Inloggen MijnONVZ

Artikel 10 Geschillen

lid 1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

lid 2
Als u het niet eens bent met een door ONVZ genomen beslissing kunt u ONVZ verzoeken tot een heroverweging. Dit geldt ook voor de verzekeringnemer. U richt dit verzoek aan de afdeling Cliëntenservice van ONVZ.

lid 3
Als ONVZ gemotiveerd aangeeft haar oorspronkelijke beslissing te handhaven of niet op het verzoek om heroverweging reageert, kunt u of kan de verzekeringnemer de klacht over de Basisverzekering voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit kan in de Nederlandse of de Engelse taal. De procedure is altijd in het Nederlands.

De Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ zal in eerste instantie door bemiddeling de klacht proberen op te lossen. Als dit niet tot resultaat heeft geleid, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Zij brengt een voor partijen bindend advies uit.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291, 3700 AG Zeist
Telefoon: 088 900 69 00
E-mail: info@skgz.nl
Internet: www.skgz.nl

Voor het indienen van een klacht of het voorleggen van een geschil gelden voor zowel u als de verzekeringnemer termijnen:

 • Heeft ONVZ geantwoord op uw vraag om nog eens naar uw probleem te kijken?
  U kunt uw klacht tot 1 jaar na het antwoord van ONVZ indienen.
 • Heeft ONVZ niet geantwoord op uw vraag om nog eens naar uw probleem te kijken?
  U kunt uw klacht tot dertien maanden na uw verzoek om heroverweging indienen.
 • Wilt u een geschil bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voorleggen?
  Dit kan tot één jaar na het handelen of nalaten van ONVZ dat tot het geschil heeft geleid. Heeft u het handelen of nalaten niet direct gemerkt? Dan gaat de termijn van één jaar in op het moment dat u van het handelen of nalaten redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn. 
 • Heeft de Ombudsman Zorgverzekeringen uw klacht bekeken en wilt u uw klacht voorleggen
  aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen?
  Dit kan tot drie maanden nadat de Ombudsman u de uitkomst van de bemiddeling heeft laten weten.

U of de verzekeringnemer kan de zaak ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter. Als u of de verzekeringnemer hiervoor kiest, vervalt de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de SKGZ.

lid 4
Voor klachten over de wijze waarop ONVZ u of de verzekeringnemer heeft behandeld, kunt u of kan de verzekeringnemer zich ook wenden tot de afdeling Cliëntenservice en – in tweede instantie – tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ zal in eerste instantie door bemiddeling de klacht proberen op te lossen. Als dit niet tot resultaat heeft geleid, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Zij brengt een voor partijen bindend advies uit.

lid 5
Klachten over formulieren van ONVZ kunt u of kan de verzekeringnemer indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De klacht betreft formulieren die overbodig of te ingewikkeld zouden zijn. Een uitspraak van de NZa is bindend.

Nederlandse Zorgautoriteit
T.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
Telefoon: 088 770 87 70
E-mail: informatielijn@

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding