Inloggen MijnONVZ

Klachtenregeling

Een klacht kunt u via ons digitale klachtenformulier verzenden en voorleggen. Ook kunt U telefonisch een klacht indienen. Daarnaast kunt er voor kiezen uw klacht door middel van een brief aan ons kenbaar te maken. U kunt uw brief dan te richten aan de afdeling Cliëntenservice van ONVZ Zorgverzekeraar.

ONVZ Zorgverzekeraar
T.a.v. afdeling Cliëntenservice
Postbus 392
3990 GD  HOUTEN

Wij streven er naar om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen. Het kan onverhoopt gebeuren dat de afhandeling van uw klacht meer tijd in beslag neemt. In dat geval ontvangt u van ons tijdig opgave van de reden van de vertraging en de nieuwe termijn waarbinnen wij u alsnog zullen berichten.

Het kan gebeuren dat u geen antwoord van ons krijgt binnen een termijn van 30 dagen en dat u geen brief van ons ontvangt waarin wij aangeven dat wij meer dan 30 dagen nodig hebben voor beantwoording. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop ONVZ uw klacht heeft behandeld, of de reactie hierop. Wellicht bent u het niet eens met onze heroverweging. U kunt zich dan wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Uw klacht beschouwen wij op dat moment als een geschil. Voor de termijnen waarbinnen u zich dient te wenden tot de SKGZ verwijzen wij u naar www.skgz.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

In het geval u besluit om uw klacht of geschil aanhangig te maken bij de SKGZ bent u verplicht ons eerst in de gelegenheid te stellen de zaak te heroverwegen.

Bij de SKGZ bemiddelt eerst de Ombudsman Zorgverzekeringen in uw zaak. Als bemiddeling niet het door u gewenste resultaat heeft gehad of als bemiddeling geen zin heeft, kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Hiervoor bent u een entreegeld verschuldigd van € 37,00. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit. Over de status en de gevolgen van het bindend advies verwijzen wij u naar de website van de SKGZ.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
T 088 900 6 900
F 088 900 6906
E info@skgz.nl
www.skgz.nl

Rechter
U kunt het geschil te allen tijde aanhangig maken bij de rechter. Als u hiervoor kiest vervalt de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de SKGZ.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij onze afdeling Cliëntenservice.

ONVZ Zorgverzekeraar
T.a.v. de afdeling Cliëntenservice
Postbus 392
3990 GD Houten

Klacht over een formulier van ONVZ
Is een formulier van ONVZ ingewikkeld of overbodig? Laat het ons weten via ons klachtenformulier. Dan kijken we wat we eraan kunnen doen.

Is de uitkomst voor u niet bevredigend, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit is bindend.

Nederlandse Zorgautoriteit
T.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
T 0900 770 70 70
E informatielijn@nza.nl
www.nza.nl/consument/informatielijn

Europese Commissie
Ook kunt u uw klacht of geschil indienen via de website van de Europese Commissie.

Klacht over een zorgverlener of zorginstelling

Een klacht over een zorgverlener of zorginstelling kunt u indienen bij een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie van de betreffende beroepsgroep of instelling. Ook kunt u een beroep doen op Zorgbelang Nederland. Dit is een onafhankelijke instelling die u informeert, adviseert en ondersteunt wanneer u een klacht heeft. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-nederland.nl.

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Heeft u een klacht over een zorgverlener, dan kunt u er ook voor kiezen  uw klacht schriftelijk in te dienen bij een van de Regionale Tuchtcolleges. Het college beoordeelt dan of er een fout is gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Geschillencommissie Zorginstellingen
Heeft u financiële schade geleden, dan kunt u met uw klacht over een zorginstelling ook bij de Geschillencommissie Zorginstellingen terecht. De zorginstelling moet wel bij de Commissie geregistreerd zijn en uw claim mag niet hoger zijn dan € 5.000,-. Een uitspraak van de Geschillencommissie Zorginstellingen is bindend.

Geschillencommissie Zorginstellingen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T 070 310 53 10
www.sgc.nl

Klachtmogelijkheden met betrekking tot enkele specifieke zorgverleners

Klachten over fysiotherapeuten
Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie (KNGF)
T.a.v. de klachtencommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
T 033 467 29 00
www.kngf.nl

Klachten over apothekers
Klachtencommissie Openbare Apotheek
Antwoordnummer 614
1400 WB Bussum
T 035 697 52 61
www.apotheek.nl

Klachten over uw huisarts
De meeste huisartsen zijn aangesloten bij een District Huisartsenvereniging (DHV) in hun regio. Deze vereniging heeft een klachtenregeling waar u als patiënt gebruik van kunt maken. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-nederland.nl of bel 0900 243 70 70.

Klachten over ziekenhuizen
De meeste ziekenhuizen hebben een interne klachtenprocedure. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de klachtencoördinator van het betreffende ziekenhuis.

Melding maken over de zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.
T 088 120 50 00
E loket@igz.nl
www.igz.nl

Meldpunt Consument en de Zorg
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
T 030 291 67 77
E meldpuntzorg@npcf.nl
www.npcf.nl.

Verhaalsbijstand
Heeft u schade opgelopen door een medische behandeling? ONVZ helpt en adviseert u in bepaalde gevallen. Kijk voor meer informatie in deel C van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding