Inloggen MijnONVZ

Artikel 18 Buitenland

U moet contact opnemen met ONVZ Zorgassistance voordat u kosten maakt als bedoeld in dit artikel, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Als dit niet is gedaan, kan dit gevolgen hebben voor vergoeding van kosten. Dit geldt niet voor de dekking in lid 5.

U kunt daarnaast contact opnemen voor advies over geneeskundige zorg.

ONVZ Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer + 31 (0)88 668 97 67. ONVZ vergoedt de telefoonkosten gemaakt vanuit het buitenland naar ONVZ Zorgassistance.

lid 1
Nadere algemene bepalingen

Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn de personen zo genoemd op het polisblad, als zij ook een zorgverzekering hebben als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.

Waar bent u verzekerd?
U bent in het buitenland verzekerd. In uw woonland bent u ook verzekerd, maar alleen als sprake is van minimaal één betaalde overnachting. De voorwaarde dat sprake moet zijn van minimaal één betaalde overnachting geldt niet bij voorziene zorg.

Voor hoe lang bent u verzekerd?
U bent verzekerd als u voor een periode van maximaal 180 dagen naar het buitenland vertrekt (dit geldt niet bij voorziene zorg). U bent voor dezelfde periode verzekerd in uw woonland, buiten uw woonplaats, als sprake is van minimaal één betaalde overnachting.

Eisen voor zorgverleners
Bij zorg in een land buiten Nederland moet de zorgverlener zijn ingeschreven in de door de overheid gehanteerde registers. Zonder zo’n register moet de zorgverlener ingeschreven staan in het eventuele register van de erkende beroepsgroep. De beroepsgroep moet de zorg als gebruikelijk zien.

Medische gegevens
U geeft – voor zover nodig – toestemming aan de medisch adviseur van ONVZ Zorgassistance om bepaalde gegevens over te dragen aan de medisch adviseur van ONVZ. Dit betreft gegevens over de reden en achtergrond van behandeling of repatriëring.

Marktconform bedrag
Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het bedrag dat de zorgverlener rekent en dat niet onredelijk hoog is gelet op het bedrag dat andere zorgverleners in het land van behandeling rekenen.

Wisselkoers
ONVZ vergoedt nota’s van zorgverleners in euro’s. Daarbij geldt de wisselkoers van de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dienst is ontvangen.

(Zieken)vervoer
Voor zover hierna sprake is van (zieken)vervoer vergoedt ONVZ de kosten van passend vervoer. Bij vliegen worden vergoed de kosten van de economy class, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is. Bij gebruik van een auto of taxi vergoedt ONVZ € 0,27 per kilometer. ONVZ gaat bij het vaststellen van de vergoeding uit van de optimale route per auto. Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Verblijf
Voor zover hierna sprake is van verblijf vergoedt ONVZ de kosten van verblijf (daaronder begrepen overnachting en maaltijden) in de hierna genoemde gevallen, tot maximaal € 150,- per persoon per dag.

lid 2
Onvoorziene zorg

Bij acute ziekte of ongeval van verzekerde vergoedt ONVZ, na – indien mogelijk – contact met ONVZ Zorgassistance, de kosten van:

 • zorg die volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering voor eigen rekening blijven. Dit geldt alleen voor zover de kosten hoger zijn dan het bedrag dat was vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het wettelijke tarief of marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit; 
 • zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt; 
 • in Nederland of in het buitenland geregistreerde geneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • middelen die in Nederland geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel tot maximaal € 350,- per kalenderjaar; 
 • het ziekenvervoer van verzekerde naar de zorgverlener volledig.

Repatriëring
ONVZ vergoedt :

 • bij ernstig letsel door een ongeval of ernstige ziekte de medisch noodzakelijke repatriëring van verzekerde naar het door ONVZ Zorgassistance aangewezen land, met de voorgeschreven medische begeleiding; 
 • de noodzakelijke extra kosten van verblijf van de te repatriëren verzekerde als repatriëring om medische reden noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is; 
 • eenmalig de kosten van vervoer en verblijf voor bezoek aan de te repatriëren verzekerde van één persoon als repatriëring om medische reden noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is; 
 • vervoer als u door ziekte of letsel niet met het geplande vervoersmiddel naar huis kan terugkeren.

ONVZ Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf voor u.

lid 3
Aanvullende dienstverlening

Opsporing en redding
Als u vanwege ziekte of ongeval in een noodsituatie belandt waarbij opsporing of redding noodzakelijk is, vergoedt ONVZ de kosten hiervan tot maximaal € 25.000,-.

Vervoer naar ziekenhuis bij opname verzekerde voor onvoorziene zorg
Vervoer meeverzekerde reisgenoten
ONVZ vergoedt de extra kosten van vervoer van meeverzekerde reisgenoten naar het ziekenhuis waar verzekerde is opgenomen. Ook worden vergoed de extra kosten van verblijf van meeverzekerde reisgenoten in verband met de ziekenhuisopname van verzekerde.

Vervoer en verblijf bezoekers
De volgende vergoeding geldt alleen bij een opname van verzekerde die naar verwachting langer dan vijf dagen duurt of bij een levensbedreigende situatie. ONVZ vergoedt eenmalig de extra kosten van vervoer en verblijf van maximaal twee personen voor bezoek aan verzekerde. Kosten van verblijf worden vergoed tot maximaal 7 dagen. Daarna alleen als verzekerde om medische redenen niet in staat is om terug te keren naar huis, tot maximaal 15 dagen.

Eerder terugkeren
Als sprake is van:

 1. ziekte of ongeval van u of een reisgenoot waardoor de geplande bestemming niet kan worden bereikt; 
 2.  ernstig ziek worden of ernstig gewond raken van een reisgenoot door een ongeval 
 3.  overlijden van een niet-meeverzekerde reisgenoot (bij overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: zie lid 4); 
 4.  overlijden, constatering van een ernstige ziekte bij of een ernstig ongeval van een familielid in de 1e of 2e graad of huisgenoot van verzekerde; 
 5.  ernstige materiële schade aan de woning, inboedel of het bedrijf van verzekerde;
  dan vergoedt ONVZ eenmalig:
  • de extra kosten van vervoer en verblijf die u moet maken in verband met uw terugreis, en 
  • de kosten voor het terugreizen naar uw geplande bestemming binnen de oorspronkelijke reisduur.

ONVZ Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf voor u.

Regeling bij familieomstandigheden in woonland
In afwijking hiervan geldt het volgende als u in uw woonland verblijft. In een geval als bedoeld onder 4 worden de kosten vergoed van nodig vervoer binnen het woonland tot maximaal € 500,- per gebeurtenis.

Vervangende chauffeur
ONVZ vergoedt – buiten de hiervoor genoemde gevallen – de kosten van een vervangende chauffeur. Dit geldt als:

 • het gebruikte motorrijtuig nog goed rijdt, en de bestuurder niet in staat is om te rijden, en 
 • de andere reisgenoten het motorrijtuig (redelijkerwijs) niet kunnen besturen.

Reist u met een eigen motorrijtuig, dan vergoedt ONVZ de kosten van de vervangende chauffeur tot de woonplaats. Reist u met een gehuurd motorrijtuig, dan vergoedt ONVZ de kosten van de vervangende chauffeur naar de dichtstbijzijnde inleverplaats.

ONVZ Zorgassistance regelt de inzet van een vervangende chauffeur.

Garantie, voorschotbetalingen en toezending geneesmiddelen
ONVZ Zorgassistance regelt op uw verzoek:

 • garantie op rechtstreekse betaling van zorgkosten aan de zorgverlener, als de kosten vergoed worden uit de Basisverzekering of Superfit; 
 • de nodige voorschotbetalingen, als de kosten vergoed worden zoals hiervoor is omschreven; 
 • toezending van noodzakelijke geneesmiddelen als deze niet ter plaatse zijn te verkrijgen, als de kosten vergoed worden zoals hiervoor is omschreven.

lid 4
Regeling bij overlijden

Bij overlijden van verzekerde tijdens een reis vergoedt ONVZ de kosten van:

 • vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van keuze van de nabestaanden, of begrafenis of crematie en overkomst inclusief terugreis van familieleden in de 1e of 2e graad tot maximaal € 7.500,-; 
 • de extra kosten van vervoer in verband met de terugreis en extra kosten van verblijf van de meeverzekerde reisgenoten tot en met de dag van repatriëring van het stoffelijk overschot of de dag na de uitvaart, met een maximum van 30 dagen; 
 • de kosten van vervoer en verblijf van één persoon om een reisgenoot of familielid van de overleden verzekerde bij te staan.

ONVZ Zorgassistance regelt het vervoer en het verblijf.

lid 5
Voorziene zorg

Medisch-specialistische zorg in België of Duitsland
ONVZ vergoedt de kosten van medisch-specialistische zorg volgens artikel 6 van deel B van de Basisverzekering, die is verleend in een ziekenhuis in België of Duitsland. Dit geldt alleen voor zover de kosten hoger zijn dan het bedrag dat was vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het wettelijke tarief of marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit.

U moet voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent, die u begeleidt bij uw keuze voor een zorgverlener.

Uitsluitingen
Van bovenstaande vergoeding zijn uitgesloten kosten voor:

 • inzet van een Chefarzt (Duitsland) en ereloon (België) of kosten die hieruit voortvloeien; 
 • alternatieve zorg.

ONVZ vergoedt ook de kosten van ziekenvervoer als dit plaatsvindt voor een behandeling waarvan de kosten vergoed worden volgens dit lid. ONVZ vergoedt het ziekenvervoer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis in België of Duitsland.

Overige zorg in een EU-/EER-land of verdragsland
ONVZ vergoedt de kosten:

 • die volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering voor eigen rekening blijven. Dit geldt alleen voor zover de kosten hoger zijn dan het bedrag dat was vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal tweemaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of in Nederland geldende marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit; 
 • die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt. De vergoeding is beperkt tot maximaal tweemaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of het in Nederland geldende marktconforme bedrag.

Behandeling in een land dat geen EU-/EER-land is en geen verdragsland
ONVZ vergoedt de kosten van zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of het in Nederland geldende marktconforme bedrag.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding