Informatie voor zorgverleners 2016: Ziekenhuizen en medisch specialisten

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Basisverzekering

  • De erkenning van de sportarts als geneeskundig specialist is met ingang van 1 januari 2016 ook formeel geregeld. De sportarts kan voor het declareren van zorg gebruikmaken van de DBC-systematiek. Om te bepalen of de zorg die de sportarts levert onder de Basisverzekering valt, hanteert ONVZ het rapport dat Zorginstituut Nederland op 30 januari 2015 aan de Minister van VWS heeft gezonden. De hoofdlijn daarvan vindt u in een toelichting. Voor de zorg die de sportarts levert ten laste van de Basisverzekering is een verwijzing noodzakelijk.
  • De periode van vier jaar voor voorwaardelijke toelating van behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten is per 1 januari 2016 afgelopen. Op advies van het Zorginstituut zal de behandeling van patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn via radiofrequente denervatie met ingang van 1 januari 2016 niet meer worden vergoed.
  • Behandelingen die de Minister in de loop van 2015 voorwaardelijk heeft  toegelaten, zijn nu toegevoegd in de voorwaarden van de Basisverzekering. Omdat de Minister ook gedurende het jaar nog behandelingen voorwaardelijk kan toelaten, vindt u het meest actuele overzicht van voorwaardelijk toegelaten zorg altijd op onze website: Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2016.

Aanvullende verzekering

  • In de aanvullende verzekeringen Benfit, Optifit, Topfit of Superfit is een aanvullende vergoeding opgenomen voor zorg door de sportarts. Het gaat om sportmedisch onderzoek, sportmedisch- en inspanningsadvies, sportmedische begeleiding, preventief medisch onderzoek en sportkeuring (alle) door een sportarts. Die vergoeding is wel gemaximeerd. Voor de zorg uit de aanvullende verzekering is geen verwijzing nodig. Als op grond van deze zorg, bijvoorbeeld na een sportmedisch onderzoek, een zorgvraag wordt vastgesteld waarvoor verwijzing naar de tweedelijn noodzakelijk is, kan de sportarts doorverwijzen naar de tweedelijnszorg. ONVZ vindt het echter niet goed als de sportarts naar zichzelf doorverwijst. De verzekerde dient dan bij zijn of haar huisarts een verwijzing te vragen.

Inhoud vergoeding

Wij hebben met de meeste zorgverleners tariefafspraken. Hierin maken wij in veel gevallen ook kwaliteitsafspraken over de te leveren zorg. Niet gecontracteerde zorg vergoeden wij tot maximaal het door de overheid vastgestelde tarief in het gereguleerde segment. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor zorg in het vrije segment, waarvoor geen overeenkomst is gesloten, geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn.

Plastische chirurgie

Om onze verzekerden duidelijk en tijdig te informeren over de vergoeding van plastisch chirurgische ingrepen, hebben wij een Vergoedingsregeling plastische chirurgie opgesteld. De Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard van de VAGZ vormt het uitgangspunt bij de beoordeling door onze medisch adviseur. Voor een aantal ingrepen, dat vaak wordt aangevraagd, zijn de beoordelingscriteria in de vergoedingsregeling opgenomen.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Controle

Met de introductie van DOT in 2012 sluiten wij ons aan bij de controlemodules die landelijk ontwikkeld zijn. Technische controles worden binnen het VECOZO declaratieportaal uitgevoerd. Voor specifiek inhoudelijke controles op de DBC-zorgproducten sluiten wij aan op de DOT Controle Module® (DCM®).  Hierin zitten bijvoorbeeld controles op parallelliteit en serialiteit van DBC-zorgproducten. Deze nieuwe module is ontwikkeld door CHS in samenwerking met Vektis. Voor meer informatie kunt u hier een factsheet downloaden.

Naast deze landelijke controlemodules zullen wij ook onze eigen controles blijven uitvoeren op bijvoorbeeld de hoogte van de tarieven. Ook materiële controles blijven wij zelf uitvoeren.

Zorgverzekeraars stellen de DCM® gratis beschikbaar aan alle ziekenhuizen. Ook daarover vindt u in de factsheet meer informatie.

Machtigingen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons Machtigingenportaal.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding