Inloggen MijnONVZ

Vrije keuze Basisverzekering

De basisverzekering met optimale vrijheid in de keuze van uw arts en ziekenhuis

€ 115,91p/m*

Dekking Basisverzekering

Overzicht van de dekking van de Basisverzekering in 2017

Dit overzicht geeft een korte omschrijving van de dekking van onze basisverzekering. De vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. De polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Belangrijkste vergoedingen 2017

 • Ambulancevervoer
  100%, tot max. 200 km
 • Anticonceptie(genees)middelen
  100% tot 21 jaar en bij bepaalde medische indicaties
 • Audiologisch centrum
  100%
 • Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie
  Tot 18 jaar:
  Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%
  Overige indicaties: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen

  Vanaf 18 jaar:
  Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen
  Oefentherapie bij claudicatio intermittens fase 2 (etalagebenen): max. 37 behandelingen gedurende max. 12 maanden.
  Overige indicaties: geen vergoeding
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling
  Bij een beperkt aantal medische indicaties, zoals beschreven in het Reglement Hulpmiddelen, 100%
 • Buitenland: onvoorziene behandelingen
  Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, of
  Binnen een EU/EER-land of een verdragsland max. de vergoeding op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag.
 • Buitenland: voorziene behandelingen
  Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, of
  Binnen een EU/EER-land of een verdragsland max. de vergoeding op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag.
 • Dialyse
  100%
 • Dieetpreparaten
  100%, bij een beperkt aantal indicaties
 • Diëtetiek
  100%, max. 3 behandeluren
 • Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
  100%
 • Ergotherapie
  100%, max. 10 uur
 • Geneesmiddelen
  100% (exclusief eigen bijdragen)
  Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
 • Generalistische basis-ggz (geestelijke gezondheidszorg)
  100% vanaf 18 jaar

  Geen vergoeding voor:
  - behandeling van aanpassingsstoornis
  - hulp bij werk- en relatieproblemen
  - behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
 • Geriatrische revalidatie
  100%, max. 6 maanden
 • Gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg)
  100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de generalistische basis-ggz kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen; hulp bij werk- en relatieproblemen.
 • Hulpmiddelen
  100%, exclusief eigen bijdragen en de kosten die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding wordt overschreden. De wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoeding staan vermeld in het Reglement Hulpmiddelen.
 • Hulpmiddelen voor anticonceptie
  100%, tot 21 jaar
 • In-vitrofertilisatie (ivf)
  100%, max. de eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap totdat verzekerde 43 jaar wordt
 • Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ)
  100%, op indicatie van hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige
 • Kortdurend eerstelijnsverblijf
  100%, op indicatie van de huisarts of medisch specialist als u vanuit het ziekenhuis wordt opgenomen.
 • Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling
  Min. 24 uur tot max. 80 uur, max. 10 dagen, exclusief de eigen bijdrage.
 • Logopedie
  100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs
 • Loophulpmiddelen
  100%, geen vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen
 • Lymfoedeem- en littekentherapie
  Tot 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%. Overige indicaties: geen vergoeding. Vanaf 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling. Overige indicaties: geen vergoeding.
 • Mechanische beademing
  100%
 • Medisch-specialistische revalidatie
  100%
 • Medisch-specialistische zorg
  100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts.
 • Orgaantransplantaties
  100%, voor transplantatie van weefsel en organen verricht in een EU- of EER- lidstaat.
  In een ander land: alleen als de donor daar woont en het partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad betreft.
 • Orthoptische zorg
  100%, onder verantwoordelijkheid van een oogarts
 • Palliatief terminale zorg
  100%, op indicatie van een wijkverpleegkundige
 • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)
  100%
 • Plastische chirurgie
  100%, bij behandeling ter correctie van een beperkt aantal afwijkingen/aandoeningen
 • Podotherapie
  De kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus door een podotherapeut ter preventie of ter behandeling van voetulcera worden vergoed als huisartsenzorg.
 • Stoppen-met-rokenprogramma
  100%, éénmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg in bijzondere situaties
  100% (exclusief eigen bijdragen):
  - bijzondere tandheelkundige zorg,
  - tandheelkundig implantaat als sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak,
  - orthodontische zorg, als sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel.
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
  100%, m.u.v. gegoten vullingen, kronen, bruggen en implantaten
 • Tandheelkundige zorg: fronttandvervanging tot 23 jaar 2017
  100%
 • Tandheelkundige zorg: orthodontie
  De kosten voor orthodontie in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij specifieke behandeling nodig is, wordt vergoed als tandheelkundige zorg in bijzondere situaties.
 • Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie en tandheelkundige zorg in bijzondere situaties)
  100% (exclusief eigen bijdrage): zorg door een kaakchirurg, volledige uitneembare gebitsprothese en het vaste gedeelte van de suprastructuur, reparatie en rebasen van een volledige uitneembare gebitsprothese.
 • Trombosedienst
  100%
 • Verloskunde
  100%, exclusief eigen bijdragen.
  Overzicht eigen bijdragen
 • Verpleging en verzorging
  100%
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
  100%
 • Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten)
  Ja, zie zittend ziekenvervoer Basisverzekering
 • Zittend ziekenvervoer (Basisverzekering)
  100%, in een beperkt aantal situaties, na toestemming ONVZ, tot max. 200 km. Openbaar en taxi: volledig. Eigen vervoer per auto: max. € 0,28 per km.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding