Machtigingen voor GGZ

Toestemming bij verblijf langer dan 365 dagen: Langdurige GGZ

Wij vergoeden de kosten van verblijf na 365 dagen alleen als wij voorafgaand aan het verstrijken van die periode toestemming hebben gegeven voor langer verblijf.

Waarom moet er toestemming gevraagd worden voor een verblijf langer dan 365 dagen?

Wij als zorgverzekeraar vergoeden de zorg die een verzekerde nodig heeft. Doordat we aan u, als zorgaanbieder, vragen om -voor een verlenging van een verblijf langer dan 365 dagen- contact met ons op te nemen, kunnen we nagaan of dit voor de verzekerde de best passende zorg is.

Hoe werkt het om toestemming te vragen voor verblijf langer dan 365 dagen?

Het is aan u, als zorgaanbieder, om toestemming te vragen voor een verblijf langer dan 365 dagen. U gebruikt hiervoor de landelijk afgesproken 'Checklist LGGZ'. Wij controleren deze aanvraag met behulp van deze checklist en de daarbij horende handleiding. De aanvraag voor machtiging dient uiterlijk twee maanden voor de voorziene overgang bij ONVZ te worden ingediend.

De machtigingsaanvraag bevat tenminste:

 • Het zorgzwaartepakket
 • Indicatie verwachte duur van het voortgezet verblijf

Zo nodig, kan ONVZ het behandelplan opvragen. U, als zorgaanbieder, draagt er zorg voor dat de informatie tijdig, d.w.z. uiterlijk een maand voor de voorziene instroom in de LGGZ is vastgelegd in het dossier van de betreffende verzekerde. Zie voor meer informatie de handleiding en de checklist.

Machtigingsaanvraag voor opname bij verslavingszorg en eetstoornissen

ONVZ Zorgverzekeraar wil graag waarborgen dat zijn verzekerden de best passende zorg krijgen. Daarom moet er vanaf 1 januari 2017 vooraf toestemming worden gevraagd aan ONVZ voor opname bij onderstaande diagnoses:

 • Aan alcohol gebonden stoornissen;
 • Overige aan een middel gebonden stoornissen;
 • Eetstoornissen.

ONVZ Zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag en geeft toestemming voor opname, wanneer voldaan wordt aan onder andere de ‘stepped care’-principes en bij gepast gebruik. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Toestemming vragen voor opname
Voor gespecialiseerde ggz mét een opname voor de hierboven genoemde diagnoses dient u, voorafgaand aan de voorziende opname, toestemming te vragen. Voor deze aanvraag heeft ONVZ de volgende informatie nodig:  

 • Verwijsbrief, inclusief::
  • Inzicht in het voortraject;
  • Reden voor opname.
 • Het behandelplan, inclusief:
  • Diagnose;
  • Onderbouwing waarom opname de meest aangewezen behandelvorm is (en indien van toepassing voor de opname de verblijfscategorie);
  • Zorgprogramma;
  • Behandeldoelen;
  • Verwachte behandel-/opnameduur en de behandelplaats;
  • Gegevens van de regiebehandelaar (discipline, naam en AGB-code) en de bij de behandeling betrokken disciplines;
  • DBC-prestatiecode en declaratiecode;
  • Nazorgtraject.

Bovenstaande informatie kunt u mailen naar zsb@onvz.nl ter attentie van afdeling machtigingen ggz of per post sturen naar:
 
ONVZ Zorgverzekeraar
T.a.v. de afdeling Machtigingen ggz
Postbus 392
3990 GD Houten

Machtigingsaanvraag voor verblijf bij intensieve revalidatie Zintuiglijk Gehandicapten

Op 26 november 2015 heeft het Zorginstituut Nederland (ZINL) besloten dat het verblijf van volwassenen en kinderen voor intensieve revalidatie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG) verzekerde zorg is. Dit betekent dat het verblijf vergoed kan worden door de zorgverzekeraar. In 2016 werd verblijf voor volwassenen met een visuele beperking al vergoed. Vanaf 1 januari 2017 is dit ook het geval voor mensen met auditieve en communicatieve beperkingen. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor 2016. 

Wanneer vergoedt ONVZ verblijf bij intensieve revalidatie Zintuigelijk Gehandicapten?
ONVZ vergoedt het verblijf bij intensieve revalidatie wanneer een verzekerde (tijdelijk) is aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf om de behandeling te laten slagen en wanneer de behandeling niet zonder verblijf gerealiseerd kan worden. Of de verzekerde is aangewezen op zorg met verblijf, wordt vastgesteld aan de hand van het indicatieprotocol van de beroepsgroep.

Hoe moet ik om toestemming vragen voor verblijf bij intensieve revalidatie ZG?
Voorafgaand aan het verblijf bij intensieve revalidatie Zintuigelijk Gehandicapten dient u, als zorgverlener, een gemotiveerde aanvraag in te dienen via een machtigingsformulier. Dit formulier is gebaseerd op het indicatieprotocol van de beroepsgroep.

Het ingevulde machtigingsformulier kunt u uploaden via onvz.nl/zorgverlener/machtigingen of per post sturen naar:

ONVZ Zorgverzekeraar
T.a.v. de afdeling Machtigingen GGZ
Postbus 392
3990 GD Houten

Wanneer het ingevulde machtigingsformulier niet voldoende inzicht geeft, zal onze medisch adviseur aanvullende informatie en/of het behandelplan bij u opvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding