Inloggen MijnONVZ

Polisvoorwaarden zorgverzekering Optifit 2014

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven, volgens wettelijk vastgestelde tarieven en prestaties of marktconforme bedragen. Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op één verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.

Algemene Bepalingen

Op dit aanvullende product zijn de Algemene Bepalingen en de Reglementen van toepassing.

Artikel 1 Geboortezorg

lid 1 Bevalling en kraamzorg
Na een bevalling heeft de moeder aanspraak op vergoeding van de volgende kosten tezamen tot maximaal € 400,-:

 • de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • kosten van couveusenazorg na thuiskomst van een pasgeborene die minimaal vijf dagen op de couveuseafdeling heeft gelegen of op de couveuseafdeling heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van minimaal acht dagen. De zorg bestaat uit noodzakelijke ondersteuning, advisering en het geven van instructies over de verzorging van en de omgang met het kind;
 • kosten van uitgestelde of aanvullende kraamzorg.
  Er is sprake van uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet start binnen tien dagen na de geboorte. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de reguliere kraamzorg.
  Er is sprake van aanvullende kraamzorg als er medische redenen zijn om meer zorg te leveren dan waarop aanspraak bestaat volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor kunt u nalezen in deel C (Zorgdiensten).

lid 2 Kraampakket
 De aanstaande moeder heeft recht op een kraampakket, geleverd via de ONVZ Kraamzorg Service. De aanvraagprocedure daarvoor kunt u nalezen in deel C (Zorgdiensten).

lid 3 Lactatiekundige
ONVZ vergoedt de kosten van maximaal vier consulten bij een lactatiekundige.

lid 4 Bevalling-tens
ONVZ vergoedt de kosten van huur voor maximaal zes weken van een bevalling-tens. Een bevalling-tens is een apparaat dat wordt gebruikt voor pijnverlichting bij de bevalling. Een aanvraag voor de bevalling-tens kunt u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 5 Zorg bij adoptie
Bij adoptie van een kind jonger dan twaalf maanden vergoedt ONVZ de volgende kosten tezamen tot maximaal € 400,-:

 • de kosten van kraamzorg;
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de kosten van medische screening door een kinderarts.

Als beide ouders verzekerd zijn bij ONVZ bestaat één keer aanspraak op deze vergoedingsregeling.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor kunt u nalezen in deel C (Zorgdiensten).

Artikel 2 Beweegzorg

lid 1 Fysiotherapie en oefentherapie
ONVZ vergoedt de kosten van maximaal 35 behandelingen per kalenderjaar door een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck, oefentherapeut Cesar, bekkentherapeut, oedeemtherapeut, geriatriefysiotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

lid 2 Overige therapieën voor houding en beweging
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal € 750,- per kalenderjaar:

 • chiropractie door een chiropractor;
 • manuele therapie E.S.® door een therapeut die lid is van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT);
 • osteopathie door een osteopaat;
 • behandelingen door een sportarts.

lid 3 Beweegprogramma’s
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende beweegprogramma’s tezamen tot maximaal € 500,- per kalenderjaar:

 • een beweegprogramma dat voldoet aan de KNGF-standaarden beweeginterventies en is voorgeschreven door de behandelend arts. Het beweegprogramma is gericht op genezing en herstel, het voorkomen van verdere klachten of bevordering van de gezondheid bij chronische ziekte;
 • het revalidatieprogramma Herstel & Balans, gericht op het verminderen van en leren omgaan met (rest)klachten voor mensen met kanker. Het programma is voorgeschreven door de behandelend arts en wordt uitgevoerd door een instelling met een licentie van de Stichting Herstel & Balans;
 • een beweegprogramma volgens de methode van CytoFys, OncoMove of Sportplan Tegenkracht tijdens een chemotherapiebehandeling. Het beweegprogramma is voorgeschreven door de behandelend arts en een fysiotherapeut of Sport Medisch Adviescentrum verzorgt de begeleiding;
 • een beweegprogramma op verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist. Uit de verwijzing moet blijken dat sprake is van:
  1. een BMI van minimaal 30 kg/m2 (obesitas), of
  2. een BMI van 25-30 kg/m2 (overgewicht) in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes mellitus type II of een manifeste ziekte die samenhangt met het overgewicht.
  Het beweegprogramma wordt gegeven door een fysiotherapeut, een oefentherapeut Cesar, oefentherapeut Mensendieck of een thuiszorgorganisatie. Het beweegprogramma is gericht op het beïnvloeden van het beweeggedrag en het ontwikkelen van een actieve en gezonde leefstijl, zodanig dat u na drie á vier maanden kunt doorstromen naar het reguliere sportaanbod. Het beweegprogramma kan onderdeel uitmaken van een gecombineerde leefstijlinterventie, waarvan andere componenten, zoals dieetadvisering en gedragsverandering, geheel of gedeeltelijk volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Artikel 3 Generalistische Basis GGZ

ONVZ vergoedt tot maximaal € 500,- per kalenderjaar de kosten van Generalistische Basis GGZ bij behandeling van aanpassingsstoornissen of zorg bij werk- of relatieproblemen. De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO-geregistreerde orthopedagoog-generalist .

Voor Generalistische Basis GGZ is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdgezondheidszorgarts.

ONVZ vergoedt geen kosten van verblijf.

Artikel 4 Farmaceutische zorg

lid 1 
ONVZ vergoedt tot maximaal € 4.540,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de terhandstelling van geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • melatonine die alleen op voorschrift van een arts bij de apotheek verkrijgbaar is. ONVZ vergoedt geen kosten van vrij (zonder recept) verkrijgbare melatonine. Voor melatonine kunt u gebruikmaken van de bezorgdienst via ONVZ. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten);
 • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt volledig de kosten van geregistreerde geneesmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (ter voorkoming van zwangerschap), als u 21 jaar of ouder bent.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch-specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij. Melatonine moet echter worden geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

 Voor de vergoeding van:

 • geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen geldt artikel 5, lid 3;
 • vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland geldt artikel 6.

lid 2 
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van geneesmiddelen;
 • middelen die geregistreerd staan als ‘Niet geneesmiddel’.

lid 3 
ONVZ kan bepalen dat alleen door ONVZ aangewezen geneesmiddelen worden vergoed als het gaat om onderling vervangbare geregistreerde geneesmiddelen. Als behandeling met het aangewezen geneesmiddel echter niet medisch verantwoord is, vergoedt ONVZ een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof.

Artikel 5 Alternatieve geneeswijzen

lid 1 
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een arts-acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 85,- per consult / behandeling met een maximum van één consult / behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 750,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

lid 2 
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een behandelaar die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 65,- per consult / behandeling met een maximum van één consult / behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 250,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

De behandelaar moet volwaardig lid zijn van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 3 
ONVZ vergoedt tot maximaal € 250,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. De homeopathische of antroposofische geneesmiddelen zijn voorgeschreven door de behandelend arts of behandelaar en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts;
 • met de behandeling samenhangend (laboratorium)onderzoek, voorgeschreven door de in lid 1 en 2 bedoelde arts of behandelaar.

Artikel 6 Vaccinaties

ONVZ vergoedt bij een reis naar het buitenland de kosten van vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës, en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria tot maximaal € 100,- per kalenderjaar.

Artikel 7 Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp is een voorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u geen gebruik kunt maken van deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel. De eigen bijdragen volgens de Wmo worden niet vergoed.

ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp voor maximaal negen uren als:

 • u 18 jaar of ouder bent,
 • de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vijf dagen,
 • de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en
 • de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt.

Artikel 8 Vervangende mantelzorg

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent en uw eigen mantelzorgers zijn afwezig om medische redenen of door vakantie, dan regelt en vergoedt ONVZ vervangende mantelzorg voor maximaal acht dagen per kalenderjaar. De Stichting Mantelzorgvervanging Nederland "Handen-in-Huis" verleent de zorg. Een aanvraag voor de vervangende mantelzorg kunt u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Artikel 9 Eigen bijdragen hulpmiddelen

ONVZ vergoedt de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen tezamen tot maximaal € 500,- per kalenderjaar. Het Reglement Hulpmiddelen maakt onderdeel uit van de Basisverzekering. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden 

Artikel 10 Overige hulpmiddelen

Voor de vergoeding van verbandmiddelen geldt artikel 4 lid 1.

lid 1 Brillenglazen, (contact)lenzen of ooglaserbehandeling
ONVZ vergoedt de kosten van versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling tezamen tot maximaal € 150,- per kalenderjaar.

lid 2 Hulpmiddelen voor anticonceptie
Als u 21 jaar of ouder bent, vergoedt ONVZ de kosten van pessaria en koperhoudende spiraaltjes voor anticonceptionele doeleinden.

lid 3 Loophulpmiddelen
ONVZ vergoedt de kosten van aanschaf of huur van:

 • elleboogkrukken;
 • loophulpen met drie of vier poten;
 • looprekken;
 • rollators;
 • serveerwagens.

De hulpmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch-specialist.

De vergoeding voor alle hulpmiddelen tezamen bedraagt maximaal € 100,- per kalenderjaar.

lid 4 Plaswekker
ONVZ vergoedt de kosten van huur van een plaswekker (inclusief bandages) voor een periode van maximaal drie maanden of de aanschaf van een plaswekker tot maximaal € 85,- voor de gehele duur van de verzekering.

lid 5 Steunpessarium
ONVZ vergoedt de kosten van een steunpessarium bij behandeling door een huisarts.

lid 6 Steunzolen
ONVZ vergoedt de kosten van steunzolen op voorschrift van de behandelend arts. Een orthopedisch schoentechnicus levert de steunzolen.

Artikel 11 Overige behandelingen en therapieën

lid 1 Acnebehandeling
Als u jonger bent dan 21 jaar, vergoedt ONVZ de kosten van behandeling van acne door een huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts).

lid 2 Camouflagetherapie
Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten.

lid 3 Diëtiste
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met een medisch doel door een diëtiste tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • dieetpreparaten en voedingsmiddelen;
 • behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Kosten van deze zorg vergoedt ONVZ als preventiecursus (artikel 16, lid 4).

lid 4 Elektrische epilatie of laserbehandeling
ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling door een medisch-specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,- voor de gehele duur van de verzekering.

lid 5 MammaPrint
ONVZ vergoedt de kosten van MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint is een diagnostische test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de behandelend medisch-specialist beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

lid 6 Oedeemtherapie
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een huidtherapeut.

lid 7 Orthoptie
ONVZ vergoedt de kosten van orthoptische zorg door een orthoptist tot maximaal € 750,- per kalenderjaar. De zorg moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch-specialist.

lid 8 Overgangsconsulente
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting, advies en zorg tijdens de menopauze door een overgangsconsulente tot maximaal € 250,- per kalenderjaar. De overgangsconsulente is aangesloten bij Care for Women of de Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten (VVOC).

lid 9 Pedicure 
ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

lid 10 Plastische chirurgie
ONVZ vergoedt de kosten van:

 • het corrigeren van standsafwijkingen van de oren (flaporen) bij kinderen tot 18 jaar;
 • de volgende behandelingen bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis:
  1. correctie van bovenoogleden;
  2. correctie van de buikwand (vetschortoperatie);
  3. het operatief vervangen van borstprothesen.

Een vergoedingsregeling kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 11 Podotherapie
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog. Daarbij vergoedt ONVZ ook de vervaardigde podotherapeutische zolen en orthesen.

lid 12 Psoriasisdagbehandeling
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum tot maximaal
€ 500,- per kalenderjaar. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend arts.

lid 13 Sterilisatie
ONVZ vergoedt de kosten van sterilisatie. De kosten van het ongedaan maken van een sterilisatie worden niet vergoed.

lid 14 Stottertherapie
ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut, als die deel uitmaken van de behandeling. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- voor de gehele duur van de verzekering.

Artikel 12 Verblijfkosten

lid 1 Verblijf in een logeerhuis

 • Als u jonger bent dan 18 jaar en wordt behandeld in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de eigen bijdrage voor verblijf van uw meeverzekerde ouder(s) in een Ronald McDonald Huis of in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis. De vergoeding bedraagt maximaal € 12,50 per dag met een maximum van € 260,- per kalenderjaar.
 • Als u 18 jaar of ouder bent en bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf van uw meeverzekerde gezinslid in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis gedurende de periode van uw opname. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per dag.

lid 2 Verblijf in een hospice
ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per dag.

lid 3 Therapeutisch kamp voor jongeren
ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van een therapeutisch kamp voor jongeren met astma, diabetes mellitus, overgewicht, constitutioneel eczeem of een oncologische aandoening. De vergoeding bedraagt maximaal € 300,- per kalenderjaar.

Artikel 13 Ziekenvervoer

ONVZ vergoedt de kosten van ziekenvervoer binnen Nederland als het vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering en om medische redenen geen gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer.
ONVZ vergoedt:
1. de eigen bijdrage volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
2. € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
3. taxivervoer.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten).

Artikel 14 Reiskosten ziekenbezoek

Als uw gezinslid in een ziekenhuis in Nederland of in een ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is opgenomen, vergoedt ONVZ vanaf de achtste opnamedag de reiskosten voor een bezoek aan dit opgenomen gezinslid. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten opnameperiode. ONVZ vergoedt € 0,27 per kilometer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per kalenderjaar. Zowel u als het opgenomen gezinslid moeten verzekerd zijn bij ONVZ.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Artikel 15 Mondzorg

lid 1 
ONVZ vergoedt de kosten van orthodontie (gebitsregulatie zoals beugels) door een tandarts of orthodontist. De behandeling moet plaatsvinden voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

lid 2
Als u jonger bent dan 18 jaar, vergoedt ONVZ de kosten van algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten). Een tandarts verleent de zorg. In geval van tandprothetische voorzieningen kan ook een tandprotheticus de zorg verlenen. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- per kalenderjaar.

lid 3 
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • het bleken van elementen;
 • het maken en plaatsen van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat). Dit is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom.

Artikel 16 Preventieve zorg

lid 1 Gezondheidscheck-up
Na bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent vergoedt ONVZ een jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit: medische vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie en bloeddruk, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdings- en bewegingsapparaat. Als alternatief voor deze jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiezen voor een sport- of beweegkeuring. Deze keuring bestaat uit: medische vragenlijst, BMI, vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat.

Een aanvraag voor een gezondheidscheck-up of sport- of beweegkeuring moet u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2 Griepvaccinatie
ONVZ vergoedt de kosten van een jaarlijkse griepvaccinatie, als u niet behoort tot een risicogroep die hierop via het Nationaal Programma Grieppreventie aanspraak heeft.

lid 3 Lidmaatschap patiëntenvereniging
ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz), tot maximaal € 25,- per kalenderjaar. ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs.

lid 4 Preventiecursussen
ONVZ vergoedt de kosten van door haar erkende preventiecursussen tezamen tot maximaal € 250,- per kalenderjaar. Een overzicht van de erkende preventiecursussen kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 5 Preventief medisch onderzoek
ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek voor 50% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar. Uitgesloten zijn de kosten van een binnen een bepaald verband georganiseerd onderzoek, bijvoorbeeld door een werkgever. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 6 Programma’s voor stoppen met roken
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende programma’s voor stoppen met roken:

 • Lasertherapie;
 • Allen Carr-training;
 • De Opluchting-training.

Artikel 17 Buitenland

Als u voor kortere of langere tijd vertrekt naar het buitenland of als u in het buitenland een behandeling wilt ondergaan, adviseert ONVZ u om vooraf na te gaan of u het juiste verzekeringsbewijs in uw bezit heeft en of u vooraf een formulier moet aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg www.onvz.nl/buitenland.

ONVZ vergoedt de hierna omschreven kosten van geneeskundige zorg in het buitenland. Niet alle zorg in het buitenland voldoet aan het gestelde in artikel 2, lid 3 van de Algemene bepalingen deel A 1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of kunt u de toelichting De grens van zorg in het buitenland raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 1 Onvoorziene behandelingen
Als sprake is van acute ziekte of een ongeval tijdens verblijf in het buitenland vergoedt ONVZ de kosten van:

 • zorg die volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering voor eigen rekening blijven, uitsluitend door overschrijding van het bedrag dat zou zijn vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit;
 • zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag;
 • niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en van middelen die in Nederland geregistreerd staan als ‘Niet geneesmiddel’ tot maximaal € 150,- per kalenderjaar.

lid 2 Voorziene behandelingen
ONVZ vergoedt de kosten:

 • van medisch-specialistische zorg (niet zijnde alternatieve zorg), zoals bedoeld in artikel 5 van deel B van de Basisverzekering, als de zorg is verleend in een door ONVZ erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit. Het overzicht van door ONVZ erkende ziekenhuizen kan tussentijds wijzigen. Het meest actuele overzicht kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden;
 • van ziekenvervoer als vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering. Deze behandeling vindt plaats in een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. ONVZ vergoedt het vervoer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. ONVZ vergoedt taxivervoer of € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten). Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed;
 • die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

lid 3 Wisselkoers
ONVZ vergoedt nota’s van buitenlandse zorgverleners in euro’s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voor de afwikkeling.

lid 4 ONVZ Zorgassistance
Als u door acute ziekte of een ongeval bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, bent u verplicht direct contact op te (laten) nemen met ONVZ Zorgassistance. Hierbij dient u uw cliëntnummer en de naam van de verzekerde op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (zie deel C).

lid 5 Repatriëring
Bij ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel bij tijdelijk verblijf in het buitenland bestaat aanspraak op medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland met de voorgeschreven medische begeleiding. Bij overlijden vergoedt ONVZ de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland. ONVZ Zorgassistance organiseert de repatriëring.

Bij de noodzaak tot repatriëring bent u verplicht om direct hulp van ONVZ Zorgassistance in te (laten) roepen. Hierbij dient u uw cliëntnummer en de naam van de verzekerde op te geven.

lid 6 Medische gegevens
U geeft - voor zover nodig - toestemming aan de medisch adviseur van ONVZ Zorgassistance om bepaalde gegevens over te dragen aan de medisch adviseur van ONVZ. Dit betreft gegevens over de reden en achtergrond van de ziekenhuisopname of de repatriëring.

lid 7 Telefoonkosten
ONVZ vergoedt de telefoonkosten gemaakt vanuit het buitenland naar ONVZ Zorgassistance.

Deel C Zorgdiensten ONVZ Vrije Keuze Optifit

ONVZ ZorgConsulent: van preventie tot nazorg
De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. De ZorgConsulent is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50 of via zorgconsulent@onvz.nl.

De ZorgConsulent ondersteunt u
De ZorgConsulent ondersteunt u met onderstaande diensten.

Informatie, voorlichting en/of advies over:

 • gezondheidszorg, gezond leven, voeding en bewegen;
 • preventief gezondheidsonderzoek;
 • preventiecursussen;
 • zorgverlener(s), zoals huisarts, tandarts of psycholoog;
 • mogelijke behandelmethoden bij een aandoening.

Het regelen van:

 • bevalling-tens, zie deel B, art. 1 lid 4;
 • huishoudelijke hulp, zie deel B, art. 7;
 • vervangende mantelzorg, zie deel B, art. 8;
 • gezondheidscheck-up, zie deel B, art. 16, lid 1;
 • preventief medisch onderzoek, zie deel B, art. 16 lid 5;
 • telefonisch een arts of diëtiste raadplegen voor algemene informatie over ziekten, aandoeningen en voeding.

Bemiddeling:

 • voor het verkorten van de wachttijd voor een eerste consult, behandeling of opname;
 • bij een second opinion.

De ONVZ ZorgConsulent werkt zo zorgvuldig mogelijk. De ZorgConsulent is echter geen zorgverlener, stelt geen diagnose en verricht geen medische handelingen. De ZorgConsulent verstrekt ook geen medische adviezen en kan niet instaan voor de juistheid en effectiviteit van de behandeling door de zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor het handelen van een zorgverlener ligt bij de zorgverlener zelf. ONVZ aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

eHealth
ONVZ vindt het belangrijk dat u zelf zo veel mogelijk de regie heeft over uw gezondheid en uw behandeling. eHealth kan u hierbij ondersteunen. eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In veel gevallen gaat het om een andere manier van het aanbieden van zorg die vergoed wordt binnen uw verzekering. Zo valt bijvoorbeeld telemonitoring bij hartfalen (het op afstand controleren van het hart met een computer) onder de basisverzekering en online fysiotherapie via HelloFysio onder de aanvullende verzekering. Ook zijn er verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg die via eHealth worden aangeboden en vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering worden vergoed. Voor meer informatie over de mogelijkheden en vergoeding van eHealth kunt u contact opnemen met onze ZorgConsulent.

Gezondheidsmagazine Lijf & Leden
Het gezondheidsmagazine Lijf & Leden informeert u over onderwerpen rond gezondheid, vitaliteit en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. ONVZ zendt het magazine viermaal per jaar gratis toe.

Kraamzorg
Met vragen over kraamzorg, couveusenazorg en de aanvraag van het kraampakket kunt u contact opnemen met de ONVZ Kraamzorg Service. De ONVZ Kraamzorg Service is op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 668 97 05. Het aanvragen van reguliere kraamzorg kunt u ook regelen via www.onvz.nl/kraamzorg. De inhoud van het kraampakket kunt u raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Melatonine
ONVZ vergoedt melatonine zoals omschreven in artikel 4, lid 1 van deel B. U kunt de kosten van melatonine bij ONVZ declareren. U kunt er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van de bezorgdienst van een van de apothekers waarmee ONVZ samenwerkt. In dat geval bezorgt de apotheek de melatonine bij u thuis en declareert de kosten ervan rechtstreeks bij ONVZ. Als u gebruik wilt maken van deze service, kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent.

Taxivervoer
Taxivervoer is onderdeel van de dekking zittend ziekenvervoer zoals beschreven in artikel 13 van deel B. Om u optimaal van dienst te zijn, laat ONVZ een taxibedrijf het taxivervoer voor haar verzekerden regelen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met dit taxibedrijf op telefoonnummer 0900 333 33 30.

ONVZ Zorgassistance
Als u in het buitenland onverwacht in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u contact (laten) opnemen met ONVZ Zorgassistance. Dit geldt ook bij de noodzaak tot repatriëring. Hierbij dient u uw cliëntnummer en de naam van de verzekerde op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer + 31 (0)88 668 97 67.

Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van bijstand bij verhaal van letselschade op een aansprakelijke derde door een door ONVZ in te schakelen advocaat of schaderegelingsbureau. Bij verhaal van letselschade kan onder meer gedacht worden aan kosten van zorg die niet door ONVZ worden vergoed, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen, maar ook smartengeld en inkomensschade.

ONVZ vergoedt de kosten van bijstand, inclusief de kosten van het voeren van een procedure, tot maximaal € 12.500,-. Het Reglement verhaalsbijstand met daarin de voorwaarden kunt u aanvragen bij ONVZ Verhaalszaken of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Voor meer informatie, het aanvragen en regelen van de verhaalsbijstand kunt u contact opnemen met ONVZ Verhaalszaken.

ONVZ Verhaalszaken is te bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer 030 639 62 64.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding