X Sluit deze melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

 

Beleggingsbeleid

Vanwege onze maatschappelijke rol is het primaire doel van ONVZ om het vermogen in stand te houden. Daarmee kunnen we de risico’s ten aanzien van de solvabiliteitspositie beperken en een bijdrage leveren ten behoeve van een gematigde premiestelling. Binnen deze uitgangspunten streeft ONVZ naar een zo optimaal mogelijk rendement. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze beleggingen transparant en liquide zijn. Het beleggingsbeleid en de governance zijn uitgewerkt in een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd Treasurystatuut.

Strategisch beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid van ONVZ is gebaseerd op asset liability analyses. Aspecten die hierbij betrokken worden zijn: de verplichtingenstructuur, balansverhoudingen, solvabiliteitseisen en de liquiditeitsplanning. Op basis hiervan en de uitgangspunten in het beleggingsbeleid is een defensieve strategische beleggingsallocatie ontwikkeld die bestaat uit vastrenten waarden (staatsobligaties en euro bedrijfsobligaties) en aandelen. Vanwege de primaire doelstelling om het vermogen in stand te houden is er voor een passieve beleggingsstrategie gekozen. Uitgangspunt is verder dat het rendement en de risico’s van de beleggingscategorieën te meten zijn aan de hand van publiekelijk beschikbare benchmarks. In het kader van het strategisch beleggingsbeleid is ook het risicobudget vastgesteld.

Beleggingsmandaat

Op basis van het strategisch beleggingsbeleid is het beleggingsmandaat bepaald. Dit mandaat is verstrekt aan de externe vermogensbeheerder en kent strikte eisen en bandbreedtes voor de verschillende beleggingscategorieën waar ONVZ en de beheerder zich aan moeten houden. De vermogensbeheerder adviseert over de te selecteren fondsmanagers. Uitgangspunt daarbij is, in het kader van onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder, dat geen “eigen” huisfondsen worden geadviseerd en geselecteerd.

Governance en organisatie

ONVZ heeft het vermogensbeheer, na een zorgvuldige selectieprocedure, uitbesteed. Daarbij is gekozen voor het zogenaamde fiduciaire model. Door ONVZ is dit zodanig ingevuld dat ONVZ volledig in control is en blijft over de beleggingen. Dat wil zeggen dat alle beslissingen (bijvoorbeeld over fondsmanagers en rebalancing) door ONVZ worden genomen. 

ONVZ heeft een afdeling Treasury. Deze afdeling rapporteert en beoordeelt elke maand de resultaten van de beleggingen en het risicoprofiel in relatie tot het risicobudget.

Een belangrijk onderdeel van de governance is de beleggingscommissie. Deze bespreekt periodiek de ontwikkeling van de beleggingen en het risicobudget, mede in relatie tot de ontwikkelingen in de financiële wereld en adviseert hierover de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van ONVZ bespreekt periodiek de ontwikkelingen rond de beleggingen met de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

ONVZ is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen ten aanzien van haar begeleiding van cliënten naar de juiste zorg maar ook ten aanzien van haar beleggingsportefeuille.

Om hier invulling en richting aan te geven is maatschappelijk verantwoord beleggen onderdeel van het beleggingsbeleid en is dit opgenomen in het Treasurystatuut. Hieruit kan verantwoording worden afgelegd over de gemaakte keuzes binnen het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie van ONVZ heeft als taak dit te bewaken.

In de selectie ten behoeve van de keuze voor de nieuwe vermogensbeheerder (eind 2010) zijn ESG criteria meegenomen. ESG staat voor Environmental, Social & Governance, de gangbare Engelse termen voor verantwoord en duurzaam. Er is gezocht naar een vermogensbeheerder die ESG zeer belangrijk vindt, de United Nations Principles for Responsible Investment [1] mede heeft ondertekend en deze uitgangspunten toepast in haar vermogensbeheer. ONVZ blijft eindverantwoordelijk voor de invulling van het mandaat door de vermogensbeheerder. Bij de uiteindelijke beslissing over een belegging houdt ONVZ rekening met de volgende fundamentele uitgangspunten (conform ESG/UNPRI):

  • respecteren van mensenrechten
  • respecteren van arbeidsrechten
  • tegengaan van corruptie
  • bescherming van het milieu en het klimaat
  • geen controversiële wapens
  • respecteren van normen voor Corporate Governance
  • respecteren van normen voor dierenwelzijn

ONVZ gelooft dat ESG een positief effect heeft op de aandeelhouderswaarde van de investering, ook op de lange termijn. De door ONVZ geselecteerde vermogensbeheerder voldoet aan de uitgangspunten.

ONVZ vindt het belangrijk er naar te streven dat de beleggingsportefeuille verantwoord is ingericht. Voor de beleggingen in de beleggingscategorieën Bedrijfsobligaties en Aandelen is dit vooralsnog niet mogelijk binnen de door ONVZ gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Vanwege het feit dat voor een passieve aandelenstrategie is gekozen wordt de index gevolgd, waarbij het kan zijn dat er binnen de index fondsen zijn die niet voldoen aan de ESG-richtlijnen. Per kwartaal zal door de vermogensbeheerder een scan worden uitgevoerd op de posities van de door hen geselecteerde en voorgestelde beleggingsfondsen. Op grond van deze scan kan ONVZ aktie ondernemen. De mogelijkheden om de duurzaamheidsbeginselen binnen deze categorieën verder te kunnen implementeren blijven onderwerp van onderzoek.

Voor de invulling van de discretionaire staatsobligatieportefeuille is rekening gehouden met de beleidsmatig gestelde fundamentele uitgangspunten en is gekozen voor 100% Nederlandse staats-obligaties.

Wetgeving

ONVZ voldoet aan alle bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels voor de uitbesteding van werkzaamheden.

[1] United Nations Principles for Responsible Investment zijn best practice normen voor vermogensbezitters en –beheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact