Inloggen MijnONVZ

Artikel 22 Ongevallendekking

lid 1
Nadere begripsomschrijvingen

Begunstiging
U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de nalatenschap.

Letsel
Een volgens objectieve normen geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel, dat een direct en uitsluitend gevolg is van een ongeval.

Ongeval
Een plotseling rechtstreeks op het lichaam inwerkend fysiek geweld, van buitenaf en buiten uw wil, dat letsel of overlijden tot gevolg heeft.
Onder ongeval valt ook:
a. acute vergiftiging, behalve bij overmatig gebruik van genees-, genot-, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen;
b. besmetting door ziekteverwekkers;
c. het ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of oren;
d. wondinfectie, bloedvergiftiging of tetanus ontstaan bij een ongeval;
e. verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding – behalve door inwerking van stralen – veretsing en elektrische ontlading;
f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een natuurramp;
g. verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsel, als het letsel plotseling is ontstaan;
h. complicaties of verergering van letsel als rechtstreeks gevolg van een door een bevoegd geneeskundige geboden eerste hulpverlening of medisch noodzakelijke behandeling;
i. letsel ontstaan bij rechtmatige zelfverdediging;
j. moord, doodslag, mishandeling, of pogingen daartoe, gijzelingen en terreuractie;
k. letsel ontstaan tijdens het als amateur beoefenen van sport, waaronder het voorbereiden van en deelnemen aan wedstrijden, behalve voor:

 • het bepaalde in lid 3 onder 1 j;
 • de sporten genoemd in lid 3 onder 1 k.

Niet als een ongeval of ongevalgevolg worden beschouwd: ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).

lid 2
Wat is verzekerd?
Verzekerde bedragen
Per ongeval keert ONVZ bij overlijden het verzekerde bedrag uit of bij blijvend (functie)verlies van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens maximaal het verzekerde bedrag.

Uitkering bij overlijden
Bij overlijden is het verzekerde bedrag € 5.000,-. ONVZ keert dit bedrag uit bij overlijden door een ongeval.

Uitkering bij blijvend (functie)verlies
a. Recht op uitkering:
Bij blijvend (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens keert ONVZ maximaal € 20.000,- uit, als dit het gevolg is van een ongeval. Als de verzekerde voor vaststelling van de invaliditeit is overleden door een ongeval keert ONVZ geen bedrag uit ter zake van blijvende invaliditeit.
b. Reeds aanwezige onbruikbaarheid of gebrekkigheid:
Als functies, lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens al voor het ongeval onbruikbaar of gebrekkig waren, keert ONVZ alleen een bedrag uit als het (functie)verlies of de onbruikbaarheid door het ongeval de voor het ongeval bestaande (functie)verliezen of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens te boven gaat.

lid 3 Nadere uitsluitingen
1. Er is geen dekking als het ongeval – mede – het gevolg is van:
a. een ziekelijke toestand of een geestelijke of lichamelijke afwijking;
b. een ziekelijke toestand door besmetting met ziekteverwekkers, met uitzondering van wat genoemd is in lid 1 in de begripsomschrijving van ongeval; 
c. allergische reacties, anders dan door een gebeurtenis genoemd in lid 1 in de begripsomschrijving van een ongeval;
d. zelfdoding of een poging daartoe;
e. het (mede)plegen van een misdrijf;
f. roekeloosheid, behalve bij letsel bij een poging tot redding van mens of dier of afwending van dreigend gevaar;
g. het zo onder invloed verkeren van alcoholhoudende dranken of bedwelmende, opwekkende en soortgelijke stoffen dat men minder dan normaal voor zichzelf kon zorgen;
h. een vechtpartij, behalve bij rechtmatige zelfverdediging;
i. verblijf in een luchtvaartuig, tenzij u als passagier verbleef in een vliegtuig ingericht voor passagiersvervoer en bestuurd door een beroepspiloot en dit vliegtuig tijdens het ongeval gebruikt werd door:
• een onderneming bevoegd tot exploitatie van een luchtvaartbedrijf;
• een onderneming voor haar eigen bedrijf;
j. sportbeoefening waarvoor betaling wordt ontvangen;
k. beoefening van sporten met een verhoogd ongevallenrisico, zoals boksen, worstelen, ijshockey, rugby, bergsport, bobsleeën, parasailing, hanggliding, parachutespringen, ijszeilen, skispringen, skivliegen en figuurspringen;
l. voorbereidingen van en deelname aan snelheidswedstrijden of recordritten, bijvoorbeeld met motorrijtuigen, skelters, te paard, per rijwiel of per motorboot;
m. het beroepsmatig werken met houtbewerkingmachines;
n. verblijf in een land waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven;
o. atoomkernreacties.

2. Psychisch letsel
Geen uitkering vindt plaats bij verlies van de geestelijke of kennende vermogens.
a. Deze uitsluiting geldt niet als dit verlies, volgens algemeen aanvaarde neurologische opvattingen, is veroorzaakt door een aantoonbaar grove organische beschadiging van het centrale zenuwstelsel.
b. Ook vindt geen uitkering plaats bij geheel of gedeeltelijk functieverlies of geheel of gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, als dit functieverlies of deze onbruikbaarheid het gevolg is van een psychische stoornis.

lid 4 Omvang van de uitkering
1. Overlijden
Bij overlijden keert ONVZ het verzekerde bedrag uit. ONVZ brengt een eventueel eerder verrichte uitkering voor blijvend (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens hierop in mindering. ONVZ vordert een eerdere uitkering niet terug.

2. Blijvend (functie)verlies
Bij blijvend (functie)verlies keert ONVZ de hierna volgende percentages van het verzekerde bedrag uit tot maximaal het verzekerde bedrag.

 • Bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende volledige onbruikbaarheid van de volgende lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens:
  een arm: tot in het schoudergewricht 75%
  een arm: tot in het ellebooggewricht 65%
  een arm: tussen elleboog- en schoudergewricht 65%
  een arm: tussen pols en ellebooggewricht 60%
  een hand: tot in het polsgewricht 60%
  een been: tot in het heupgewricht 70%
  een been: tot in het kniegewricht 60%
  een been: tussen knie- en heupgewricht 60%
  een been: tussen enkel- en kniegewricht 50%
  een voet: tot in het enkelgewricht 50%
  een duim 25%
  een wijsvinger 15%
  een middelvinger 15%
  een ringvinger of pink 15%
  bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende volledige onbruikbaarheid van meer dan één vinger van een hand keert ONVZ maximaal 60% van het verzekerde bedrag uit.
  een grote teen 10%
  andere tenen dan de grote teen 5%
  het gezichtsvermogen van een oog 30%
  het gezichtsvermogen van beide ogen 100%
  het gehoor van een oor 20%
  het gehoor van beide oren 50%
  het reuk- en smaakvermogen 20%
  het verlies van het seksuele vermogen, behalve het bepaalde in lid 3 onder 2, 25%
 • Bij de volgende letsels of combinatie van letsels:
  totaal verlies van de geestelijke vermogens, behalve het bepaalde in lid 3 onder 2, 100%
  verlies van beide armen of handen 100%
  verlies van beide benen of voeten 100%
  verlies van een arm of hand, samen met een been of voet 100%
 • Bij gedeeltelijk (functie)verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens dat hiervoor is omschreven, keert ONVZ een gedeelte van de genoemde uitkeringspercentages uit evenredig aan de mate van dat (functie)verlies. Dit gedeeltelijk (functie)verlies of de onbruikbaarheid wordt vastgesteld volgens algemeen aanvaarde medische maatstaven. Gedeeltelijk verlies van de reuk of de smaak wordt niet als invaliditeit beschouwd.
   
 • Bij blijvend functieverlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens als gevolg van een (combinatie van) letsel(s) dat niet hiervoor is omschreven, geldt het volgende. Het uitkeringspercentage is gelijk aan het percentage blijvend (functie) verlies, vastgesteld volgens algemeen aanvaarde medische maatstaven. Daarbij blijven uw beroep of werkzaamheden buiten beschouwing.

lid 5
Vaststelling uitkeringspercentage
1. ONVZ stelt het uitkeringspercentage vast op basis van de medische eindtoestand, zo mogelijk binnen twee jaar na het ongeval.
2. Als na de beëindiging van de geneeskundige behandeling nog geen sprake is van een medische eindtoestand, vergoedt ONVZ de wettelijke rente over de uitkering vanaf de dag waarop de geneeskundige behandeling wordt beëindigd tot de dag waarop de uitkering plaatsvindt.
Als bij medisch onderzoek blijkt dat er nog geen medische eindtoestand is, vindt uiterlijk binnen vijf jaar na de ongevaldatum een nieuw medisch onderzoek in opdracht van ONVZ plaats. De dan vast te stellen invaliditeit is de basis voor het bepalen van de uitkering.

lid 6
Bestaande gezondheidstoestand

 1. Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand of door lichamelijke of geestelijke afwijkingen die al voor het ongeval bestonden, keert ONVZ niet meer uit dan wanneer eenzelfde ongeval een persoon zonder die ziekte of afwijking zou zijn overkomen. 
 2.  Het onder 1 bepaalde geldt niet als bedoelde omstandigheden uitsluitend en rechtstreeks een gevolg zijn van een eerder ongeval dat u is overkomen tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering.

lid 7
Medische expertise

Als ONVZ medische expertise noodzakelijk acht om het uitkeringspercentage te kunnen vaststellen, bent u verplicht hieraan uw medewerking te verlenen. U moet zich daartoe door een door ONVZ aan te wijzen arts laten onderzoeken of voor onderzoek laten opnemen in een door ONVZ aan te wijzen instelling of inrichting. De medische expertise vindt in Nederland plaats. ONVZ vergoedt de kosten ervan.

lid 8
Wat te doen na een ongeval?

 1. Melding van een ongeval
  Van een ongeval dat tot uitkering kan leiden, geldt dat dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, aan ONVZ moet worden gemeld. Dit met een nauwkeurige omschrijving van het ongeval en zo mogelijk de oorzaak en de gevolgen. 
 2.  Verplichtingen na een ongeval
  a. U bent verplicht zich na een ongeval zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling te stellen en volledig aan uw herstel mee te werken;
  b. U bent verplicht aan ONVZ of aan een door ONVZ aangewezen arts alle gewenste inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken;
  c. De begunstigde(n) is/zijn verplicht toestemming te verlenen tot en medewerking te verlenen aan alle maatregelen die ONVZ nodig acht voor de vaststelling van de doodsoorzaak (sectie). 
 3.  ONVZ heeft het recht uitkering te weigeren als de verplichtingen niet worden nagekomen. Als de melding later plaatsvindt dan bedoeld onder 1, behoudt u recht op uitkering als u kunt aantonen dat:
  • het (functie)verlies of de onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens uitsluitend het gevolg is van een ongeval; 
  • de gevolgen van een ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid vergroot zijn; 
  • u de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd; 
  • de melding achterwege is gebleven als gevolg van buitengewone omstandigheden.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding