Machtigingen voor farmacie 

Bijlage 2

Staat een geneesmiddel op Bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering? Dan komt dit geneesmiddel alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer is voldaan aan de in Bijlage 2 genoemde indicatievoorwaarden. Bijlage 2 van de Regeling kan gedurende het jaar wijzigen.

Beoordeling bijlage 2

Is het geneesmiddel door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ingedeeld in groep een, twee of drie? Dan kunt u als apotheker beoordelen of het geneesmiddel aan de gestelde criteria voldoet. Gebruikt u hiervoor een door ZN ontwikkeld formulier.

Voor een aantal geneesmiddelen in groep 4 en dieetpreparaten gelden om verschillende redenen afwijkende afspraken. Voor deze middelen gelden, om verschillende redenen, afwijkende procedures. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf of er een machtiging bij de zorgverzekeraar moet worden aangevraagd of dat u als apotheker de controle mag doen. Voor ONVZ geldt dat de volgende geneesmiddelen in groep 4 moeten worden aangevraagd:

  • epoprostenol intraveneus 
  • fidaxomicine
  • iloprost voor inhalatie
  • treprostinil subcutaan en intraveneus
  • dieetpreparaten *

* dit geldt niet voor leveranciers met wie ONVZ afspraken heeft gemaakt over de toestemmingsprocedure.

Vanaf 1 april 2016 tot en met 31 mei 2016

  • evolocumab (Repatha®)
  • fampridine (Fampyra®)

Vanaf 1 juni 2016 tot en met 31 juli 2016

  • sacubitril/valsartan (Entresto®)
  • alirocumab (Praluent®)

Vanaf 1 juli 2016 tot en met 31 juli 2016

  • rifaximine (Xifaxan®)

Weesgeneesmiddelen

Bij geneesmiddelen die vallen onder Artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, is vooraf toestemming van ons nodig. Verzekerde moet hiervoor een verklaring van de (huis)arts naar ons sturen samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Geneesmiddelen voor chronisch gebruik

Zelfzorggeneesmiddelen

ONVZ vergoedt de kosten van zelfzorggeneesmiddelen alleen als sprake is van laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging en maagledigingsmiddelen en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in dezelfde toedieningsvorm.

Maagzuurremmers

ONVZ vergoedt de kosten van maagzuurremmers en van combinatiepreparaten die een maagzuurremmer bevatten alleen als sprake is van chronisch gebruik.

Voor vergoeding van deze geneesmiddelen geldt dat de behandelend arts op het (herhaal)recept moet aangeven dat de verzekerde langer dan zes maanden op het middel is aangewezen en dat het is voorgeschreven voor een behandeling van een chronische aandoening. Wanneer er “C.G.”op het recept staat, vergoeden wij deze middelen vanuit de Basisverzekering. Wij verzoeken u om bij de declaratie aan te geven dat het om chronisch gebruik gaat.

Het Roer Gaat Om 

Onder de noemer ‘Het Roer Gaat Om’ zijn er afspraken gemaakt tussen huisartsen en zorgverzekeraars om de onnodige bureaucratie en administratie lasten van huisartsen terug te dringen. Een van deze punten is minder administratieve lasten bij het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen. Daarnaast worden er nog andere aanbevelingen uitgewerkt, voor de laatste stand van zaken kunt u kijken op www.hetroergaatom.nl.


ONVZ volgt de afspraken die gemaakt zijn om de administratieve lasten bij de huisarts te verminderen. Dit betekent dat de huisartsen een aantal formulieren, waaronder het formulier dieetpreparaten, niet meer invullen. De huisarts kan een recept voorschrijven met onder andere de indicatiecode. De apotheker kan op basis daarvan beoordelen of er aanspraak bestaat vanuit de Basisverzekering. Deze afspraken gelden alleen voor huisartsen.

Zorgverleners anders dan huisartsen kunnen voor het aanvragen van dieetpreparaten het volgende formulier gebruiken: Artsenverklaring dieetpreparaten en voor het aanvragen van nicotinevervangende middelen en receptgeneesmiddelen voor het stoppen met roken het ZN-formulier: Stoppen met roken.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.