Bevoorschottingsbeleid

Bevoorschottingsbeleid curatieve GGZ-instelling

Per 1 januari 2013 is de NZa-beleidsregel BR/CU-5059 “Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ” komen te vervallen. ONVZ heeft echter besloten door te gaan met het verstrekken van voorschotten onder de volgende voorwaarden:

  • de zorginstelling heeft een marktaandeel van 5% of meer bij ONVZ en haar labels;
  • er is een contract tussen de instelling en ONVZ (via Multizorg VRZ);
  • de zorginstelling verstrekt de gevraagde gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken een voorschot.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voorschot, vragen wij u ons inzicht te bieden in de totale omzet van uw zorginstelling en de omzet bij ONVZ met betrekking tot het jaar 2013. Hierbij kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier Bevoorschotting curatieve GGZ-instelling. Het formulier kunt u downloaden van de website van ONVZ. Downloaden biedt u het voordeel dat de percentages automatisch worden berekend. Voor een efficiënte afwikkeling van de aanvraag, dient u ook een verantwoordingsdocument DBC GGZ 2013 bij te voegen, voorzien van een accountantsverklaring. Het aanvraagformulier, het verantwoordingsdocument DBC GGZ 2013 en de accountantsverklaring kunt u sturen naar:

ONVZ Zorgverzekeraar
t.a.v. Kennis- en Inkoopcentrum
Postbus 392
3990 GD Houten

Rentevergoeding

De tariefbeschikking ‘rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ’ van de NZa is met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken. Dit betekent dat u per 1 januari 2013 geen rentenota’s meer kunt indienen voor dat betreffende jaar.

Vooruitbetaling toewijsbare zorg Wijkverpleging 2015

Landelijk zijn afspraken gemaakt over vooruitbetaling bij zorgaanbieders die een contract hebben voor toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Deze afspraken zorgen ervoor dat zorgaanbieders voldoende werkkapitaal hebben om liquiditeitsproblematiek, met mogelijk onwenselijke gevolgen voor de continuïteit van zorg, als gevolg van de overhevelingen naar Wijkverpleging te voorkomen.

Strekking van de landelijke afspraken over vooruitbetaling
De afspraken over vooruitbetaling zijn gemaakt ter overbrugging van vooraf naar achteraf betaling gedurende het transitiejaar 2015. Deze aanvraagprocedure gaat uitsluitend over vooruitbetaling wanneer elektronisch declareren nog niet mogelijk is. De zorgverzekeraar verstrekt onder voorwaarden eenmalig op 20 februari 2015 en/of op 20 maart 2015 een vooruitbetaling ter hoogte van maximaal 95% van de in januari en februari verwachte te realiseren productie bij de zorgverzekeraar.

Indien een zorgaanbieder in aanmerking wenst te komen voor vooruitbetaling, vult hij hiertoe het aanvraagformulier Vooruitbetaling Toewijsbare Wijkverpleging 2015 in, ondertekent deze en stuurt deze, vergezeld van een uittreksel uit het Handelsregister en bewijsstukken van de budgetafspraken bij andere representanten uiterlijk 20 januari 2015 naar ONVZ via mijzerman@onvz.nl, onder vermelding van “vooruitbetaling en uw AGB-code”.

Indien ONVZ akkoord is met de aanvraag, ontvangt de zorgaanbieder de Overeenkomst Vooruitbetaling Toewijsbare Wijkverpleging 2015 ter ondertekening. De door de zorgaanbieder ondertekende overeenkomst dient uiterlijk op 5 februari 2015 in pdf-formaat retour te zijn ontvangen door ONVZ via mijzerman@onvz.nl, onder vermelding van “overeenkomst vooruitbetaling 2015 en uw AGB-code”.

Vragen?

Voor meer informatie over de regelgeving en inhoudelijke vragen over het bevoorschottingsbeleid van ONVZ kunt u contact opnemen met het Kennis- en Inkoopcentrum, tel. 030 639 62 78.

 

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Direct naar

Waarom ONVZ?
Declaratie / VECOZO