Inloggen MijnONVZ

Artikel 6 Betalingsverplichtingen

lid 1
De verzekeringnemer is premie voor de Basisverzekering verschuldigd.

lid 2
Voor uw Basisverzekering is geen premie verschuldigd tot de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin u 18 jaar wordt.

lid 3
De premie voor de Basisverzekering is gelijk aan de premiegrondslag (bruto premie) verminderd met een eventuele premiekorting.

lid 4
De verzekeringnemer moet de premie op de overeengekomen wijze vooruit betalen. Als de verzekeringnemer bij een betalingstermijn van een kwartaal, halfjaar of jaar de premie niet – tijdig – betaalt, kan ONVZ de termijn wijzigen in een maand.

Bij wijziging van de Basisverzekering in de loop van een maand past ONVZ de premie naar verhouding aan.

De verzekeringnemer mag de te betalen premie niet verrekenen met van ONVZ te vorderen vergoedingen.

lid 5
Als de verzekeringnemer niet – tijdig – de premie, niet verzekerde kosten, eigen risico’s of eigen bijdragen betaalt, kan ONVZ hem na de (premie)vervaldag schriftelijk aanmanen tot betaling. Bij betalingsachterstand van twee maandpremies, biedt ONVZ een betalingsregeling aan. Daarbij wijst ONVZ erop dat bij het niet accepteren van deze regeling of het niet betalen binnen de gestelde termijn, de Basisverzekering wordt beëindigd.
Als ONVZ maatregelen treft tot incasso van haar vordering komen alle redelijke kosten daarvan – al dan niet via een rechtszaak – voor rekening van de verzekeringnemer.

lid 6
Als u komt te overlijden, betaalt ONVZ de premie terug vanaf de dag die volgt op de dag van overlijden.

lid 7
De dekking en premieplicht van de Basisverzekering worden opgeschort tijdens detentie. Na de detentie is er weer dekking en moet weer premie worden betaald.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding