Informatie voor zorgverleners 2015: Paramedie en beweegzorg

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Algemeen
Om onze verzekerde te ondersteunen informeert ONVZ haar verzekerden over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici. Bij ONVZ heeft de verzekerde vrije keuze, wij bepalen niet naar welke paramedische zorgverlener de verzekerde gaat. Het is bij ONVZ dus geen verplichting om een therapeut uit een kwaliteitsregister te kiezen.

Wijziging declaratiecodes fysiotherapie, oefentherapie en logopedie
Per 1 januari 2016 wijzigen de beleidsregels voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie. Een letterlijke interpretatie van de beleidsregel heeft ons eerder doen besluiten een aantal prestatiescodes uit te sluiten voor vergoeding. Inmiddels is door de NZa aangegeven dat de letterlijke interpretatie geen recht doet aan de praktijk en ook niet conform de bedoeling van de beleidsregel is. ONVZ volgt deze lijn van de NZa en hanteert de codes zoals die zijn opgenomen in de Vektis declaratiestandaard. Indien uw declaraties voor 2016 om deze reden eerder zijn afgewezen, dan kunt u deze opnieuw declareren.

Aanvullende verzekering
Podotherapie

  • ONVZ vergoedt vanaf 1 januari 2016 naast de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog ook de vervaardigde podotherapeutische zolen, orthesen en nagelbeugels. Als sprake is van diabetische voetzorg moet bij de verzekerde een zorgprofiel 1 zijn vastgesteld.
  • De vergoeding van zorg door een podotherapeut of podoloog is gemaximeerd tot €150 per kalenderjaar in de ONVZ Vrije Keuze Extrafit en tot €250 per kalenderjaar in de ONVZ Vrije Keuze Benfit.

Sportarts
Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt ONVZ zorg door een sportarts uit de Basisverzekering. Maar niet alle zorg van de sportarts valt daaronder. Uit de aanvullende verzekering wordt vergoed: sportmedisch- en inspanningsadvies, sportmedisch en preventief medisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuring door een sportarts. Meer informatie over de sportgeneeskunde en de vergoedingsmogelijkheden vindt u in de toelichting.

Inhoud vergoeding

Wij hebben met de meeste zorgverleners tariefafspraken. Hier maken wij in veel gevallen ook kwaliteitsafspraken over de te leveren zorg. Niet gecontracteerde zorg vergoeden wij tot maximaal het door de overheid vastgestelde tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wanneer er geen maximumtarief is vastgesteld en er is ook geen overeenkomst, dan geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn.

Afwijkende praktijklocaties
De kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, komen alleen voor vergoeding in aanmerking als ONVZ hiervoor vooraf toestemming voor heeft verleend. De verzekerde moet de aanvraag hiervoor indienen. ONVZ geeft alleen toestemming voor incidentele behandeling op de bedoelde locaties als daarvoor een indicatie bestaat.

Directe toegang
Volgens de polisvoorwaarden van ONVZ is er geen verwijzing van de huisarts nodig voor toegang tot de diëtist, ergotherapeut, logopedist, orthoptist en podotherapeut.

Diëtetiek
Basisverzekering
Diëtetiek wordt in 2016 voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Het ZiNL heeft bepaald dat de diëtetiek binnen de ketenzorg wordt geschaard onder de zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Dit heeft als consequentie dat in geval van diëtetiek binnen de ketenzorg, het maximum van drie uur per kalenderjaar voor diëtetiek niet van toepassing is. Naast de diëtetiek in de ketenzorg, vergoedt ONVZ nog drie uur diëtetiek in verband met een andere aandoening

Aanvullende verzekering
ONVZ vergoedt diëtetiek vanaf ONVZ Vrije Keuze Benfit. Wij vergoeden voor verzekerden van 18 jaar en ouder geen behandelingen van overgewicht bij een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Deze zorg vergoeden wij als preventiecursus.

Declareren: diagnosecodes
De kosten voor diëtetiek declareert u met een diagnosecode. Voor het declareren met diagnosecodes verwijzen wij u naar COD610-NVD binnen de declaratiestandaard.

Fysiotherapie en oefentherapie
Basisverzekering
In de Basisverzekering wordt bij fysiotherapie en oefentherapie onderscheid gemaakt tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. De indicaties waarvoor de verzekerde in aanmerking komt voor chronische fysiotherapie volgens de Basisverzekering, staan vermeld op een door de overheid vastgestelde lijst. Deze lijst heet Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering en noemen wij de lijst chronische fysio- en oefentherapie 2016.

Aanvullende verzekering
ONVZ vergoedt fysiotherapie en oefentherapie vanaf de ONVZ Vrije Keuze Startfit. Binnen de aanspraak fysiotherapie en oefentherapie vergoed ONVZ maximaal 18 behandelingen manuele therapie.  Zie Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie

Declareren: diagnosecode en CSI code
Voor het bepalen van een diagnosecode verwijzen wij u naar de lijst Diagnose Coderingssysteem Paramedische Hulp (DCSPH). Wij gaan ervan uit dat op basis van uw professioneel handelen u de juiste diagnosecode bepaalt.

De Code soort indicatie tabel laat u zien met welke code (CSI) u de verschillende behandelingen bij ONVZ declareert.

Logopedie
Basisverzekering
In de Basisverzekering is de vergoeding van een logopedische behandeling opgenomen, als deze een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht.

Uitgezonderd van vergoeding zijn: de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs, zoals de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen bij dialect of anderstaligheid.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Paramedie vergoedingen

Beweegzorg vergoedingen


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding