I. Algemene bepalingen

Hulpmiddelenzorg omvat de vergoeding van kosten van aanschaf, vervanging, correctie of herstel van de in dit reglement vermelde medische hulpmiddelen. Hulpmiddelen worden gebruiksklaar afgeleverd. Dat wil zeggen dat de hulpmiddelen worden afgeleverd inclusief eenmalig batterijen of oplaadapparatuur en, als dat van toepassing is, instructie voor het gebruik van het hulpmiddel.

Voor de aanschaf van hulpmiddelen kunt u terecht bij:

  1. een leverancier met wie ONVZ afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en de toestemmingsprocedure. Als u over een medische indicatie beschikt, kunt u daar uw hulpmiddel aanschaffen zonder tussenkomst van ONVZ. De leverancier beoordeelt uw aanvraag en declareert de kosten rechtstreeks bij ONVZ. In de tabel in deel III staat per hulpmiddel aangegeven of ONVZ afspraken met leveranciers heeft gemaakt. Een overzicht van deze leveranciers is op aanvraag verkrijgbaar bij het ONVZ Service Center en te raadplegen op www.onvz.nl;
  2. een leverancier naar eigen keuze. ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag volgens artikel 1 van Deel B van de Basisverzekering. Als u vooraf wilt weten waarop u aanspraak heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Machtigingen van ONVZ.

Bruikleen

Hulpmiddelen die daarvoor uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs in aanmerking komen, verstrekt ONVZ in bruikleen. Dit houdt in dat het hulpmiddel eigendom is van ONVZ en u het kunt gebruiken zolang u erop bent aangewezen. U bent verplicht ONVZ direct te informeren als u het hulpmiddel niet meer gebruikt. De kosten van een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verstrekt, vallen niet onder uw eigen risico. Bijbehorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico. Als ONVZ een hulpmiddel in bruikleen verstrekt is dit aangegeven in de tabel van deel III.

Als u geen gebruik wil maken van bruikleenverstrekking door ONVZ, kunt u aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een door u zelf aangeschaft hulpmiddel. ONVZ vergoedt dan maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Daarbij gaat ONVZ uit van de meest eenvoudige uitvoering van het hulpmiddel. Op de vergoeding van een zelf aangeschaft hulpmiddel houdt ONVZ wel eigen risico in. Als u vergoeding op deze basis wilt, dient u dit aan te geven op uw aanvraag bij de afdeling Machtigingen. U krijgt dan ook vooraf duidelijkheid over de maximale vergoeding.

Toestemming

Voor vergoeding van de kosten van aanschaf, verstrekking, vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel moet u vooraf toestemming hebben gekregen van de afdeling Machtigingen van ONVZ. Als u het hulpmiddel aanschaft bij een leverancier met wie ONVZ afspraken heeft gemaakt dan kan de leverancier toestemming geven zoals hierboven staat beschreven.

Bij toestemming kan ONVZ het verbruiksvolume aangeven dat maximaal wordt vergoed.

Als u (uit privacy-overwegingen) het voorschrift niet aan de leverancier wilt aanbieden, kunt u het rechtstreeks naar ONVZ sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Deze beoordeelt de aanvraag dan.

Eerste verstrekking

Een eerste verstrekking is de eerste keer dat u een hulpmiddel geleverd krijgt, binnen de periode waarop u erop bent aangewezen.

Adequaat hulpmiddel

Er bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten of verstrekking in bruikleen van een te allen tijde adequaat functionerend hulpmiddel. Als dit niet meer het geval is, kunt u een aanvraag indienen voor herstel of vervanging.
Voor een aantal hulpmiddelen hanteert ONVZ richtlijnen voor de gebruikstermijn. Vervanging binnen de termijn is mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat het hulpmiddel -in uw situatie- niet meer adequaat functioneert. Voor een aanvraag voor vervanging gelden dan de eisen als bij aanvraag voor de eerste verstrekking, tenzij anders aangegeven in de tabel in deel III.

Schade

U moet een hulpmiddel zorgvuldig gebruiken, onderhouden en beheren. Als door roekeloosheid schade ontstaat aan het hulpmiddel of als daardoor sprake is van verlies, en in de tabel van deel III een minimale gebruiksduur is opgenomen, bestaat geen aanspraak op vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel binnen die termijn.

Reserve-exemplaar

De afdeling Machtigingen van ONVZ kan toestemming geven voor het -al dan niet gelijktijdig- verstrekken van een reserve-exemplaar. Uit de aanvraag moet blijken dat u zonder hulpmiddel ernstig belemmerd wordt in uw normale bezigheden en dat u het hulpmiddel geruime tijd mist door noodzakelijk onderhoud of reparatie. 

Confectie-uitvoering of maatwerk

Aanspraak op vergoeding van een individueel aangemeten hulpmiddel bestaat als uit een schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is.

Eigen bijdrage

Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dit is vermeld in de tabel in deel III. Een wettelijke eigen bijdrage is verschuldigd aan de leverancier.

Andere dan genoemde hulpmiddelen

Als u naar redelijkheid aangewezen bent op een hulpmiddel dat wel binnen de omschrijving van het betreffende artikel in deel II past, maar niet met name is genoemd in de tabel van deel III, kan in afwijking van de opsomming een ander hulpmiddel worden verstrekt.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Welke zorgverzekering past bij u?

ONVZ werkt samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Zij helpen u met persoonlijk advies aan de zorgverzekering die het beste bij u past.

Vind uw verzekeringsadviseur
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding