Machtigingen voor GGZ

Toestemming bij verblijf langer dan 365 dagen: Langdurige GGZ

Wij vergoeden de kosten van verblijf na 365 dagen alleen als wij voorafgaand aan het verstrijken van die periode toestemming hebben gegeven voor langer verblijf.

Waarom moet er toestemming gevraagd worden voor een verblijf langer dan 365 dagen?

Wij als zorgverzekeraar vergoeden de zorg die u nodig heeft. Doordat we vragen aan uw zorgaanbieder om -voor een verlenging van een verblijf langer dan 365 dagen- contact met ons op te nemen, kunnen we nagaan of dit voor u de best passende zorg is.

Hoe werkt het om toestemming te vragen voor verblijf langer dan 365 dagen?

Het is aan uw zorgaanbieder om toestemming te vragen voor verblijf langer dan 365 dagen. Uw zorgaanbieder gebruikt hiervoor de landelijk afgesproken 'Checklist LGGZ'. Wij willen graag transparant naar u zijn door u te laten zien welke checklist door uw zorgverlener gebruikt wordt. Wij controleren deze aanvraag met behulp van deze checklist en de daarbij horende handleiding. De aanvraag voor machtiging dient door uw zorgaanbieder uiterlijk twee maanden voor de voorziene overgang bij ONVZ te worden ingediend.

De machtigingsaanvraag bevat tenminste:

  • Het zorgzwaartepakket
  • Indicatie verwachte duur van het voortgezet verblijf

Zo nodig, kan ONVZ het behandelplan opvragen. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de informatie tijdig, d.w.z. uiterlijk een maand voor de voorziene instroom in de LGGZ is vastgelegd in het dossier van de betreffende verzekerde. Zie voor meer informatie de handleiding en de checklist.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding