Informatie voor zorgverleners 2017: Paramedie en beweegzorg

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Algemeen

Basisverzekering
Fysiotherapie
De vergoedingsregeling fysiotherapie is aangepast. Voor de zogenoemde ‘etalagebenen’ (claudicatio intermittens fase 2) worden 37 behandelingen fysiotherapie vergoed volgens de basisverzekering. Ook de eerste 20 behandelingen hiervoor die voorheen niet onder de basisverzekering vielen. De overheid heeft dit aangepast omdat gesuperviseerde oefentherapie de voorkeur verdient boven een zwaardere operatieve ingreep.

Logopedie
Bij logopedie voor stotteren of afasie, preverbale logopedie of het Hänen ouderprogramma moet u als logopedist volgens de polisvoorwaarden ingeschreven staan in het relevante register van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Als het gaat om het Hänen ouderprogramma moet u als logopedist ook voldoen aan het Hänen protocol van de NVLF.

Inhoud vergoeding

Wij hebben met de meeste zorgverleners tariefafspraken. Hierbij maken wij in veel gevallen ook kwaliteitsafspraken over de te leveren zorg. Niet-gecontracteerde zorg vergoeden wij tot maximaal het door de overheid vastgestelde tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wanneer er geen maximumtarief is vastgesteld en er ook geen overeenkomst is, geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn.

Afwijkende praktijklocaties
De kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, komen alleen voor vergoeding in aanmerking als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. De verzekerde moet hiervoor een aanvraag indienen. ONVZ geeft alleen toestemming voor incidentele behandeling op de bedoelde locaties als daarvoor een indicatie bestaat.

Directe toegang
Volgens de polisvoorwaarden van ONVZ is er geen verwijzing van de huisarts nodig voor toegang tot de diëtist, ergotherapeut, logopedist, orthoptist en podotherapeut.

Diëtetiek

Basisverzekering
Diëtetiek wordt in 2017 voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Het ZiNL heeft bepaald dat de diëtetiek binnen de ketenzorg valt onder de zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Dit heeft als consequentie dat in geval van diëtetiek binnen de ketenzorg, het maximum van drie uur per kalenderjaar voor diëtetiek niet van toepassing is. Naast de diëtetiek in de ketenzorg, vergoedt ONVZ dan nog drie uur diëtetiek in verband met een andere aandoening.

Aanvullende verzekering
ONVZ vergoedt diëtetiek vanaf ONVZ Vrije Keuze Benfit. Wij vergoeden voor verzekerden van 18 jaar en ouder geen behandelingen van overgewicht bij een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Deze zorg vergoeden wij als preventiecursus. 

Declareren: diagnosecodes
De kosten voor diëtetiek declareert u met een diagnosecode. Voor het declareren met diagnosecodes verwijzen wij u naar COD610-NVD binnen de declaratiestandaard.

Fysiotherapie en oefentherapie

Basisverzekering
In de basisverzekering wordt bij fysiotherapie en oefentherapie onderscheid gemaakt tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. De indicaties waarvoor de verzekerde in aanmerking komt voor fysiotherapie volgens de basisverzekering, staan vermeld op een door de overheid vastgestelde lijst. Deze lijst heet Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering en noemen wij de lijst fysio- en oefentherapie 2017.

Aanvullende verzekering
ONVZ vergoedt fysiotherapie en oefentherapie vanaf de ONVZ Vrije Keuze Startfit. Binnen de aanspraak fysiotherapie en oefentherapie vergoedt ONVZ maximaal 18 behandelingen manuele therapie. Zie voor de vergoedingen: Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie.

Declareren: chronische behandelingen bij nieuwe verzekerde
ONVZ wil voor een correcte afhandeling van uw declaraties bij nieuwe verzekerden (per 1 januari) van u weten wanneer een chronisch behandeltraject fysio- of oefentherapie is gestart en hoeveel behandelingen er hebben plaatsgevonden.

Als dit niet duidelijk is wijzen wij dergelijke declaraties in eerste instantie af. Wij hebben namelijk geen inzage in de administratie van de vorige verzekeraar. Graag ontvangen wij bij voorkeur per e-mail dit formulier volledig ingevuld retour. Nadat wij uw informatie hebben verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging. Wij zullen onterecht afgewezen declaraties opnieuw in behandeling nemen

Declareren: diagnosecode en CSI code
Voor het bepalen van een diagnosecode verwijzen wij u naar de lijst Diagnose Coderingssysteem Paramedische Hulp (DCSPH). Wij gaan ervan uit dat u op basis van uw professioneel handelen de juiste diagnosecode bepaalt.

De Code soort indicatie tabel 2017 laat u zien met welke code (CSI) u de verschillende behandelingen bij ONVZ declareert. Voor behandelingen in 2016 geldt de Code soort indicatie tabel 2016.

Logopedie

Basisverzekering
In de basisverzekering is de vergoeding van een logopedische behandeling opgenomen als deze een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht.

Uitgezonderd van vergoeding zijn: de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs, zoals de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen bij dialect of anderstaligheid.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Paramedie vergoedingen

Beweegzorg vergoedingen


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding