Inloggen MijnONVZ

Artikel 24 Gespecialiseerde GGZ

lid 1
Psychiatrische ziekenhuisopname
Voor zover sprake is van op behandeling gerichte gespecialiseerde GGZ bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van opname in een GGZ-instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor een ononderbroken periode van ten hoogste 1095 dagen (3 niet-schrikkeljaren). Een onderbreking van ten hoogste 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen. Deze
aanspraak geldt niet voor de verzekerde jonger dan 18 jaar.

ONVZ vergoedt de kosten van Gespecialiseerde GGZ, zoals hierna omschreven, en het verblijf, al dan niet met verpleging en verzorging. Ook vergoedt ONVZ de kosten van bij de behandeling behorende paramedische zorg en geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de opname. Als dagbesteding onderdeel uitmaakt van de behandeling in het tweede en derde jaar van opname, vergoedt ONVZ ook de kosten van de dagbesteding en het vervoer daar naartoe.

ONVZ vergoedt de kosten van verblijf na 365 dagen alleen als zij voorafgaand aan het verstrijken van die periode toestemming heeft gegeven voor langer verblijf. U moet uiterlijk in de tiende maand van het ononderbroken verblijf een gemotiveerde aanvraag op basis van de Checklist LGGZ in – laten – dienen bij ONVZ. Uw behandelaar kan u hierover informeren. De checklist kunt u ook zelf aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Als u uit privacy-overwegingen heeft aangegeven bezwaar te hebben dat gegevens, die te herleiden zijn tot de bij u gestelde diagnose, op de declaratie worden vermeld, dient u de aanvraag rechtstreeks in te sturen ter attentie van onze medisch adviseur. De informatie wordt dan uitsluitend door onze medisch adviseur ingezien en beoordeeld.

lid 2
Gespecialiseerde GGZ

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Gespecialiseerde GGZ. De omvang van de zorg wordt begrensd door wat psychiaters en klinisch psychologen als zorg plegen te bieden. ONVZ vergoedt naast de kosten van de behandeling ook de bij de behandeling behorende verpleging, paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

De hoofdbehandelaar is:

  • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
  • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
  • BIG-geregistreerd verslavingsarts, of
  • BIG-geregistreerd psychiater.

De hoofdbehandelaar werkt binnen een multidisciplinaire context waarin minimaal een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist-ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater of verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg werkzaam is.

lid 3
Voor Gespecialiseerde GGZ – met of zonder opname – moet u – voor aanvang van de zorg – een gerichte verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist. Dit geldt niet voor acute zorg.

lid 4
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

  • behandeling van niet- of laag complexe psychische stoornissen die in de Generalistische Basis GGZ kunnen worden behandeld;
  • behandeling van aanpassingsstoornissen;
  • hulp bij werk- en relatieproblemen;
  • jeugd-GGZ: geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt geregeld door uw gemeente.

Niet alle behandelingen en interventies in de GGZ voldoen aan het gestelde in artikel 2, lid 3 van de Algemene bepalingen (deel A-1) van de Basisverzekering. Dat geldt ook voor zorg die in het buitenland wordt geleverd. Behandelingen waarvan is vastgesteld of zij wel of juist niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk staan vermeld in het overzicht Psychologische interventies binnen de GGZ. U kunt dit overzicht aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Zie voor zorg in het buitenland ook artikel 25.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding