Inloggen MijnONVZ

Polisvoorwaarden zorgverzekering Topfit 2016

Algemene Bepalingen

Op dit aanvullende product zijn de Algemene Bepalingen en de Reglementen van toepassing.

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Vrije Keuze Topfit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn deel A-1 en A-2 ook van toepassing. Voor de vergoeding van zorg in het buitenland geldt artikel 18.
ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal:

 1. het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), of
 2. als er geen Wmg-tarief bestaat, een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgaanbieders in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.

Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op 1 verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 1 Geboortezorg

lid 1
Bevalling en kraamzorg

Na een bevalling heeft de moeder aanspraak op vergoeding van de volgende kosten tezamen tot maximaal € 550,-:

 • de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de kosten van couveusenazorg na thuiskomst van een pasgeborene die minimaal 5 dagen op de couveuseafdeling heeft gelegen of op de couveuseafdeling heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van minimaal 8 dagen. De zorg bestaat uit noodzakelijke ondersteuning, advisering en het geven van instructies over de verzorging van en de omgang met het kind;
 • de kosten van uitgestelde of aanvullende kraamzorg.
  Er is sprake van uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet start binnen 10 dagen na de geboorte. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de reguliere kraamzorg.
  Er is sprake van aanvullende kraamzorg als er medische redenen zijn om meer zorg te leveren dan waarop aanspraak bestaat volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor deze (extra) zorg blijkt.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).

lid 2
Kraampakket

De aanstaande moeder heeft recht op een kraampakket, geleverd via de ONVZ Kraamzorg Service. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).

lid 3
Lactatiekundige
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een lactatiekundige.

lid 4
Bevalling-tens

ONVZ vergoedt de kosten van huur van een bevalling-tens voor maximaal zes weken. Een bevalling-tens is een apparaat dat wordt gebruikt voor pijnverlichting bij de bevalling. De ONVZ ZorgConsulent biedt op verzoek ondersteuning bij het regelen ervan (zie deel C).

lid 5
Zorg bij adoptie

Bij adoptie van een kind jonger dan twaalf maanden vergoedt ONVZ de volgende kosten tezamen tot maximaal € 550,-:

 • de kosten van kraamzorg;
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de kosten van medische screening door een kinderarts.

Als beide ouders verzekerd zijn bij ONVZ bestaat één keer aanspraak op deze vergoedingsregeling.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).

Artikel 2 Beweegzorg

lid 1
Fysiotherapie en oefentherapie

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door:

 • een fysiotherapeut (ook online via HelloFysio.nl);
 • een kinderfysiotherapeut;
 • een manueel therapeut, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie;
 • een oefentherapeut Mensendieck;
 • een oefentherapeut Cesar;
 • een bekkenfysiotherapeut;
 • een oedeemfysiotherapeut;
 • een geriatriefysiotherapeut;
 • een psychosomatisch fysiotherapeut.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet, en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Op www.onvz.nl/polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici. Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Overige therapieën voor houding en beweging

ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar:

 • chiropractie door een chiropractor;
 • manuele therapie E.S.® door een therapeut die lid is van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT);
 • osteopathie door een osteopaat;
 • sportmedisch onderzoek, sportmedisch- en inspanningsadvies, sportmedische begeleiding, preventief medisch onderzoek en sportkeuring (alle) door een sportarts.

lid 3
Beweegprogramma’s

ONVZ vergoedt de kosten van de volgende beweegprogramma’s:

 • een beweegprogramma dat voldoet aan de KNGF-standaarden beweeginterventies en dat is voorgeschreven door de behandelend arts. Het beweegprogramma is gericht op genezing en herstel, het voorkomen van verdere klachten of bevordering van de gezondheid bij chronische ziekte;
 • het revalidatieprogramma Herstel & Balans, gericht op het verminderen van en leren omgaan met (rest)klachten door kanker. Het programma is voorgeschreven door de behandelend arts en wordt uitgevoerd door een instelling met een licentie van de Stichting Herstel & Balans;
 • een beweegprogramma volgens de methode van CytoFys, OncoMove of Sportplan Tegenkracht tijdens een chemotherapiebehandeling. Het beweegprogramma is voorgeschreven door de behandelend arts en een fysiotherapeut of Sport Medisch Adviescentrum verzorgt de begeleiding;
 • een beweegprogramma op verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uit de verwijzing moet blijken dat sprake is van:
  • een BMI van minimaal 30 kg/m2 (obesitas), of
  • een BMI van 25-30 kg/m2 (overgewicht) in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes mellitus type II of een manifeste ziekte die samenhangt met het overgewicht.
  Het beweegprogramma wordt gegeven door een fysiotherapeut, een oefentherapeut Cesar, oefentherapeut Mensendieck of een thuiszorgorganisatie. Het beweegprogramma is gericht op het beïnvloeden van het beweeggedrag en het ontwikkelen van een actieve en gezonde leefstijl, zodanig dat u na drie á vier maanden kunt doorstromen naar het reguliere sportaanbod. Het beweegprogramma kan onderdeel uitmaken van een gecombineerde leefstijlinterventie, waarvan andere componenten, zoals diëtetiek en gedragsverandering, geheel of gedeeltelijk volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C);
 • senioren Fitzwemmen of 50-Fit zwemmen. ONVZ vergoedt maximaal € 50,- per kalenderjaar. De training is gericht op senioren en bedoeld als ondersteuning van gezondheid en conditie, lenigheid, spierkracht en coördinatie.

Artikel 3 Generalistische Basis GGZ

ONVZ vergoedt tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar de kosten van Generalistische Basis GGZ bij behandeling van aanpassingsstoornissen of in verband met werk- of relatieproblemen. De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist.

Voor Generalistische Basis GGZ is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts.

ONVZ vergoedt geen kosten van verblijf.

Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet.

Artikel 4 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 4.540,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel bij geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • melatonine die alleen op voorschrift van een arts bij de apotheek verkrijgbaar is (0,3 mg of meer per eenheid). ONVZ vergoedt geen kosten van vrij (zonder recept) verkrijgbare melatonine;
 • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt volledig de kosten van geregistreerde geneesmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (ter voorkoming van zwangerschap), als u 21 jaar of ouder bent.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts.

Voor de vergoeding van:

 • geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen geldt artikel 5, lid 3;
 • vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland geldt artikel 6.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel;
 • middelen die geregistreerd staan als niet-geneesmiddel.

Artikel 5 Alternatieve geneeswijzen

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een arts-acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 85,- per consult/behandeling met een maximum van één consult/behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 1.000,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

lid 2
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een behandelaar die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 65,- per consult/behandeling met een maximum van één consult/behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 500,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

De behandelaar moet volwaardig lid zijn van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie. Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 3
ONVZ vergoedt tot maximaal € 500,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. De homeopathische of antroposofische geneesmiddelen zijn voorgeschreven door de behandelend arts of behandelaar en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts;
 • met de behandeling samenhangend (laboratorium)onderzoek, voorgeschreven door de in lid 1 en 2 bedoelde arts of behandelaar.

Artikel 6 Vaccinaties

ONVZ vergoedt bij een reis naar het buitenland de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Artikel 7 Hulpmiddelen Basisverzekering

ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal € 1.000,- per kalenderjaar:

 • de wettelijke eigen bijdragen;
 • de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding van de Basisverzekering wordt overschreden met een maximum van € 250,- per kalenderjaar.

De wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoeding voor een pruik vindt u in het Reglement Hulpmiddelen, dat onderdeel uitmaakt van de Basisverzekering. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Artikel 8 Overige hulpmiddelen

Voor de vergoeding van verbandmiddelen geldt artikel 4, lid 1.

lid 1
Brillenglazen, (contact)lenzen of ooglaserbehandeling

ONVZ vergoedt de kosten van versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling tezamen tot maximaal € 300,- per kalenderjaar.

lid 2
Hulpmiddelen voor anticonceptie

Als u 21 jaar of ouder bent, vergoedt ONVZ de kosten van pessaria en koperhoudende spiraaltjes voor anticonceptionele doeleinden.

lid 3
Loophulpmiddelen
ONVZ vergoedt de kosten van aanschaf of huur van:

 • elleboogkrukken;
 • loophulpen met drie of vier poten;
 • looprekken;
 • rollators;
 • serveerwagens.

De hulpmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch
specialist.

De vergoeding voor alle loophulpmiddelen tezamen bedraagt maximaal € 100,- per kalenderjaar.

lid 4
Plaswekker

ONVZ vergoedt de kosten van huur of aanschaf van een plaswekker (inclusief sensorbroekjes).

lid 5
Steunpessarium

ONVZ vergoedt de kosten van een steunpessarium bij behandeling door een huisarts.

lid 6
Steunzolen

ONVZ vergoedt de kosten van steunzolen op voorschrift van de behandelend arts. Een orthopedisch schoentechnicus levert de steunzolen.

Artikel 9 Ziekenvervoer

ONVZ vergoedt de kosten van ziekenvervoer binnen Nederland als het vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering en u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.

ONVZ vergoedt:

 1. de eigen bijdrage volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 2. € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
 3. taxivervoer.

Bij de declaratie voegt u een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt om welke medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten).

Artikel 10 Reiskosten ziekenbezoek

Als uw gezinslid in een ziekenhuis in Nederland of in een ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is opgenomen, vergoedt ONVZ vanaf de achtste opnamedag de reiskosten voor een bezoek aan dit opgenomen gezinslid. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten opnameperiode. ONVZ vergoedt € 0,27 per kilometer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. Zowel u als het opgenomen gezinslid moeten verzekerd zijn bij ONVZ.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Artikel 11 Mondzorg

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van orthodontie (gebitsregulatie zoals beugels) door een tandarts of orthodontist. De behandeling moet plaatsvinden voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Als u 18 jaar of ouder bent, vergoedt ONVZ de kosten van orthodontie tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

lid 2
Als u jonger bent dan 18 jaar, vergoedt ONVZ de kosten van algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten). Een tandarts verleent de zorg. In geval van tandprothetische voorzieningen kan ook een tandprotheticus de zorg verlenen.

lid 3
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • het bleken van elementen;
 • het maken en plaatsen van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat). Dit is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom.

Artikel 12 Overige behandelingen en therapieën

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet, en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Op www.onvz.nl/polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici. Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 1
Acnebehandeling

Als u jonger bent dan 21 jaar vergoedt ONVZ de kosten van behandeling van acne door een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist, op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet het bij u vastgestelde zorgprofiel vermeld staan. Het zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal en type behandelingen en welke behandelaar de zorg verleent.

lid 2
Camouflagetherapie

ONVZ vergoedt de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg, voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan.

lid 3
Diëtist

ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met een medisch doel door een diëtist.

ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • dieetpreparaten en voedingsmiddelen;
 • behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Kosten van deze zorg vergoedt ONVZ als preventiecursus (artikel 17, lid 4).

lid 4
Elektrische epilatie of laserbehandeling

Bij overmatige haargroei in het gezicht vergoedt ONVZ de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling. Een medisch specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg, op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.500,- voor de gehele looptijd van de verzekering.

lid 5
Ergotherapie

ONVZ vergoedt de kosten van advisering, instructie, training of behandeling door een ergotherapeut.

lid 6
In-vitrofertilisatie (ivf)

ONVZ vergoedt de kosten van een vierde en volgende pogingen ivf per bij u te realiseren zwangerschap zolang u bij aanvang van de betreffende poging jonger bent dan 43 jaar. De behandeling vindt plaats in een ziekenhuis en ONVZ heeft vooraf toestemming gegeven.

lid 7
Aanvullende diagnostiek bij borstkanker

ONVZ vergoedt de kosten van MammaPrint of van Oncotype DX, op voorschrift van de behandelend medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint en Oncotype DX zijn diagnostische testen voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de behandelend medisch specialist beter
bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

lid 8
Oedeem- en littekentherapie

ONVZ vergoedt de kosten van de behandeling door een huidtherapeut van:

 • ernstig lymfoedeem;
 • ernstig littekenweefsel van de huid.

ONVZ vergoedt de kosten alleen als de aandoening leidt tot ernstige beperkingen in elementaire bewegingsvaardigheden, de persoonlijke verzorging of de mobiliteit of een negatief effect heeft op het dagelijks functioneren.

lid 9
Orthoptie

ONVZ vergoedt de kosten van orthoptische zorg door een orthoptist tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar. De zorg moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch specialist.

lid 10
Overgangsconsulente

ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting, advies en zorg tijdens de menopauze door een overgangsconsulente. De overgangsconsulente is aangesloten bij Care for Women of de Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten (VVOC).

lid 11
Pedicure

ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis, inclusief de daarbij geleverde orthesen en nagelbeugels. Als sprake is van diabetische voetzorg geldt dat bij u een zorgprofiel 1 is vastgesteld. Op de nota moet de aandoening vermeld staan en als het om diabetische voetzorg gaat, ook het vastgestelde zorgprofiel.

lid 12
Plastische chirurgie

Als ONVZ vooraf toestemming heeft gegeven, vergoedt zij de kosten van:

 • het corrigeren van standsafwijkingen van de oren (flaporen) bij kinderen tot 18 jaar; 
 • plastische en reconstructieve chirurgie bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Een vergoedingsregeling kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 13
Podotherapie
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog. Daarbij vergoedt ONVZ ook de vervaardigde podotherapeutische zolen, orthesen en nagelbeugels. Als sprake is van diabetische voetzorg geldt dat bij u een zorgprofiel 1 is vastgesteld.

lid 14
Psoriasisdagbehandeling

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum.

lid 15
Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

ONVZ vergoedt de kosten van sterilisatie en de kosten voor het ongedaan maken ervan.

lid 16
Stottertherapie

ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie.

lid 17
Circumcisie (besnijdenis)
ONVZ vergoedt de kosten van circumcisie. Een medisch specialist verleent de zorg en ONVZ heeft vooraf toestemming gegeven. De kosten van besnijdenis op religieuze gronden worden niet vergoed.

Artikel 13 Verblijfkosten

lid 1
Verblijf in een logeerhuis

 • Als u jonger bent dan 18 jaar en wordt behandeld in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de eigen bijdrage voor verblijf van uw meeverzekerde ouder(s) in een Ronald McDonald Huis of in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis.
 • Als u 18 jaar of ouder bent en bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf van uw meeverzekerde gezinslid in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis gedurende de periode van uw opname.
 • Als u aansluitend op een transplantatie of een oncologische behandeling zelf in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis moet verblijven, vergoedt ONVZ de kosten van het verblijf van uzelf en een begeleider.

lid 2
Verblijf in een hospice

ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch specialist. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per dag.

ONVZ vergoedt niet de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

lid 3
Therapeutisch kamp voor jongeren
ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van een therapeutisch kamp voor jongeren met astma, diabetes mellitus, overgewicht, constitutioneel eczeem of een oncologische aandoening.

lid 4
Herstellingsoord

ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een door ONVZ erkend herstellingsoord. Het verblijf is bedoeld voor herstel na een lichamelijke ziekte of een daaraan verbonden medische behandeling zonder dat een tijdelijke opname in verband met huisartsenzorg (kortdurend eerstelijnsverblijf) geïndiceerd is. Het verblijf vindt plaats op verwijzing van de behandelend arts en ONVZ heeft vooraf toestemming gegeven. Een overzicht van de erkende herstellingsoorden kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 5
Kuuroord

ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een kuuroord als u lijdt aan reumatoïde artritis of psoriasis, tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Artikel 14 Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp is een voorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Als u niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel.

ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp voor maximaal 18 uren als:

 • u 18 jaar of ouder bent,
 • de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vier dagen,
 • de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en 
 • de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt.

De eigen bijdragen volgens de Wmo worden niet vergoed.

Artikel 15 Vervangende mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voorziet in ondersteuning en waar nodig tijdelijk vervanging van de mantelzorgers. Als u of uw mantelzorger niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel.

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent en uw eigen mantelzorgers zijn afwezig om medische redenen of door vakantie, dan regelt en vergoedt ONVZ vervangende mantelzorg voor maximaal 16 dagen per kalenderjaar. De Stichting Mantelzorgvervanging Nederland ‘Handen-in-Huis’ verleent de zorg. Een aanvraag voor de vervangende mantelzorg kunt u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Artikel 16 Kinderopvang

Als u als ouder in een ziekenhuis wordt opgenomen, vergoedt ONVZ vanaf de vierde opnamedag de kosten van kinderopvang. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten opnameperiode. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per werkdag per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar met een maximum van 60 werkdagen. Een door de bevoegde instantie erkende instelling verleent de kinderopvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Artikel 17 Preventieve zorg

lid 1
Gezondheidscheck-up

Na bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent vergoedt ONVZ een jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie en bloeddruk, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdings- en bewegingsapparaat. Als alternatief voor deze jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiezen voor een sportcheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI en vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat. De gezondheidscheck-up en de sportcheck-up worden uitgevoerd door een fysiotherapeut.

Een aanvraag voor een gezondheidscheck-up of een sportcheck-up moet u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Griepvaccinatie

ONVZ vergoedt de kosten van een jaarlijkse griepvaccinatie, als u niet behoort tot een risicogroep die hierop via het Nationaal Programma Grieppreventie aanspraak heeft.

lid 3
Lidmaatschap patiëntenvereniging
ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz). ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs.

lid 4
Preventiecursussen
ONVZ vergoedt de kosten van door haar erkende preventiecursussen tezamen tot maximaal € 325,- per kalenderjaar. Een overzicht van de erkende preventiecursussen kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 5
Preventief medisch onderzoek
ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.
Uitgesloten zijn de kosten van:

 • een binnen een bepaald verband georganiseerd onderzoek, bijvoorbeeld door een
  werkgever;
 • preventief medisch onderzoek door een sportarts. Voor de vergoeding van deze kosten geldt artikel 2, lid 2.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 6
Programma’s voor stoppen met roken

ONVZ vergoedt de kosten van de volgende programma’s voor stoppen met roken:

 • Lasertherapie;
 • Allen Carr-training;
 • video training, e-mail training of open training van één dag, volgens de methode De Opluchting.

Artikel 18 Buitenland

Als u voor korte of langere tijd vertrekt naar het buitenland of als u in het buitenland een behandeling wilt ondergaan, adviseert ONVZ u om vooraf na te gaan of u het juiste verzekeringsbewijs in uw bezit heeft, of u vooraf een formulier moet aanvragen en of voorafgaand aan de behandeling toestemming van ONVZ nodig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of www.onvz.nl/buitenland raadplegen.

ONVZ vergoedt de hierna omschreven kosten van geneeskundige zorg in het buitenland. Niet alle zorg in het buitenland voldoet aan het gestelde in artikel 2, lid 3 van deel A-1. Bovendien is zorg in het buitenland soms duurder dan vergelijkbare zorg in Nederland. Het kan voorkomen dat kosten van zorg in het buitenland geheel of gedeeltelijk voor uw eigen rekening blijven. Wij raden u daarom aan om voor aanvang van de zorg contact op te nemen met het ONVZ Service Center als u een behandeling in het buitenland wilt ondergaan.

Meer informatie over zorg in het buitenland staat in de toelichting Grens aan zorg in het buitenland. U kunt deze toelichting aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 1
Onvoorziene behandelingen

Bij acute ziekte of een ongeval tijdens verblijf in het buitenland, vergoedt ONVZ de kosten van:

 • zorg die volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering voor eigen rekening blijven, uitsluitend door overschrijding van het bedrag dat zou zijn vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit;
 • zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag; 
 • niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en van middelen die in Nederland geregistreerd staan als niet-geneesmiddel tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

lid 2
Voorziene behandelingen

ONVZ vergoedt de kosten:

 • van medisch-specialistische zorg (niet zijnde alternatieve zorg), zoals bedoeld in artikel 6 van deel B van de Basisverzekering, als de zorg is verleend in een door ONVZ erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit. Het overzicht van door ONVZ erkende ziekenhuizen kan tussentijds wijzigen. Het actuele overzicht kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden;
 • van ziekenvervoer als vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering. Deze behandeling vindt plaats in een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. ONVZ vergoedt het vervoer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. ONVZ vergoedt taxivervoer of € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten).
  Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed;
 • die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

lid 3
Wisselkoers
ONVZ vergoedt nota’s van buitenlandse zorgverleners in euro’s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers van de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dienst is ontvangen.

Artikel 19 ONVZ Zorgassistance

lid 1
Als u door acute ziekte of een ongeval bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, bent u verplicht direct contact op te (laten) nemen met ONVZ Zorgassistance. Hierbij dient u het relatienummer en de naam van de verzekerde op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (zie deel C).

lid 2
Als u een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, maar tijdelijk buiten Nederland verblijft, vergoedt ONVZ extra dienstverlening door of via ONVZ Zorgassistance.

 1. Bij acute ziekte of een ongeval vergoedt ONVZ:
  • het geven van garantie op rechtstreekse betaling van zorgkosten aan de betreffende zorginstelling;
  • noodzakelijke voorschotbetalingen;
  • toezending van noodzakelijke geneesmiddelen als deze niet ter plaatse verkrijgbaar zijn;
  • de kosten van repatriëring: bij ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel bestaat aanspraak op medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland met de voorgeschreven medische begeleiding;
  • de noodzakelijke extra verblijfkosten als repatriëring om medische reden wel noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is;
  • de reiskosten van een eenmalig bezoek van uw gezinslid als repatriëring om medische reden wel noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is.
 2. Bij overlijden vergoedt ONVZ de kosten van:
  • vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, of 
  • begrafenis of crematie in het buitenland en overkomst van gezinsleden tot maximaal het bedrag dat vergoed zou zijn bij repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland.
 3. Als u in een noodsituatie belandt, waarbij opsporing of redding noodzakelijk is, vergoedt ONVZ de kosten van opsporing en redding tot maximaal € 11.345,-.

ONVZ vergoedt de telefoonkosten gemaakt vanuit het buitenland naar ONVZ Zorgassistance.

lid 3
U geeft – voor zover nodig – toestemming aan de medisch adviseur van ONVZ Zorgassistance om bepaalde gegevens over te dragen aan de medisch adviseur van ONVZ. Dit betreft gegevens over de reden en achtergrond van de ziekenhuisopname of de repatriëring.

Deel C Zorgdiensten ONVZ Vrije Keuze Topfit

ONVZ ZorgConsulent: van preventie tot nazorg
De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. De ZorgConsulent is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50 of via zorgconsulent@onvz.nl.

De ZorgConsulent ondersteunt u
De ZorgConsulent ondersteunt u met onderstaande diensten.

Informatie, voorlichting en/of advies over:

 • gezondheidszorg, gezond leven, voeding en bewegen;
 • preventief gezondheidsonderzoek;
 • preventiecursussen;
 • zorgverlener(s), zoals huisarts, tandarts of psycholoog;
 • mogelijke behandelmethoden bij een aandoening;
 • patiëntenverenigingen.

Het regelen van:

 • bevalling-tens, zie deel B, artikel 1, lid 4;
 • huishoudelijke hulp, zie deel B, artikel 14;
 • vervangende mantelzorg, zie deel B, artikel 15;
 • kinderopvang, zie deel B, artikel 16;
 • gezondheidscheck-up, zie deel B, artikel 17, lid 1;
 • preventief medisch onderzoek, zie deel B, artikel 17, lid 5;
 • een telefoongesprek met een arts of diëtist voor algemene informatie over ziekten, aandoeningen en voeding.

Bemiddeling:

 • voor het verkorten van de wachttijd voor een eerste consult, behandeling of opname;
 • bij een second opinion.

De ONVZ ZorgConsulent werkt zo zorgvuldig mogelijk. De ZorgConsulent is echter geen zorgverlener, stelt geen diagnose en verricht geen medische handelingen. De informatie van de ZorgConsulent vervangt ook geen medisch advies en de ZorgConsulent kan niet instaan voor de juistheid en effectiviteit van de behandeling door de zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor het handelen van een zorgverlener ligt bij de zorgverlener zelf. ONVZ aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

eHealth
ONVZ vindt het belangrijk dat u zelf zo veel mogelijk de regie heeft over uw gezondheid en uw behandeling. eHealth kan u hierbij ondersteunen. eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In veel gevallen gaat het om een andere manier van het aanbieden van zorg die vergoed wordt volgens uw verzekering. Zo valt bijvoorbeeld telemonitoring bij hartfalen (het op afstand controleren van het hart met een computer) onder de basisverzekering en online fysiotherapie via HelloFysio onder de aanvullende verzekering. Ook zijn er verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg die via eHealth worden aangeboden en volgens de basisverzekering of aanvullende verzekering worden vergoed. Voor meer informatie over de mogelijkheden en vergoeding van eHealth kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent.

Gezondheidsmagazine Lijf & Leden
Het gezondheidsmagazine Lijf & Leden informeert u over onderwerpen rond gezondheid, vitaliteit en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. ONVZ zendt het magazine viermaal per jaar gratis toe.

Kraamzorg
Met vragen over kraamzorg, couveusenazorg en de aanvraag van het kraampakket kunt u contact opnemen met de ONVZ Kraamzorg Service. De ONVZ Kraamzorg Service is op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 668 97 05. Het aanvragen van reguliere kraamzorg kunt u ook regelen via www.onvz.nl/kraamzorg. Daar kunt u ook de inhoud van het kraampakket raadplegen.
Taxivervoer
Taxivervoer is onderdeel van de dekking zittend ziekenvervoer zoals beschreven in artikel 9 van deel B. Om u optimaal van dienst te zijn, laat ONVZ een taxibedrijf het taxivervoer voor haar verzekerden regelen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met dit taxibedrijf op telefoonnummer 0900 333 33 30.

ONVZ Zorgassistance
Als u in het buitenland onverwacht in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u contact (laten) opnemen met ONVZ Zorgassistance. Dit geldt ook bij de noodzaak tot repatriëring. Hierbij dient u het relatienummer en de naam van de verzekerde op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

In artikel 19 van deel B is omschreven welke dienstverlening ONVZ Zorgassistance u nog meer kan bieden.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer + 31 (0)88 668 97 67.

Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van bijstand bij verhaal van letselschade op een aansprakelijke derde door een door ONVZ in te schakelen advocaat of schaderegelingsbureau. Bij verhaal van letselschade kan onder meer gedacht worden aan kosten van zorg die niet door ONVZ worden vergoed, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen, maar ook smartengeld en inkomensschade.

ONVZ vergoedt de kosten van bijstand, inclusief de kosten van het voeren van een procedure, tot maximaal € 12.500,-. Het Reglement Verhaalsbijstand met daarin de voorwaarden kunt u aanvragen bij ONVZ Verhaalszaken of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Voor meer informatie, het aanvragen en regelen van de verhaalsbijstand kunt u contact opnemen met ONVZ Verhaalszaken.

ONVZ Verhaalszaken is te bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer 030 639 62 64.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding