Inloggen MijnONVZ

Artikel 7 Verpleging en verzorging

lid 1
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij geen sprake is van verblijf. Deze zorg wordt ook wel wijkverpleging of intensieve kindzorg genoemd. De zorg bestaat uit verpleging en/of verzorging en omvat ook coördinatie, instructie, begeleiding bij zelfmanagement, signalering, individuele zorggerelateerde preventie en casemanagement. Een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist of een verzorgende verleent de zorg.

ONVZ vergoedt de kosten van verpleging en verzorging waarbij de zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, en waarbij geen sprake is van verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of een Wlz-instelling. Onder geneeskundige zorg wordt in dit verband verstaan: zorg zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 18, 23 en 24 van dit deel B.

Als u jonger bent dan 18 jaar vergoedt ONVZ de kosten van verzorging alleen als complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap de verzorging noodzakelijk maken, en daarbij tevens:

  • sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging worden vastgesteld door de wijkverpleegkundige of een HBO-gediplomeerd kinderverpleegkundige en vastgelegd in een zorgplan. Het zorgplan is een dynamische set van afspraken die u met de zorgverlener maakt over zorg en zelfmanagement, op basis van uw individuele doelen, behoefte en situatie. Het zorgplan moet voldoen aan de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, vastgesteld door beroepsvereniging Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN). U kunt dit normenkader aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Voor vergoeding van de kosten van kraamzorg geldt niet dit artikel, maar artikel 8.

Wilt u deze zorg in het buitenland ontvangen, dan raden wij u aan om voor aanvang van de zorg contact op te nemen met de ONVZ ZorgConsulent om te bespreken of de zorg voldoet aan de voorwaarden van dit artikel. Zie over zorg in het buitenland ook artikel 25.

lid 2
ONVZ vergoedt de kosten van verpleging en verzorging bedoeld in dit artikel op uw verzoek in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). Bij de aanvraag en uitvoering van het Zvw-pgb zijn de voorwaarden van het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging van toepassing. Dit reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

ONVZ kent een Zvw-pgb alleen toe als het gaat om de in lid 1 bedoelde zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar of als uit het zorgplan, bedoeld in lid 1, blijkt dat u naar verwachting langdurig – dat wil zeggen voor een ononderbroken periode van minimaal twaalf maanden – aangewezen zult zijn op verpleging en verzorging.

Daarnaast moet het gaan om geïndiceerde zorg:

  • die vaak, maar op wisselende en/of ongebruikelijke tijdstippen of locaties nodig is, of
  • die 24 uur per dag in de buurt of op afroep beschikbaar moet zijn, of
  • die door de voorgaande omstandigheden moeilijk planbaar is, of
  • waarbij de te gebruiken hulpmiddelen of de zorg zelf zo specifiek zijn dat er een noodzaak is om (een) vaste zorgverlener(s) in te zetten.

U moet aannemelijk maken dat u – eventueel met behulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger – in staat bent om het Zvw-pgb op zo’n manier in te zetten dat er sprake is van verantwoorde zorg en dat u – eventueel via een (wettelijk) vertegenwoordiger – in staat bent om zelf de geschikte zorgverlener(s) te selecteren te contracteren en aan te sturen.

Voor zorg die u ten laste van een Zvw-pgb declareert, hanteert ONVZ maximum uurtarieven. Deze staan vermeld in het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging.

lid 3
Als u het niet eens bent met de door de wijk- of kinderverpleegkundige vastgestelde aard, inhoud of omvang van de verpleging en verzorging en u niet samen tot een oplossing kunt komen, vergoedt ONVZ de kosten van een herbeoordeling van dit onderdeel van het zorgplan door een andere wijk- of kinderverpleegkundige, als ONVZ u daar voor aanvang van de herbeoordeling toestemming voor heeft gegeven. ONVZ kan aan de toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat een door haar aangewezen wijk- of kinderverpleegkundige de herbeoordeling uitvoert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

ONVZ kan ook zelf de door de wijk- of kinderverpleegkundige vastgestelde aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging laten (her)beoordelen door haar (verpleegkundig) medisch adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding