Inloggen MijnONVZ

Artikel 2

Aanvullende verzekering
Alle verzekeringen behalve de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering, de ONVZ Zorgverzekering Buitenland en de ONVZ Basisfit Internationaal.

Acupuncturist
Een in Nederland gevestigde arts of behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor acupuncturisten. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Alternatieve geneeswijzen
Door de reguliere geneeskunde niet erkende behandelingen of onderzoeksmethoden gericht op genezing of behandeling van een ziekte. Het wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid ontbreekt volgens de reguliere geneeskunde.

Antroposofisch geneesmiddel (geregistreerd)
Geneesmiddel dat onder de Geneesmiddelenwet valt en waarvoor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een handelsvergunning heeft verstrekt en dat wordt toegepast binnen de antroposofische geneeskunde.

Behandelaar
Een zorgverlener die volwaardig lid is van een door ONVZ voor de verleende zorg erkende beroepsorganisatie. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. De door de behandelaar verleende zorg dient gebruikelijk te zijn in de beroepsgroep. De officiële of de binnen een beroepsgroep algemeen gebruikelijke tarieven bepalen het uit te keren bedrag. Normtarieven van een beroepsorganisatie zijn leidend.

Buitenland
Ieder ander land dan het land waar u woont.

Chiropractor
Een in Nederland gevestigde behandelaar, die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor chiropractoren. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Herstellingsoord
Een instelling voor kortdurende individuele 24-uurszorg. De zorg is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke aandoening of een hiervoor noodzakelijke medische behandeling continue tijdelijke opvang, begeleiding en verpleging nodig hebben of in afwachting van zo’n behandeling niet zelfstandig thuis kunnen blijven. 

Homeopathisch geneesmiddel (geregistreerd)
Geneesmiddel dat onder de Geneesmiddelenwet valt en waarvoor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een handelsvergunning heeft verstrekt en dat door het CBG als homeopathisch geneesmiddel is aangemerkt.

Hospice
Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven begeleidt en verzorgt door de inzet van zorgverleners en vrijwilligers. De hospice dient een AWBZ-toelating te hebben.

Lactatiekundige
Een in Nederland gevestigde behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor lactatiekundigen. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Medische noodzaak
De noodzaak van onderzoek, behandeling of verpleging als de wetenschap dit voldoende beproefd en deugdelijk vindt en de zorg noodzakelijk, doelmatig en niet uitsluitend cosmetisch is.

Niet geneesmiddel
Middel dat niet onder de Geneesmiddelenwet valt en is opgenomen in de productgroep Niet Geneesmiddel (NG) van de Z-index Taxe.

Ongeval
Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt. Voor de ongevallendekking in artikel 24 van de ONVZ Vrije Keuze Superfit geldt echter de omschrijving in dat betreffende artikel.

Onvoorziene behandeling
Medisch noodzakelijke en bij vertrek redelijkerwijs niet voorzienbare behandeling die geen enkel uitstel toelaat omdat vanuit medisch oogpunt gezien direct ingrijpen vereist is.

ONVZ
ONVZ Aanvullende Verzekering N.V., gevestigd aan De Molen 66 in Houten.

Orthoptist
Een orthoptist die voldoet aan de eisen vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.

Osteopaat
Een in Nederland gevestigde behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor osteopaten. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Podoloog
Een in Nederland gevestigde behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor podologen. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Podotherapeut
Een podotherapeut die voldoet aan de eisen als vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.

Preventief medisch onderzoek
Preventieve behandelingen of onderzoeken door een medisch-specialist of huisarts, behalve onderzoek volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Psychosomatisch fysiotherapeut
Een fysiotherapeut geregistreerd volgens de Wet BIG en ingeschreven in het deelregister Psychosomatisch fysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Schoonheidsspecialiste
Een in Nederland gevestigde behandelaar die volwaardig lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie voor schoonheidsspecialisten. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Sportarts
Een in Nederland gevestigde arts, geregistreerd als sociaalgeneeskundige volgens de Wet BIG in het daartoe aangewezen register. De sportarts is opgeleid in de sociale geneeskunde en houdt praktijk als sportarts.

Ziekenvervoer
Vervoer dat om medische redenen niet met openbaar vervoer kan plaatsvinden. Dit vervoer vindt plaats vanwege medisch onderzoek of medische behandeling.

Zorgverzekering
Een tussen de verzekeringnemer en een verzekeraar gesloten verzekering voor geneeskundige zorg - ten behoeve van een verzekeringsplichtige - volgens de Zorgverzekeringswet.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding