Inloggen MijnONVZ

Polisvoorwaarden zorgverzekering Extrafit 2017


Algemene Bepalingen

Op dit aanvullende product zijn de Algemene Bepalingen en de Reglementen van toepassing.


Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Extrafit

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Vrije Keuze Extrafit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn deel A-1 en A-2 ook van toepassing. Voor de vergoeding van zorg in het buitenland geldt artikel 11. ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal:

 • het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), of 
 • als er geen Wmg-tarief bestaat, een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgverleners in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.

Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op één verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.


Artikel 1 Geboortezorg

Kraampakket

De aanstaande moeder heeft recht op een kraampakket, geleverd via de ONVZ Kraamzorg Service. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).


Artikel 2 Beweegzorg

lid 1
Fysiotherapie en oefentherapie

ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal negen behandelingen per kalenderjaar de kosten van
behandeling door:

• een fysiotherapeut;
• een kinderfysiotherapeut;
• een manueel therapeut;
• een oefentherapeut Mensendieck;
• een oefentherapeut Cesar;
• een bekkenfysiotherapeut;
• een oedeemfysiotherapeut;
• een geriatriefysiotherapeut;
• een psychosomatisch fysiotherapeut.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Meer informatie staat in Kwaliteitsregisters paramedische zorg. U kunt dit document raadplegen op ww.onvz.nl/polisvoorwaarden. voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Sportarts

ONVZ vergoedt tot maximaal € 100,- per kalenderjaar de kosten van door een sportarts uitgevoerd(e):
• sportmedisch onderzoek;
• sportmedisch- en inspanningsadvies;
• sportmedische begeleiding;
• preventief medisch onderzoek;
• sportkeuring.

 


Artikel 3 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 100,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel bij geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend als onderdeel van een ziekenhuisbehandeling (intramuraal) en door het ziekenhuis in rekening worden gebracht (is medisch-specialistische zorg);  andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel;
 • middelen die geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel;
 • homeopathische of antroposofische geneesmiddelen;
 • vaccinaties en preventieve middelen anders dan omschreven in artikel 5;
 • zelfzorggeneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 •  anticonceptiemiddelen (middelen ter voorkoming van een zwangerschap);
 • geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit.


Artikel 4 Alternatieve geneeswijzen

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent. De vergoeding bedraagt maximaal € 27,- per consult/behandeling met een maximum van één consult/behandeling per dag en maximaal 20 consulten/behandelingen per kalenderjaar.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van met de behandeling samenhangend (laboratorium)onderzoek, ook niet als dat is voorgeschreven door de in lid 1 bedoelde arts.


Artikel 5 Vaccinaties

ONVZ vergoedt bij een reis naar het buitenland de kosten van vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës, en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria tot maximaal € 75,- per kalenderjaar.


Artikel 6 Overige hulpmiddelen

Voor de vergoeding van verbandmiddelen geldt artikel 3, lid 1.

lid 1
Elleboogkrukken
ONVZ vergoedt de kosten van aanschaf of huur van elleboogkrukken op voorschrift van de behandelend arts. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,- per kalenderjaar.

lid 2
Plaswekker

ONVZ vergoedt de kosten van huur van een plaswekker (inclusief sensorbroekjes) voor een periode van maximaal drie maanden of de aanschaf van een plaswekker tot maximaal € 85,- voor de gehele looptijd van de verzekering.

lid 3
Steunpessarium
ONVZ vergoedt de kosten van een steunpessarium bij behandeling door een huisarts.

lid 4
Steunzolen
ONVZ vergoedt de kosten van steunzolen op voorschrift van de behandelend arts. Een orthopedisch schoentechnicus levert de steunzolen. De vergoeding bedraagt maximaal € 100,- per kalenderjaar.


Artikel 7 Overige behandelingen en therapieën

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Meer informatie staat in Kwaliteitsregisters paramedische zorg. U kunt dit document raadplegen op ww.onvz.nl/polisvoorwaarden. voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).


lid 1
Acnebehandeling

Als u jonger bent dan 21 jaar vergoedt ONVZ de kosten van behandeling van acne door een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist, op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet het bij u vastgestelde zorgprofiel vermeld staan. Het zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal en type behandelingen en welke behandelaar de zorg verleent. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per kalenderjaar.

lid 2
Camouflagetherapie
Bij ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de voor de therapie te gebruiken cosmetische producten. Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg, op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per kalenderjaar.

lid 3
Elektrische epilatie en laserbehandeling
Bij overmatige haargroei in het gezicht vergoedt ONVZ de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling. Een medisch specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg, op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- voor de gehele looptijd van de verzekering.

lid 4
Aanvullende diagnostiek bij borstkanker
ONVZ vergoedt de kosten van MammaPrint of van Oncotype DX, op voorschrift van de behandelend medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint en Oncotype DX zijn diagnostische testen voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de behandelend medisch specialist beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

Lid 5
Lymfoedeem- en littekentherapie

ONVZ vergoedt de kosten van de behandeling door een huidtherapeut van:

• ernstig lymfoedeem;
• ernstig littekenweefsel van de huid.

ONVZ vergoedt de kosten alleen als de aandoening leidt tot ernstige beperkingen in elementaire bewegingsvaardigheden, de persoonlijke verzorging of de mobiliteit of een negatief effect heeft op het dagelijks functioneren.

lid 6
Podotherapie
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog. Daarbij vergoedt ONVZ ook de vervaardigde podotherapeutische zolen, orthesen en nagelbeugels. Als sprake is van diabetische voetzorg geldt dat bij u een zorgprofiel 1 is vastgesteld. De vergoeding bedraagt maximaal 
€ 150,- per kalenderjaar.

lid 7
Psoriasisdagbehandeling

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum tot maximaal € 500,- per kalenderjaar. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend arts.

lid 8
Stottertherapie
ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie. De vergoeding bedraagt maximaal € 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering.


Artikel 8 Verblijfkosten

Verblijf in een logeerhuis

 • Als u jonger bent dan 18 jaar en wordt behandeld in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de eigen bijdrage voor verblijf van uw meeverzekerde ouder(s) in een Ronald McDonald Huis of in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis. De vergoeding bedraagt maximaal € 12,50 per dag met een maximum van € 260,- per kalenderjaar.
 •  Als u 18 jaar of ouder bent en bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf van uw meeverzekerde gezinslid in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis gedurende de periode van uw opname. De vergoeding bedraagt maximaal € 25,- per dag.

Lid 2
Therapeutisch kamp voor astmatische jongeren

ONVZ vergoedt de verschuldigde eigen bijdrage tot maximaal € 6,- per dag, gedurende maximaal 42 dagen per kalenderjaar.


Artikel 9 Ziekenvervoer

Als u vergoeding krijgt voor ziekenvervoer volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering, vergoedt ONVZ de eigen bijdrage.


Artikel 10 Preventieve zorg

lid 1
Gezondheidscheck-up
Na bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent vergoedt ONVZ een jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie en bloeddruk, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdings- en bewegingsapparaat. Als alternatief voor deze jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiezen voor een sportcheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI en vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat. De gezondheidscheck-up en de sportcheck-up worden uitgevoerd door een fysiotherapeut.

 Een aanvraag voor een gezondheidscheck-up of een sportcheck-up moet u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Preventiecursussen
ONVZ vergoedt de kosten van door haar erkende preventiecursussen tezamen tot maximaal € 75,- per kalenderjaar. De Lijst erkende preventiecursussen 2017 kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden


Artikel 11 Buitenland

lid 1
Vergoeding kosten buitenland
ONVZ vergoedt de kosten van voorziene zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn gedekt tot maximaal het tarief volgens de Wmg, of een in Nederland marktconform bedrag.

ONVZ vergoedt de kosten van onvoorziene zorg die volgens deze aanvullende verzekering zijn edekt tot maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag.

lid 2
Wisselkoers
ONVZ vergoedt nota’s van zorgverleners in euro’s. Daarbij hanteert zij de wisselkoers van de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dienst is ontvangen.


Deel C Zorgdiensten ONVZ Vrije Keuze Extrafit

ONVZ ZorgConsulent: van preventie tot nazorg
De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. De ZorgConsulent is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30
en 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50 of via zorgconsulent@onvz.nl.

De ZorgConsulent ondersteunt u
De ZorgConsulent ondersteunt u met onderstaande diensten. Informatie, voorlichting en/of advies over:

• gezondheidszorg, gezond leven, voeding en bewegen;
• preventief gezondheidsonderzoek;
• preventiecursussen;
• zorgverlener(s), zoals huisarts, tandarts of psycholoog;
• mogelijke behandelmethoden bij een aandoening.

Het regelen van:

 • gezondheidscheck-up of beweegadvies, zie deel B, artikel 10, lid 1;
 • een telefoongesprek met een arts of diëtist 
  voor algemene informatie over ziekten, aandoeningen en voeding.

  Bemiddeling:
 • voor het verkorten van de wachttijd voor een eerste consult, behandeling of opname;
 • bij een second opinion.

De ONVZ ZorgConsulent werkt zo zorgvuldig mogelijk. De ZorgConsulent is echter geen zorgverlener, stelt geen diagnose en verricht geen medische handelingen. De informatie van de ZorgConsulent vervangt ook geen medisch advies en de ZorgConsulent kan niet instaan voor de juistheid en effectiviteit van de behandeling door de zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor het handelen van een zorgverlener ligt bij de zorgverlener zelf. ONVZ aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

eHealth
ONVZ vindt het belangrijk dat u zelf zo veel mogelijk de regie heeft over uw gezondheid en uw behandeling. eHealth kan u hierbij ondersteunen. eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In veel gevallen gaat het om een andere manier van het aanbieden van zorg die vergoed wordt volgens uw verzekering. Zo valt bijvoorbeeld telemonitoring bij hartfalen (het op afstand controleren van het hart met een computer) onder de basisverzekering en een online preventieprogramma onder de aanvullende verzekering. Ook zijn er verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg die via eHealth worden aangeboden en volgens de basisverzekering of aanvullende verzekering worden vergoed. Voor meer informatie over de mogelijkheden en vergoeding van eHealth kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent.Gids in Gezondheid Jaarlijks ontvangt u drie Gidsen in Gezondheid. Een inspirerend magazine met interviews, hoogwaardige achtergrondartikelen en interessante gezondheidsfeiten.

Gids in Gezondheid
Jaarlijks ontvangt u drie Gidsen in Gezondheid. Een inspirerend magazine met interviews,
hoogwaardige achtergrondartikelen en interessante gezondheidsfeiten.

Kraamzorg
Met vragen over kraamzorg en de aanvraag van het kraampakket kunt u contact opnemen met de ONVZ Kraamzorg Service. De ONVZ Kraamzorg Service is op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 668 97 05. Het aanvragen van kraamzorg kunt u ook regelen via www.onvz.nl/kraamzorg. Daar kunt u ook de inhoud van het kraampakket raadplegen.

Taxivervoer
Taxivervoer is onderdeel van de dekking zittend ziekenvervoer zoals beschreven in artikel 9 van deel B. Om u optimaal van dienst te zijn, laat ONVZ een taxibedrijf het taxivervoer voor haar verzekerden regelen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met dit taxibedrijf op telefoonnummer 0900 333 33 30.

Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van bijstand bij verhaal van letselschade op een aansprakelijke derde door een door ONVZ in te schakelen advocaat of schaderegelingsbureau. Bij verhaal van letselschade kan onder meer gedacht worden aan kosten van zorg die niet door ONVZ worden vergoed, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen, maar ook smartengeld en inkomensschade. ONVZ vergoedt de kosten van bijstand, inclusief de kosten van het voeren van een procedure, tot maximaal € 12.500,-. Het Reglement Verhaalsbijstand met daarin de voorwaarden kunt u aanvragen bij ONVZ Verhaalszaken of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Voor meer informatie, het aanvragen en regelen van de verhaalsbijstand kunt u contact opnemen met ONVZ Verhaalszaken.

ONVZ Verhaalszaken is te bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer 030 639 62 64.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding