Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Privacy

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze verzekerden en van de bezoekers van onze website is voor ons zeer belangrijk. ONVZ behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens daarom zo zorgvuldig mogelijk. Uiteraard houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.

Privacyverklaring

ONVZ respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar verzekerden en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Hier leggen wij u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

Heeft u vragen over de privacyverklaring? U kunt deze stellen via ons contactformulier.

De beveiliging van uw gegevens

Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd en we hebben procedures om informatie over verzekerden nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

En als u onze website bezoekt, ziet u een klein teken van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Als u dit ziet, weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevens die worden uitgewisseld, zoals uw ip-adres. Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.

Ook hebben wij procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer.

Waarom vragen wij u om informatie?

Bij de aanvraag voor een verzekering vragen wij u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt ONVZ voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekering en het nakomen van wettelijke regelingen. Hierbij houden wij ons aan de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars en het CIS Privacyreglement.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudebeheersing en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Gegevens over uw gezondheid

In veel gevallen hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig. Zo stellen wij voor bepaalde aanvullende zorgverzekeringen vragen over de gezondheid om te kunnen bepalen of iemand hiervoor in aanmerking komt. Zulke gevoelige informatie wordt extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens.

Gegevens die onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan medewerkers verstrekt die werken onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (de zogenaamde functionele eenheid) en die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden. De medewerkers van de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur (het beroepsgeheim).

Cookies

Wij kunnen, als u onze website bezoekt, enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van cookies. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften, en om uw wachtwoord of code zo op te slaan dat die niet steeds hoeft te worden ingevoerd, als u daarvoor kiest. Cookies blijven gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u deze verwijdert. Om uw privacy te beschermen is het gebruik van cookies met uitgebreide regels omgeven. U leest hier meer over in ons cookiebeleid.

Aan wie worden gegevens verstrekt?

Als u ons vraagt om een opgave van uw bij ons opgeslagen gegevens, verstrekken wij deze alleen als wij voldoende zeker zijn van uw identiteit. Wij mogen zonder uw toestemming namelijk geen gegevens over uw gezondheid verstrekken via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Om uw privacy te beschermen, verstrekt ONVZ daarom ook geen persoonsgegevens aan derden.

Meldingen bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert hoe ONVZ omgaat met uw persoonsgegevens. Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en staan vermeld onder: Melden → Meldingenregister → Zoeken → ONVZ.

Wat zijn uw rechten?

Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat laten weten via ons contactformulier. Dan zullen wij u hierover niet meer benaderen.

Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan bij ons opvragen. Wij verstrekken u de gegevens dan binnen vier weken. Als deze opgave onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen. Voor het verstrekken van zo’n overzicht kunnen wij van u een bijdrage in de kosten verlangen.

Ook dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.

Klachten

Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de afdeling Cliëntenservice van ONVZ Zorgverzekeraar (Postbus 392, 3900 GD Houten, e-mail clientenservice@onvz.nl).

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u deze voor bemiddeling voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 291, 3700 AG Zeist, telefoonnummer 088 900 6 900, faxnummer 088 900 6 906, e-mail info@skgz.nl. Wel dient u dit binnen één jaar nadat wij u ons standpunt hebben meegedeeld te doen.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Op deze pagina treft u de meest actuele versie aan.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.