en zorg tijdens de menopauze door een overgangsconsulente. De overgangsconsulente is aangesloten bij Care for Women of de Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten (VVOC).

lid 11 Pedicure 
ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis.

lid 12 Plastische chirurgie
ONVZ vergoedt de kosten van:

 • het corrigeren van standsafwijkingen van de oren (flaporen) bij kinderen tot 18 jaar;
 • plastische en reconstructieve chirurgie bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Een vergoedingsregeling kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 13 Podotherapie
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog. Daarbij vergoedt ONVZ ook de vervaardigde podotherapeutische zolen en orthesen.

lid 14 Psoriasisdagbehandeling
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum.

lid 15 Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)
ONVZ vergoedt de kosten van sterilisatie en de kosten voor het ongedaan maken ervan.

lid 16 Stottertherapie
ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut, als die deel uitmaken van de behandeling.

Artikel 13 Verblijfkosten

lid 1 Verblijf in een logeerhuis

 • Als u jonger bent dan 18 jaar en wordt behandeld in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de eigen bijdrage voor verblijf van uw meeverzekerde ouder(s) in een Ronald McDonald Huis of in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis.
 • Als u 18 jaar of ouder bent en bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf van uw meeverzekerde gezinslid in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis gedurende de periode van uw opname.
 • Als u aansluitend op een transplantatie of een oncologische behandeling zelf in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis moet verblijven, vergoedt ONVZ de kosten van het verblijf van uzelf en een begeleider.

lid 2 Verblijf in een hospice
ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per dag.

lid 3 Therapeutisch kamp voor jongeren
ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van een therapeutisch kamp voor jongeren met astma, diabetes mellitus, overgewicht, constitutioneel eczeem of een oncologische aandoening.

lid 4 Herstellingsoord
ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een door ONVZ erkend herstellingsoord. Het verblijf is bedoeld voor herstel na een lichamelijke ziekte of een daaraan verbonden medische behandeling. Het verblijf moet plaatsvinden op verwijzing van de behandelend arts. Een overzicht van de erkende herstellingsoorden kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 5 Kuuroord
ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een kuuroord, als u lijdt aan reumatoïde artritis of psoriasis tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Artikel 14 Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp is een voorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u geen gebruik kunt maken van deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel. De eigen bijdragen volgens de Wmo worden niet vergoed.

ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp tot maximaal € 450,- als:

 • u 18 jaar of ouder bent,
 • de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vijf dagen,
 • de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en
 • de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt.

Artikel 15 Vervangende mantelzorg

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent en uw eigen mantelzorgers zijn afwezig om medische redenen of door vakantie, dan regelt en vergoedt ONVZ vervangende mantelzorg voor maximaal 16 dagen per kalenderjaar. De Stichting Mantelzorgvervanging Nederland "Handen-in-Huis" verleent de zorg. Een aanvraag voor de vervangende mantelzorg kunt u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Artikel 16 Kinderopvang

Als u als ouder in een ziekenhuis wordt opgenomen, vergoedt ONVZ vanaf de vierde opnamedag de kosten van kinderopvang. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten opnameperiode. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per werkdag per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar met een maximum van 60 werkdagen. Een door de bevoegde instantie erkende instelling verleent de kinderopvang.

Als u dat wilt, kan ONVZ de kinderopvang voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten).

Artikel 17 Preventieve zorg

lid 1 Gezondheidscheck-up
Na bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent vergoedt ONVZ een jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit: medische vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie en bloeddruk, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdings- en bewegingsapparaat. Als alternatief voor deze jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiezen voor een sport- of beweegkeuring. Deze keuring bestaat uit: medische vragenlijst, BMI, vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat.

Een aanvraag voor een gezondheidscheck-up of sport- of beweegkeuring moet u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2 Griepvaccinatie
ONVZ vergoedt de kosten van een jaarlijkse griepvaccinatie, als u niet behoort tot een risicogroep die hierop via het Nationaal Programma Grieppreventie aanspraak heeft.

lid 3 Lidmaatschap patiëntenvereniging
ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs.

lid 4 Preventiecursussen
ONVZ vergoedt de kosten van door haar erkende preventiecursussen tezamen tot maximaal € 325,- per kalenderjaar. Een overzicht van de erkende preventiecursussen kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 5 Preventief medisch onderzoek
ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek tot maximaal € 500,- per kalenderjaar. Uitgesloten zijn de kosten van een binnen een bepaald verband georganiseerd onderzoek, bijvoorbeeld door een werkgever. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 6 Programma’s voor stoppen met roken
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende programma’s voor stoppen met roken:

 • Lasertherapie;
 • Allen Carr-training;
 • De Opluchting-training.

Artikel 18 Buitenland

Als u voor kortere of langere tijd vertrekt naar het buitenland of als u in het buitenland een behandeling wilt ondergaan, adviseert ONVZ u om vooraf na te gaan of u het juiste verzekeringsbewijs in uw bezit heeft en of u vooraf een formulier moet aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg www.onvz.nl/buitenland.

ONVZ vergoedt de hierna omschreven kosten van geneeskundige zorg in het buitenland . Niet alle zorg in het buitenland voldoet aan het gestelde in artikel 2, lid 3 van de Algemene bepalingen (deel A 1). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of kunt u de toelichting De grens van zorg in het buitenland raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 1 Onvoorziene behandelingen
Als sprake is van acute ziekte of een ongeval tijdens verblijf in het buitenland, vergoedt ONVZ de kosten van:

 • zorg die volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering voor eigen rekening blijven, uitsluitend door overschrijding van het bedrag dat zou zijn vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit;
 • zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag;
 • niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en van middelen die in Nederland geregistreerd staan als ‘Niet geneesmiddel’ tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

lid 2 Voorziene behandelingen
ONVZ vergoedt de kosten:

 • van medisch-specialistische zorg (niet zijnde alternatieve zorg), zoals bedoeld in artikel 5 van deel B van de Basisverzekering, als de zorg is verleend in een door ONVZ erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit. Het overzicht van door ONVZ erkende ziekenhuizen kan tussentijds wijzigen. Het meest actuele overzicht kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden;
 • van ziekenvervoer als vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering. Deze behandeling vindt plaats in een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. ONVZ vergoedt het vervoer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. ONVZ vergoedt taxivervoer of € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten). Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed;
 • die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

lid 3 Wisselkoers
ONVZ vergoedt nota’s van buitenlandse zorgverleners in euro’s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voor de afwikkeling.

Artikel 19 ONVZ Zorgassistance

lid 1
Als u door acute ziekte of een ongeval bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, bent u verplicht direct contact op te (laten) nemen met ONVZ Zorgassistance. Hierbij dient u uw burgerservicenummer en de naam van de verzekeringnemer op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (zie deel C). 

lid 2
Als u een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, maar tijdelijk buiten Nederland verblijft, vergoedt ONVZ extra dienstverlening door of via ONVZ Zorgassistance.

a. Bij acute ziekte of een ongeval vergoedt ONVZ:

 • het geven van garantie op rechtstreekse betaling van zorgkosten aan de betreffende zorginstelling;
 • noodzakelijke voorschotbetalingen;
 • toezending van noodzakelijke geneesmiddelen als deze niet ter plaatse verkrijgbaar zijn;
 • de kosten van repatriëring: bij ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel bestaat aanspraak op medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland met de voorgeschreven medische begeleiding;
 • de noodzakelijke extra verblijfkosten als repatriëring om medische reden niet mogelijk is;
 • de reiskosten van een eenmalig bezoek van uw gezinslid als repatriëring om medische reden niet mogelijk is.

b. Bij overlijden vergoedt ONVZ de kosten van:

 • vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, of
 • begrafenis of crematie in het buitenland en overkomst van gezinsleden tot maximaal het bedrag dat vergoed zou zijn bij repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland.

c. Als u in een noodsituatie belandt, waarbij opsporing of redding noodzakelijk is, vergoedt ONVZ de kosten van opsporing en redding tot maximaal € 11.345,-.

ONVZ vergoedt de telefoonkosten gemaakt vanuit het buitenland naar ONVZ Zorgassistance.

lid 3
U geeft - voor zover nodig - toestemming aan de medisch adviseur van ONVZ Zorgassistance om bepaalde gegevens over te dragen aan de medisch adviseur van ONVZ. Dit betreft gegevens over de reden en achtergrond van de ziekenhuisopname of de repatriëring.

Deel C Zorgdiensten ONVZ Vrije Keuze Topfit 2013

ONVZ ZorgConsulent: van preventie tot nazorg
De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. De ZorgConsulent is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50 of via zorgconsulent@onvz.nl.

De ZorgConsulent ondersteunt u
De ZorgConsulent ondersteunt u met onderstaande diensten.

Informatie, voorlichting en/of advies over: 

 • gezondheidszorg, gezond leven, voeding en bewegen;
 • preventief gezondheidsonderzoek;
 • preventiecursussen;
 • zorgverlener(s), zoals huisarts, tandarts of psycholoog;
 • mogelijke behandelmethoden bij een aandoening;
 • patiëntenverenigingen.

Het regelen van:

 • bevalling-tens, zie deel B, art. 1 lid 4;
 • bewakingsapparatuur wiegendood, zie deel B, art. 1 lid 6;
 • huishoudelijke hulp, zie deel B, art. 14;
 • vervangende mantelzorg, zie deel B, art. 15;
 • gezondheidscheck-up, zie deel B, art. 17, lid 1;
 • preventief medisch onderzoek, zie deel B, art. 17 lid 5;
 • telefonisch een arts of diëtiste raadplegen voor algemene informatie over ziektes, aandoeningen en voeding.

Bemiddeling:

 • voor het verkorten van de wachttijd voor een eerste consult, behandeling of opname;
 • bij een second opinion.

De ONVZ ZorgConsulent werkt zo zorgvuldig mogelijk. De ZorgConsulent is echter geen zorgverlener, stelt geen diagnose en verricht geen medische handelingen. De ZorgConsulent verstrekt ook geen medische adviezen en kan niet instaan voor de juistheid en effectiviteit van de behandeling door de zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor het handelen van een zorgverlener ligt bij de zorgverlener zelf. ONVZ aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Gezondheidsmagazine Lijf & Leden
Het gezondheidsmagazine Lijf & Leden informeert u over onderwerpen rond gezondheid, vitaliteit en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. ONVZ zendt het magazine viermaal per jaar gratis toe.

Kraamzorg
Met vragen over kraamzorg en de aanvraag van het kraampakket kunt u contact opnemen met de ONVZ Kraamzorg Service. De ONVZ Kraamzorg Service is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088 668 97 05. Het aanvragen van kraamzorg kunt u ook regelen via www.onvz.nl/kraamzorg. Een overzicht van de inhoud van het kraampakket kunt u raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Taxivervoer
Taxivervoer is onderdeel van de dekking zittend ziekenvervoer zoals beschreven in artikel 9 van deel B. Om u optimaal van dienst te zijn, laat ONVZ een taxibedrijf het taxivervoer voor haar verzekerden regelen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met dit taxibedrijf op telefoonnummer 0900 333 33 30.

Kinderopvang
Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen, vergoedt ONVZ kosten van kinderopvang zoals omschreven in artikel 16 van deel B.

Als u dat wilt, kan de ONVZ ZorgConsulent de kinderopvang voor u regelen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk op de dag van opname, bij de ONVZ ZorgConsulent aanvragen. Een door ONVZ gecontracteerde organisatie verleent de kinderopvang. Deze organisatie spant zich maximaal in om de kinderopvang te realiseren.

ONVZ Zorgassistance
Als u in het buitenland onverwacht in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u (laten) bellen met ONVZ Zorgassistance. Dit geldt ook bij de noodzaak tot repatriëring. Hierbij dient u uw burgerservicenummer en de naam van de verzekeringnemer op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

In artikel 19 deel B is omschreven welke dienstverlening ONVZ Zorgassistance u nog meer kan bieden.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer
+ 31 (0)88 668 97 67.

Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van bijstand bij verhaal van letselschade op een aansprakelijke derde. Bij verhaal van letselschade kan onder meer gedacht worden aan kosten van zorg die niet door ONVZ worden vergoed, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen, maar ook smartengeld en inkomensschade.

ONVZ vergoedt de totale kosten van bijstand, inclusief de kosten van het voeren van een procedure, tot maximaal € 12.500,-. Het Reglement verhaalsbijstand met daarin de voorwaarden kunt u aanvragen bij ONVZ Verhaalszaken of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Voor meer informatie, het aanvragen en regelen van de verhaalsbijstand kunt u contact opnemen met ONVZ Verhaalszaken.

ONVZ Verhaalszaken is te bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer
030 639 62 64.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding