Jaarverslagen

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers van de basisverzekering

 

Jaarcijfers Basisverzekering ONVZ 2020

 

Toelichting bij de jaarcijfers 2020

Zorgverzekeraars publiceren hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens eenzelfde sjabloon. Op deze manier kunnen belangstellenden op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars. De wijze van publiceren hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk met het ministerie van VWS afgesproken.

Hierdoor kunt u de jaarcijfers van de basisverzekering van ONVZ eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. De jaarcijfers in dit overzicht gaan over de basisverzekering zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. De opstelling van de jaarcijfers is anders dan die in de jaarrekening. Dit omdat in het overzicht van de jaarcijfers de resultaten van voorgaande jaren afzonderlijk worden getoond. Ook worden sommige posten anders in de jaarcijfers opgenomen dan in de jaarrekening. Onderaan het overzicht laten we u zien wat de verschillen zijn.

In dit overzicht lichten wij de onderdelen van de jaarcijfers van de basisverzekering toe.

Resultaat op de basisverzekering in 2020

Hieronder vindt u de jaarcijfers van de basisverzekering plus een korte uitleg.

1a Premies basisverzekering

Dit is het bedrag dat we in 2020 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de kortingen die we hebben gegeven voor collectieve verzekeringen, betaaltermijnkorting, evenals de eigen risicokorting.

1b Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit zijn alle bijdragen die we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Uit dit fonds worden de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald. De risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten tegen een gelijke premie. Uit het zorgverzekeringsfonds wordt ook een bijdrage ontvangen voor kinderen tot 18 jaar.

1. Subtotaal premies en bijdrage 2020

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b).

2. Zorgkosten basisverzekering 2020

Dit is het totaal van de door ONVZ betaalde zorgkosten in 2020 plus de nog te verwachten zorgkosten. De te verwachten zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota's nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is na aftrek van de eigen bijdragen en van de eigen risico's die klanten zelf betalen.

3a. Schadebehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratiebehandeling).

3b. Niet verevenbare zorgkosten

Kosten gerelateerd aan (ICT) infrastructuur en samenwerking van zorgprofessionals ter bevordering van kwaliteit van de zorg. Ondanks de relatie met de levering van zorg, is de hoogte van deze kosten niet direct afhankelijk van het zorggebruik van een individuele verzekerde. Om deze reden worden de kosten doorgaans naar rato van de verzekerdenaantallen tussen de zorgverzekeraars verdeeld. De verhaalsopbrengst is bij de niet verevenbare zorgkosten opgenomen.

3. Subtotaal schadebehandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

Dit zijn alle schadebehandelingskosten van 2019 plus de niet verevenbare zorgkosten (3a plus 3b).

4. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld advertenties en print- en drukwerk.

5. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Hieronder zijn opgenomen onze verkoopkosten en ook provisies voor onze verzekeringsadviseurs. We werken samen met een groot aantal tussenpersonen. Ze verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen provisies.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, IT en kantoor. We proberen deze kosten altijd zo laag mogelijk te houden.

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2020

Het verzekeringsresultaat van de basisverzekering is het totaal van alle bedragen die we in 2020 hebben ontvangen min alle kosten die in 2020 zijn betaald of over 2020 betaald zullen gaan worden.

8. Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

Dit is het rendement van de beleggingen van de basisverzekering in 2020. ONVZ belegt op een verantwoorde en duurzame manier, met een defensief beleggingsprofiel.

9. Subtotaal resultaat 2020

Dit is het resultaat over het jaar 2020 van de basisverzekering. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat 2020 en de opbrengsten uit beleggingen.

10. Saldo van de in 2020 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2019

Dit is het bedrag dat we over voorgaande jaren tekort zijn gekomen.

Schattingen als basis

Ieder jaar schatten overheid en zorgverzekeraars hoe hoog de zorgkosten volgend jaar zijn. Die schatting is gebaseerd op:

  • verwachtingen van hoeveel zorg verzekerden nodig zullen hebben en
  • verwachtingen van wat de prijs van de zorg zal zijn

Zorgverzekeraars krijgen geld binnen via de premies van hun klanten. Daarnaast krijgen ze van de overheid een bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds.

Via het zorgverzekeringsfonds krijgen zorgverzekeraars compensatie voor klanten met hoge zorgkosten. Zo kan iedereen een basisverzekering afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben.

De hoogtes van de premie en de bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds worden jaarlijks vastgesteld op basis van de schattingen van de zorgkosten. Pas later blijkt wat de kosten echt waren. Soms na een jaar, soms zelfs pas na twee of drie jaar.

Mee-/tegenvallers in de afgelopen jaren

In het boekjaar 20 is gebleken dat het saldo van de werkelijke zorgkosten en bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds over de behandeljaren tot en met 2019 lager zijn uitgekomen dan de reserveringen die ONVZ hiervoor getroffen had.

11. Vrijval premietekortvoorziening jaar 2019

ONVZ heeft in 2019 geen premietekortvoorziening gevormd, waardoor er in 2020 geen vrijval is.

12. Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren

Dit is het totaal van de in 2020 geregistreerde mee- en tegenvallers in de ramingen uit eerdere jaren.

13. Resultaat

Dit is het resultaat van de basisverzekering in het verslagjaar 2020. Het is de som van het resultaat 2020 en de in 2020 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen over voorgaande jaren.

Bestemming resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Het volledige resultaat 2020 is ten gunste gebracht van de algemene reserves.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2020

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves.

De regelgeving voor de minimaal verplicht aan te houden reserves (vereiste solvabiliteit) is door de invoering van Solvency II aangescherpt en uitgebreid. Op grond hiervan zijn de verplicht aan te houden reserves aanzienlijk hoger dan onder de oude regelgeving (Solvency I).

We zien er scherp op toe dat onze solvabiliteit niet te hoog is, maar ook zeker niet te laag. Solvabiliteit die we niet beschikbaar hoeven te houden, zetten we in voor het zo laag mogelijk houden van de premie en komt zo rechtstreeks ten gunste van onze verzekerden.

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening?

De jaarcijfers zijn anders weergegeven dan de cijfermatige opstelling in de jaarrekening van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. Dit omdat in het overzicht van de jaarcijfers de resultaten van voorgaande jaren afzonderlijk worden getoond. Ook worden sommige posten anders in de jaarcijfers opgenomen dan in de jaarrekening. Het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutatie in de risicomarge.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties