Machtiging voor hulpmiddelen

Uitgangspunt van ONVZ bij de inzet van hulpmiddelen is dat uitgegaan wordt van een adequaat functionerend hulpmiddel in de meest eenvoudige uitvoering. Wanneer de aanschaf, vervanging, correctie, herstel of bruikleen van een hulpmiddel overbodig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd, dan wel niet doelmatig is bestaat geen aanspraak op het aangevraagde hulpmiddel.

Voor de aanschaf in eigendom, vervanging, correctie, herstel of verstrekking in bruikleen van een hulpmiddel is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons noodzakelijk. In tabel III het Reglement Hulpmiddelen staat per hulpmiddel aangegeven of er vooraf toestemming nodig is.

Levering hulpmiddelen

ONVZ heeft voor verschillende hulpmiddelen afspraken gemaakt met leveranciers over kwaliteit en de toestemmingsprocedure. In deze gevallen is toestemming vooraf door ONVZ niet nodig. Dit wordt ook wel deregulering genoemd.

Verzekerden die over een medische indicatie beschikken, kunnen direct contact opnemen met een leverancier waar ONVZ afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt of de verzekerde aan de indicatiecriteria voldoet en kan de kosten vervolgens rechtstreeks declareren bij ONVZ.

Uitgangspunt bij deregulering is dat de leverancier zorgdraagt voor de levering van een adequaat functionerend hulpmiddel in de meest eenvoudige uitvoering.

In het Reglement Hulpmiddelen deel III, in kolom 'Afspraken leverancier voor beoordeling' is terug te vinden voor welke hulpmiddelen afspraken zijn gemaakt met een leverancier. Voorbeelden hiervan zijn orthopedische schoenen, hoortoestellen en hulpmiddelen bij diabetes.

Toestemming nodig

Als er geen afspraken met een leverancier zijn gemaakt over kwaliteit en de toestemmingsprocedure, moet er in de meeste gevallen vooraf toestemming bij ONVZ worden aangevraagd. In tabel III van het Reglement Hulpmiddelen staat in kolom 'Toestemming vooraf nodig' per hulpmiddel aangegeven of er vooraf toestemming nodig is.

Als er vooraf toestemming van ONVZ nodig is, moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

  1. Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelaar. Dit volgens de voorwaarden in kolom 'Voorschrift' van deel III van het Reglement Hulpmiddelen.
  2. Naast medische indicatie dient verder te zijn beschreven wat de functionele beperkingen zijn van de verzekerde en wat dit betekent voor keuze in te zetten hulpmiddel
  3. Onderbouwing productkeuze
  4. Gespecificeerde offerte

ONVZ toetst de aanvraag aan de daarvoor geldende criteria en informeert leverancier en/of verzekerde schriftelijk over de genomen beslissing.

Andere dan genoemde hulpmiddelen

Als de verzekerde naar redelijkheid is aangewezen op een hulpmiddel dat wel binnen de omschrijving van het betreffende artikel in deel II van het Reglement past, maar niet met name is genoemd in de tabel van deel III, kan in afwijking van de opsomming een ander hulpmiddel worden verstrekt. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van ONVZ.

Het Roer Gaat Om

Onder de noemer ‘Het Roer Gaat Om’ zijn er afspraken gemaakt tussen huisartsen en zorgverzekeraars om de onnodige bureaucratie en administratie lasten van huisartsen terug te dringen. Een van deze punten is minder administratieve lasten bij het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen. Daarnaast worden er nog andere aanbevelingen uitgewerkt, voor de laatste stand van zaken kunt u kijken op www.hetroergaatom.nl

ONVZ volgt de afspraken die gemaakt zijn om de administratieve lasten bij de huisarts te verminderen. Dit betekent dat de huisartsen een aantal formulieren, waaronder het formulier verbandhulpmiddelen, niet meer invullen. De huisarts kan een recept voorschrijven met onder andere de indicatiecode. De apotheker/ leverancier kan op basis daarvan beoordelen of er aanspraak bestaat uit de Basisverzekering. Deze afspraken gelden alleen voor huisartsen.

Zorgverleners anders dan huisartsen kunnen voor het aanvragen van verbandmiddelen een van de volgende ZN-formulieren: Hulpmiddelen gebruiken.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.