Inloggen MijnONVZ

Polisvoorwaarden zorgverzekering Benfit 2017


Algemene Bepalingen

Op dit aanvullende product zijn de Algemene Bepalingen en de Reglementen van toepassing.


Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ vrije Keuze Benfit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering. ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn deel A-1 en A-2 ook van toepassing. Voor de vergoeding van zorg in het buitenland geldt artikel 15.

ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal:

1. het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), of
2. als er geen Wmg-tarief bestaat, een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgverleners in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.

Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op één verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.


Artikel 1 Geboortezorg

lid 1
Bevalling en kraamzorg


Na een bevalling heeft de moeder aanspraak op vergoeding van de volgende kosten tezamen tot maximaal € 250,-

 • de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak volgens de Basisverzekering of een andere verzekering;
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de kosten van couveusenazorg na thuiskomst van een pasgeborene die minimaal vijf dagen op de couveuseafdeling heeft gelegen of op de couveuseafdeling heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van minimaal 8 dagen. De zorg bestaat uit noodzakelijke ondersteuning, advisering en het geven van instructies over de verzorging van en de omgang met het kind;
 • de kosten van uitgestelde of aanvullende kraamzorg.
  Er is sprake van uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet start binnen tien dagen na de
  geboorte. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de reguliere
  kraamzorg.
  Er is sprake van aanvullende kraamzorg als er medische redenen zijn om meer zorg te leveren
  dan waarop aanspraak bestaat volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.


Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u
een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor
deze (extra) zorg blijkt.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C
(Zorgdiensten).

lid 2
Kraampakket
De aanstaande moeder heeft recht op een kraampakket, geleverd via de ONVZ Kraamzorg Service. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten)


lid 3 
Lactatiekundige
ONVZ vergoedt de kosten van maximaal 2 consulten bij een lactatiekundige.


lid 4
Zorg bij adoptie
Bij adoptie van een kind jonger dan 12 maanden vergoedt ONVZ de volgende kosten tezamen tot maximaal € 250,-:
• de kosten van kraamzorg;
• de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
• de kosten van medische screening door een kinderarts.


Als beide ouders verzekerd zijn bij ONVZ bestaat één keer aanspraak op deze vergoedingsregeling. ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).


Artikel 2 Beweegzorg

lid 1
Fysiotherapie en oefentherapie
ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal 12 behandelingen per kalenderjaar de kosten van behandeling door:
• een fysiotherapeut;
• een kinderfysiotherapeut;
• een manueel therapeut;
• een oefentherapeut Mensendieck;
• een oefentherapeut Cesar;
• een bekkenfysiotherapeut;
• een oedeemfysiotherapeut;
• een geriatriefysiotherapeut;
• een psychosomatisch fysiotherapeut.


ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet en beschikt
over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Meer informatie
staat in Kwaliteitsregisters paramedische zorg. U kunt dit document raadplegen op
www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de
ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Overige therapieën voor houding en beweging
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal € 500,- per kalenderjaar:

 • chiropractie door een chiropractor;
 • manuele therapie E.S.® door een therapeut die lid is van de Vereniging van Manueel
  Therapeuten (VMT);
 • osteopathie door een osteopaat
 • sportmedisch onderzoek, sportmedisch- en inspanningsadvies, sportmedische begeleiding, preventief medisch onderzoek en sportkeuring (alle) door een sportarts.

lid 3
Beweeggprogramma’s
ONVZ vergoedt de kosten van de volgende beweegprogramma’s tezamen tot maximaal € 250,- per kalenderjaar:

 • een beweegprogramma dat voldoet aan de KNGF-standaarden beweeginterventies en dat is voorgeschreven door de behandelend arts. Het beweegprogramma is gericht op genezing en herstel, het voorkomen van verdere klachten of bevordering van de gezondheid bij chronische ziekte;
 • een revalidatieprogramma bij kanker dat gericht is op het verminderen van en leren omgaan met restklachten door kanker of de daarvoor ondergane behandelingen. Het programma bestaat uit lichaamstraining om uw conditie te verbeteren en dient ter ondersteuning van uw herstel. Ook is er aandacht voor onderwerpen zoals omgaan met stress, weer aan het werk gaan en voeding. ONVZ vergoedt de kosten van het programma gedurende maximaal 3 maanden, waarbij u maximaal twee keer per week in groepsverband traint. Het programma is voorgeschreven door de behandelend arts en wordt gegeven door een fysiotherapeut of een oefentherapeut;
 • een beweegprogramma op verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uit de verwijzing moet blijken dat sprake is van:
  1. een BMI van minimaal 30 kg/m2 (obesitas), of
  2. een BMI van 25-30 kg/m2 (overgewicht) in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes mellitus type II of een manifeste ziekte die
  samenhangt met het overgewicht.

Het beweegprogramma wordt gegeven door een fysiotherapeut, een oefentherapeut Cesar, oefentherapeut Mensendieck of een thuiszorgorganisatie. Het beweegprogramma is gericht op het beïnvloeden van het beweeggedrag en het ontwikkelen van een actieve en gezonde leefstijl, zodanig dat u na drie á vier maanden kunt doorstromen naar het reguliere sportaanbod. Het beweegprogramma kan onderdeel uitmaken van een gecombineerde leefstijlinterventie, waarvan andere componenten, zoals diëtetiek en gedragsverandering, geheel  of gedeeltelijk volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering wordeofnvergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent
(zie deel C).

 


Artikel 3 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 200,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een
  andere zorgverzekering;
 • de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel bij geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere  zorgverzekering; verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt volledig de kosten van geregistreerde geneesmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (ter voorkoming van (wangerschap), als u 21 jaar of ouder bent.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts.

Voor vergoeding van vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland geldt artikel 5.

Lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend als onderdeel van een ziekenhuisbehandeling (intramuraal) en door het ziekenhuis in rekening worden gebracht (is medisch-specialistische zorg);
 • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel;
 •  middelen die geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel;
 • homeopathische of antroposofische geneesmiddelen;
 • zelfzorggeneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit.


Artikel 4 Alternatieve geneeswijzen

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent of een acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 27,- per consult/behandeling met een maximum van één consult/behandeling per dag en maximaal 20 consulten/behandelingen per kalenderjaar.

lid 2

ONVZ vergoedt geen kosten van met de behandeling samenhangend (laboratorium)onderzoek, ook niet als dat is voorgeschreven door de in lid 1 bedoelde arts of acupuncturist.


Artikel 5 Vaccinaties

ONVZ vergoedt bij een reis naar het buitenland de kosten van vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës, en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria tot maximaal € 75,- per kalenderjaar.


Artikel 6 Vervangende mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voorziet in ondersteuning en waar nodig tijdelijk vervanging van de mantelzorgers. Als u of uw mantelzorger niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel.

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent en uw eigen mantelzorgers zijn afwezig om medische redenen of door vakantie, dan regelt en vergoedt ONVZ vervangende mantelzorg voor maximaal acht dagen per kalenderjaar. De Stichting Mantelzorgvervanging Nederland ‘Handen-in-Huis’ verleent de zorg. Een aanvraag voor de vervangende mantelzorg kunt u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).


Artikel 7 Hulpmiddelen Basisverzekering

ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal € 250,- per kalenderjaar:

 • de wettelijke eigen bijdragen;
 • de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding van de Basisverzekering wordt overschreden met een maximum van € 100,- per kalenderjaar.

De wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoeding voor een pruik vindt u in het Reglement Hulpmiddelen, dat onderdeel uitmaakt van de Basisverzekering. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.


Artikel 8 Overige hulpmiddelen

Voor de vergoeding van verbandmiddelen geldt artikel 3, lid 1.

lid 1
Elleboogkrukken

ONVZ vergoedt de kosten van aanschaf of huur van elleboogkrukken op voorschrift van de behandelend arts. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,- per kalenderjaar.

lid 2
Hulpmiddelen voor anticonceptie

Als u 21 jaar of ouder bent, vergoedt ONVZ de kosten van pessaria en koperhoudende spiraaltjes voor anticonceptionele doeleinden.

lid 3
Plaswekker
ONVZ vergoedt de kosten van huur van een plaswekker (inclusief sensorbroekjes) voor een periode van maximaal drie maanden of de aanschaf van een plaswekker tot maximaal € 85,- voor de gehele looptijd van de verzekering.

lid 4
Steunpessarium
ONVZ vergoedt de kosten van een steunpessarium bij behandeling door een huisarts.

lid 5
Steunzolen

ONVZ vergoedt de kosten van steunzolen op voorschrift van de behandelend arts. Een orthopedisch schoentechnicus levert de steunzolen. De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per kalenderjaar.


Artikel 9 Overige behandelingen en therapieën

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet, en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Op www.onvz.nl/polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici. Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 1
Acnebehandeling

Als u jonger bent dan 21 jaar vergoedt ONVZ de kosten van behandeling van acne door een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist, op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet het bij u vastgestelde zorgprofiel vermeld staan. Het zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal en type behandelingen en welke behandelaar de zorg verleent. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- per kalenderjaar.

lid 2
Camouflagetherapie

Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg, op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- per kalenderjaar.

lid 3
Diëtist

ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met een medisch doel door een diëtist tot maximaal € 120,- per kalenderjaar.

ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • dieetpreparaten en voedingsmiddelen;
 • behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Kosten van deze zorg vergoedt ONVZ als preventiecursus (artikel 14, lid 3).

lid 4
Elektrische epilatie of laserbehandeling
Bij overmatige haargroei in het gezicht vergoedt ONVZ de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling. Een medisch specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg, op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- voor de gehele looptijd van de verzekering.

lid 5
Aanvullende diagnostiek bij borstkanker
ONVZ vergoedt de kosten van MammaPrint of van Oncytype DX, op voorschrift van de behandelend medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint en Oncotype DX zijn diagnostische testen voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de behandelend medisch specialist beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

lid 6
Lymfoedeem- en littekentherapie

ONVZ vergoedt de kosten van de behandeling door een huidtherapeut van:

 • ernstig lymfoedeem;
 • ernstig littekenweefsel van de huid.

ONVZ vergoedt de kosten alleen als de aandoening leidt tot ernstige beperkingen in elementaire bewegingsvaardigheden, de persoonlijke verzorging of de mobiliteit of een negatief effect heeft op het dagelijks functioneren.

lid 7
Orthoptie
ONVZ vergoedt de kosten van orthoptische zorg door een orthoptist tot maximaal € 500,- per kalenderjaar. De zorg moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch specialist.

lid 8
Overgangsconsulente
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting, advies en zorg tijdens de menopauze door een overgangsconsulente tot maximaal € 120,- per kalenderjaar. De overgangsconsulente is aangesloten bij Care for Women of de Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten (VVOC).

lid 9
Pedicure
ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis, en de daarbij geleverde orthesen en nagelbeugels, tot maximaal € 100,- per kalenderjaar. Als sprake is van diabetische voetzorg geldt dat bij u een zorgprofiel 1 is vastgesteld. Op de nota moet de aandoening vermeld staan en als het om diabetische voetzorg gaat, ook het vastgestelde zorgprofiel.

lid 10
Podotherapie

ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog. Daarbij vergoedt ONVZ ook de vervaardigde podotherapeutische zolen, orthesen en nagelbeugels. Als sprake is van diabetische voetzorg geldt dat bij u een zorgprofiel 1 is vastgesteld. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per kalenderjaar.

lid 11
Psoriasisdagbehandeling

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum tot maximaal
€ 500,- per kalenderjaar. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend arts.

lid 12
Sterilisatie

ONVZ vergoedt de kosten van sterilisatie. De kosten van het ongedaan maken van een sterilisatie
worden niet vergoed.

lid 13
Stottertherapie
ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie. De vergoeding bedraagt maximaal € 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering.


Artikel 10 Verblijfkosten

lid 1
Verblijf in een logeerhuis

 • Als u jonger bent dan 18 jaar en wordt behandeld in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de eigen bijdrage voor verblijf van uw meeverzekerde ouder(s) in een Ronald McDonald Huis of in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis. De vergoeding bedraagt maximaal € 12,50 per dag met een maximum van € 260,- per kalenderjaar.
 • Als u 18 jaar of ouder bent en bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf van uw meeverzekerde gezinslid in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis gedurende de periode van uw opname. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per dag.

lid 2
Therapeutisch kamp voor jongeren

ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van een therapeutisch kamp voor jongeren met astma, diabetes mellitus, overgewicht, constitutioneel eczeem of een oncologische aandoening. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- voor maximaal één kamp per kalenderjaar.


Artikel 11 Ziekenvervoer

ONVZ vergoedt de kosten van ziekenvervoer binnen Nederland als het vervoer plaatsvindt voor een behandeling die gedekt is volgens de basisverzekering of een andere zorgverzekering en u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.

ONVZ vergoedt:

 1. de eigen bijdrage volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 2. € 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
 3. taxivervoer.
  Bij de declaratie voegt u een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt om welke
  medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Als u gebruik wilt maken van taxivervoer kan ONVZ het taxivervoer voor u regelen. Meer
informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten).


Artikel 12 Reiskosten ziekenbezoek

Als uw gezinslid in een ziekenhuis in Nederland of in een ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is opgenomen, vergoedt ONVZ vanaf de achtste opnamedag de reiskosten voor een bezoek aan dit opgenomen gezinslid. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten opnameperiode. ONVZ vergoedt € 0,27 per kilometer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet. De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per kalenderjaar. Zowel u als het opgenomen gezinslid moeten verzekerd zijn bij ONVZ.

Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.


Artikel 13 Orthodontie

ONVZ vergoedt de kosten van orthodontie (gebitsregulatie zoals beugels) door een tandarts of orthodontist. De behandeling moet plaatsvinden voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.365,- voor de gehele looptijd van de verzekering.

ONVZ vergoedt geen kosten van het maken en plaatsen van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat). Dit is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom.


Artikel 14 Preventieve zorg

lid 1
Gezondheidscheck-up
Na bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent vergoedt ONVZ een jaarlijkse gezondheidscheckup. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie en bloeddruk, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdingsen bewegingsapparaat. Als alternatief voor deze jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiezen voor een sportcheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI en vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat. De gezondheidscheck-up en de sportcheck-up worden uitgevoerd door een fysiotherapeut.

Een aanvraag voor een gezondheidscheck-up of een sportcheck-up moet u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Griepvaccinatie
ONVZ vergoedt de kosten van een jaarlijkse griepvaccinatie, als u niet behoort tot een risicogroep die hierop via het Nationaal Programma Grieppreventie aanspraak heeft.


lid 3
Preventiecursussen
ONVZ vergoedt de kosten van door haar erkende preventiecursussen tezamen tot maximaal € 150,- per kalenderjaar. De Lijst erkende preventiecursussen 2017 kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden


Artikel 15 Buitenland

lid 1
Vergoeding kosten buitenland
ONVZ vergoedt de kosten van voorziene zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het tarief volgens de Wmg, of een in Nederland marktconform bedrag.

ONVZ vergoedt de kosten van onvoorziene zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag.


lid 2
Wisselkoers

ONVZ vergoedt nota’s van zorgverleners in euro’s. Daarbij hanteert zij de wisselkoers van de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dienst is ontvangen.


Deel C Zorgdiensten ONVZ Vrije Keuze Benfit

ONVZ ZorgConsulent: van preventie tot nazorg
De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. De ZorgConsulent is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30en 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50 of via zorgconsulent@onvz.nl.

De ZorgConsulent ondersteunt u
De ZorgConsulent ondersteunt u met onderstaande diensten. Informatie, voorlichting en/of advies over:
• gezondheidszorg, gezond leven, voeding en bewegen;
• preventief gezondheidsonderzoek;
• preventiecursussen;
• zorgverlener(s), zoals huisarts, tandarts of psycholoog;
• mogelijke behandelmethoden bij een aandoening.

Het regelen van:

• vervangende mantelzorg, zie deel B, artikel 6;
• gezondheidscheck-up, zie deel B, artikel 14, lid 1;
• een telefoongesprek met een arts of diëtist voor algemene informatie over ziekten, aandoeningen en voeding.

Bemiddeling:

• voor het verkorten van de wachttijd voor een eerste consult, behandeling of opname;
• bij een second opinion.
De ONVZ ZorgConsulent werkt zo zorgvuldig mogelijk. De ZorgConsulent is echter geen zorgverlener, stelt geen diagnose en verricht geen medische bandelingen. De informatie van de ZorgConsulent vervangt ook geen medisch advies en de ZorgConsulent kan niet instaan voor dejuistheid en effectiviteit van de behandeling door de zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor het handelen van een zorgverlener ligt bij de zorgverlener zelf. ONVZ aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

eHealth
ONVZ vindt het belangrijk dat u zelf zo veel mogelijk de regie heeft over uw gezgezondheid en uw behandeling. eHealth kan u hierbij ondersteunen. eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In veel gevallen gaat het om een andere manier van het aanbieden van zorg dievergoed wordt volgens uw verzekering. Zo valt bijvoorbeeld telemonitoring bij hartfalen (het opafstand controleren van het hart met een computer) onder de basisverzekering en een online preventieprogramma onder de aanvullende verzekering. Ook zijn er verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg die via eHealth worden aangeboden en volgens de basisverzekering of aanvullende verzekering worden vergoed. Voor meer informatie over de mogelijkheden en vergoeding van eHealth kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent.

Gids in Gezondheid
Jaarlijks ontvangt u drie Gidsen in Gezondheid. Een inspirerend magazine met interviews, hoogwaardige achtergrondartikelen en interessante gezondheidsfeiten.

Kraamzorg
Met vragen over kraamzorg, couveusenazorg en de aanvraag van het kraampakket kunt u contact opnemen met de ONVZ Kraamzorg Service. De ONVZ Kraamzorg Service is op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 668 97 05. Het aanvragen van reguliere kraamzorg kunt u ook regelen via www.onvz.nl/kraamzorg. Daar kunt u ook de inhoud van het kraampakket raadplegen.

Taxivervoer
Taxivervoer is onderdeel van de dekking zittend ziekenvervoer zoals beschreven in artikel 11 van deel B. Om u optimaal van dienst te zijn, laat ONVZ en taxibedrijf het taxivervoer voor haar verzekerden regelen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met dit taxibedrijf op telefoonnummer 0900 333 33 30.

Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van bijstand bij verhaal van letselschade op een aansprakelijke derde door een door ONVZ in te schakelen advocaat of schaderegelingsbureau. Bij verhaal van letselschade kan onder meer gedacht worden aan kosten van zorg die niet door ONVZ worden vergoed, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen, maar ook smartengeld en inkomensschade. ONVZ vergoedt de kosten van bijstand, inclusief de kosten van het voeren van een procedure, tot maximaal
€ 12.500,-. Het Reglement Verhaalsbijstand met daarin de  voorwaarden kunt u aanvragen bij ONVZ Verhaalszaken of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Voor meer informatie, het aanvragen en regelen van de verhaalsbijstand kunt u contact opnemen met ONVZ Verhaalszaken. ONVZ Verhaalszaken is te bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer 030 639 62 64.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding