Inloggen MijnONVZ

Artikel 4 Fraude

lid 1
Onder fraude verstaat ONVZ: het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Basisverzekering, met als doel het krijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen recht bestaat, of het verkrijgen van een verzekeringsdekking onder valse voorwendselen. Fraude kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van een verkeerde voorstelling van zaken, het indienen van vervalste of misleidende stukken, het doen van een onware opgave over een ingediende declaratie en het verzwijgen van feiten die voor de beoordeling van de declaratie van belang zijn.

lid 2
Bij een vermoeden van fraude kan ONVZ onderzoek doen. ONVZ voert dit onderzoek uit volgens het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. Dit protocol kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 3
Bij vaststelling van fraude:

  • bestaat geen recht op vergoeding van kosten van zorg. Dit geldt ook voor die onderdelen van een declaratie waarover geen onware opgave is gedaan of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven;
  • vordert ONVZ alle bedragen die ten onrechte zijn uitgekeerd en kosten die door de fraude zijn ontstaan – waaronder ook onderzoekskosten – terug;
  • kan ONVZ daarvan aangifte doen bij de politie;
  • kan ONVZ de verzekeringnemer of verzekerde registreren in de registers bedoeld in artikel 11, lid 3;
  • heeft ONVZ het recht om de Basisverzekering te beëindigen per de datum waarop fraude werd gepleegd.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding