Inloggen MijnONVZ

Artikel 24 Gespecialiseerde GGZ

lid 1 Psychiatrische ziekenhuisopname
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen.

ONVZ vergoedt de kosten van Gespecialiseerde GGZ, zoals hierna omschreven, en het verblijf, al dan niet met verpleging en verzorging. Ook vergoedt ONVZ de kosten van bij de behandeling behorende paramedische zorg en geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de opname.

lid 2 Gespecialiseerde GGZ
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Gespecialiseerde GGZ.
De hoofdbehandelaar is:

  • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
  • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
  • BIG-geregistreerd verslavingsarts, geregistreerd in het profielregister verslavingsartsen KNMG, of
  • BIG-geregistreerd psychiater, ingeschreven in het Specialistenregister KNMG.

De hoofdbehandelaar werkt binnen een multidisciplinaire context waarin minimaal een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater of verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg werkzaam is. ONVZ vergoedt naast de kosten van de behandeling ook de bij de behandeling behorende verpleging, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

lid 3
De omvang van de zorg wordt begrensd door wat psychiaters en klinisch psychologen als zorg plegen te bieden.

lid 4

  1. Voor Gespecialiseerde GGZ (met of zonder opname) is een gerichte verwijzing nodig door een huisarts. Dit geldt niet voor acute zorg.
  2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is voor deze zorg een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ.

lid 5
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

  • behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de Generalistische Basis GGZ kunnen worden behandeld;
  • behandeling van aanpassingsstoornissen;
  • hulp bij werk- en relatieproblemen;
  • psycho-analyse.

lid 6
Als u voor 1 januari 2014 met een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ bent gestart, die op die datum nog niet is afgerond, vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling volgens de voorwaarden zoals die tot en met 31 december 2013 van toepassing waren. Als u voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt, dient de huisarts u opnieuw te verwijzen. Uw huisarts kan bepalen of voortzetting van de behandeling het meest is aangewezen binnen de huisartsenzorg, in de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding