ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Privacy statement

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze verzekerden en van de bezoekers van onze website is voor ons zeer belangrijk. ONVZ behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens daarom zo zorgvuldig mogelijk. Uiteraard houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.

Waarom een privacy statement?

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen. Dat doen wij door de volgende vragen te beantwoorden:

 • waarvoor gebruikt ONVZ uw persoonsgegevens?
 • hoe lang bewaart ONVZ uw persoonsgegevens?
 • wat zijn uw rechten?
 • op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
 • hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
 • hoe kunt contact opnemen met ONVZ over dit privacy statement?

Zorgverzekeraars hebben onderling ook een aantal gedragsregels afgesproken hoe zij met gegevens omgaan. Die liggen vast in de 'Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars'. Dit privacy statement is ook een invulling van de gedragsregels uit deze Gedragscode.

Bekijk ook onderstaande animatie voor een korte uitleg van ons privacy statement:

Wanneer geldt dit privacy statement?

Dit statement geldt voor ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V., hierna: ONVZ. Het privacy statement geldt dus niet alleen voor de basisverzekering, maar ook voor alle aanvullende verzekeringen van ONVZ.

Het woord ‘persoonsgegevens’ staat centraal. Dat zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Bijvoorbeeld een nota, waarop uw naam, geboortedatum en adres staan, en de behandeling die u heeft gehad. Doordat daarop ook uw naam staat, gaat de informatie op de nota direct over u. Soms gaat informatie niet direct over u, maar is met wat moeite wel te herleiden dat het over u gaat. Bijvoorbeeld de nota zonder uw naam, maar met uw geboortedatum en adres. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun specifieke werknemers of klanten weer wél.

Waarvoor gebruikt ONVZ uw persoonsgegevens?

U bent bij ONVZ verzekerd voor uw basisverzekering, aanvullende verzekeringen of allebei. ONVZ kan uw verzekeringen alleen uitvoeren als daarbij uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden. In nummer 55 t/m 60 van onze Algemene regels leggen wij daar ook al het nodige over uit.

Uw persoonsgegevens worden in 3 gevallen gebruikt:

 1. u wilt zich bij ONVZ verzekeren
 2. u bent bij ONVZ verzekerd
 3. ONVZ wil u informeren (marketing)

Hoe uw gegevens daarbij gebruikt worden leggen wij hieronder uit.

Heeft u hier vragen over, of wilt u een klacht indienen? U kunt altijd contact opnemen met ONVZ.

Bent u het niet eens met een automatische of handmatige beslissing? U kunt altijd bezwaar maken bij ONVZ. Onder aan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Bij het uitvoeren van verzekering(en) kan ONVZ werkzaamheden uitbesteden aan andere partijen. Het kan dan gaan om werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden. ONVZ blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens en hoe deze derden hier mee om gaan.

1. U wilt zich bij ONVZ verzekeren

Als u een verzekering bij ONVZ aanvraagt, beoordeelt ONVZ of dat mogelijk is. Wij maken hierbij onderscheid tussen de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Beoordelen

De Zorgverzekeringswet bepaalt wie een basisverzekering moet sluiten. Dat heet de verzekeringsplicht. Alleen als u deze plicht heeft, kunt u de basisverzekering sluiten. ONVZ moet dat vervolgens controleren. Daarbij gebruikt ONVZ de persoonsgegevens die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, of later aan ONVZ heeft gegeven.

De meeste aanvullende verzekeringen van ONVZ kunt u zo afsluiten. Voor sommige aanvullende verzekeringen stelt ONVZ medische vragen. Of u die verzekering af kunt sluiten, hangt dan af van de antwoorden die u geeft. ONVZ moet dat controleren. Dat kunnen alleen medewerkers van ONVZ doen die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur werken. Zo verzekeren we geheimhouding van uw medische gegevens.

Accepteren

Kunt u de basisverzekering of aanvullende verzekering afsluiten? Dan gebruikt ONVZ uw gegevens om uw polis klaar te maken en aan u toe te sturen. Kunt u de basisverzekering of aanvullende verzekering niet afsluiten? Dan gebruikt ONVZ uw gegevens om u dat te laten weten, en om u (eventueel) een aanbod te doen voor een andere verzekering.

Als u een verzekering aanvraagt of afsluit, leggen wij enkele gegevens, waaronder uw BSN, in onze administratie vast. ONVZ is als zorgverzekeraar verplicht om dit nummer vast te leggen. Uw BSN wordt alleen gebruikt als de wet dat voorschrijft. Naast het vastleggen in de administratie, is dat bijvoorbeeld het geval als ONVZ contact heeft met door u bezochte zorgaanbieders.

Geautomatiseerde beoordeling en acceptatie

ONVZ beoordeelt niet iedere aanvraag met de hand. Ook stuurt ONVZ niet iedere acceptatie of afwijzing handmatig op. De meeste aanvragen kunnen namelijk automatisch worden beoordeeld en geaccepteerd. Is er iets onduidelijk, of niet ingevuld bij uw aanvraag? Dan kan het systeem de aanvraag niet beoordelen en beoordeelt een medewerker van ONVZ deze.

2. U bent bij ONVZ verzekerd

Als u bij ONVZ verzekerd bent, gebruikt ONVZ uw persoonsgegevens om uw verzekeringen uit te kunnen voeren. Dat kan niet anders. ONVZ heeft uw persoonsgegevens in ieder geval nodig in de volgende situaties:

 • vaststellen of u recht heeft op zorg, of vergoeding van zorg
 • betalen van nota’s aan de zorgaanbieder
 • betalen van nota’s aan u
 • innen van premie
 • vaststellen van eigen bijdrages en eigen risico
 • uitvoeren van controles
 • bestrijden van fraude, waarvoor ONVZ bijvoorbeeld een intern registratiesysteem heeft
 • verhalen van schade op anderen
 • onderzoek naar gedeclareerde zorg, en de kwaliteit van zorg
 • verbeteren van onze dienstverlening
 • informeren van (groepen) verzekerden met voor hen relevante informatie
 • beperken van betalingsachterstanden
 • behandelen van klachten en geschillen
 • risicobeheersing, bijvoorbeeld van zorguitgaven
 • sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders (wij noemen dat ook wel zorginkoop)

Geautomatiseerd gebruik van uw gegevens

Hierboven staat een aantal taken van ONVZ als zorgverzekeraar beschreven. Sommige voert ONVZ geautomatiseerd uit, of grotendeels. Dat is bijvoorbeeld zo als u een nota indient en ONVZ die verwerkt, of als ONVZ bepaalde controles op uw nota doet. Als u toestemming vraagt voor zorg, of informatie van ONVZ ontvangt, handelt ONVZ dat voor een deel geautomatiseerd af.

Gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens zijn gevoeliger dan bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Soms is het nodig deze gevoelige gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u recht heeft op vergoeding van zorg. Of voor controle naar gedeclareerde zorg, fraudeonderzoek, verhaal op anderen, zorginkoop en risicobeheersing.

Gegevens over uw gezondheid zijn gegevens waar ONVZ extra zorgvuldig mee omgaat. Dat doet ONVZ door deze gegevens alleen te laten gebruiken door de medisch adviseur, of door medewerkers van ONVZ die onder zijn of haar verantwoordelijkheid werken. De medisch adviseur moet uw gegevens geheimhouden. De wet bepaalt dat. Iedere medewerker die onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur valt, heeft dezelfde geheimhoudingsplicht. Dat is ook zo met hen afgesproken. De medisch adviseurs en de medewerkers onder hen noemen wij de functionele eenheid.

Het voorgaande geldt niet voor handelingen met een puur administratief karakter, zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders en het doorzenden en digitaliseren van post. Met medewerkers declaratiebehandeling, en met het bedrijf dat wij inschakelen om post te digitaliseren, is natuurlijk wel geheimhouding afgesproken. Net als met al onze andere medewerkers en bedrijven die wij inschakelen voor werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden.

ONVZ heeft meerdere medisch adviseurs. Zo is er een paramedisch adviseur voor fysiotherapie, een tandheelkundig adviseur voor mondzorg, een gz-psychologe voor ggz en enkele medische adviseurs voor de overige zorg, zoals ziekenhuis- en huisartsenzorg. De medisch adviseurs van ONVZ zijn in het BIG-register ingeschreven.

Uitwisseling met anderen

Soms krijgt ONVZ uw persoonsgegevens van andere partijen, maar alleen als dat nodig is:

 • van de zorgaanbieder als u een zorgaanbieder bezoekt met wie ONVZ een overeenkomst heeft. Die zorgaanbieder stuurt de nota dan rechtstreeks naar ONVZ
 • van uw werkgever, of van een andere organisatie, als u onderdeel uitmaakt van een collectief. ONVZ krijgt dan enkele gegevens van uw werkgever of andere organisatie om periodiek te controleren of u nog recht heeft op de verzekering onder het collectief, en de korting die daarbij hoort
 • van de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger de Gemeentelijke Basis Administratie; GBA), om te controleren of u nog een basisverzekering kunt hebben
 • van het CAK als u onverzekerd bent, terwijl u volgens de wet wel een basisverzekering moet hebben. Het CAK meldt u dan aan bij een zorgverzekeraar, bijvoorbeeld ONVZ, zodat u alsnog een basisverzekering krijgt

Soms geeft ONVZ uw gegevens aan anderen, maar alleen als dat nodig is:

 • aan universitaire ziekenhuizen of onderzoeksbureaus voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. ONVZ geeft uw persoonsgegevens alleen als, het onderzoek niet kan worden gedaan met anonieme gegevens én het onderzoek in het algemeen belang is én het niet mogelijk of te lastig was om uw toestemming te vragen
 • aan het Extern Verwijzingsregister. Als ONVZ een onderbouwd vermoeden heeft van fraude, mogen wij dit aan andere zorgverzekeraars laten weten. Dat gebeurt via het Extern Verwijzingsregister. Niet iedereen kan dit register bekijken. Daarvoor is een protocol opgesteld. U kunt bij fraude denken aan het vervalsen van nota’s, skimming, identiteitsfraude, verduistering in het werk, phishing en opzettelijke misleiding
 • aan het zorgkantoor om uw verzekering uit te voeren, om vergoeding van zorg uit uw basisverzekering of de Wet langdurige zorg af te stemmen en dubbele vergoeding te voorkomen
 • aan zorgaanbieders als u ons vraagt te bemiddelen naar een (andere) zorgaanbieder, bijvoorbeeld als de zorgaanbieder van uw keuze een lange wachtlijst heeft

  Soms is ONVZ verplicht om uw gegevens aan anderen te geven:

 • aan het CAK als u in aanmerking komt voor compensatie van het (verplicht) eigen risico. Het gaat dan om uw BSN en bankrekeningnummer
 • aan de gemeente waarin u woont, voor het voorkomen en verminderen van schulden
 • aan toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat zij hun toezichtstaak kunnen uitvoeren

3. ONVZ wil u informeren (marketing)

ONVZ gebruikt uw gegevens ook om u te informeren over andere producten en diensten dan de verzekeringen die u al bij ONVZ heeft. Soms stuurt ONVZ deze informatie aan al haar verzekerden, soms aan een deel daarvan. Dan maakt ONVZ een selectie van verzekerden die de informatie ontvangen. Bij het maken van die selectie gebruikt ONVZ nooit gegevens over uw gezondheid of financiën, maar bijvoorbeeld wel uw adres en leeftijd.

ONVZ maakt op haar website gebruik van cookies. Dat doen wij om u een zo relevant mogelijke website te tonen. U moet daarvoor steeds toestemming geven. De cookies worden dan meestal opgeslagen op uw computer. Daarover kunt u meer lezen in ons cookiestatement.

Ook gebruiken wij trackingpixels, om de effectiviteit van onze website en onze nieuwsbrieven te analyseren. Onze nieuwsbrieven en e-mails met HTML-opmaak kunnen bijvoorbeeld een trackingpixel bevatten die aangeeft of de e-mail of de daarin opgenomen links zijn geopend. Met deze informatie kunnen wij onze e-mailservice verbeteren en de content afstemmen op de behoeften van gebruikers. Als de e-mail wordt verwijderd, wordt ook de trackingpixel verwijderd. Onze e-mails zonder opmaak bevatten geen trackingpixel.

Hoe lang bewaart ONVZ uw gegevens?

Soms staat er in wetten en regels een duidelijke termijn, maar soms niet. Dan bewaart ONVZ uw gegevens zolang dat nodig is. Hoe lang dat is, hangt af van de reden waarvoor ONVZ uw gegevens gekregen heeft en moet bewaren.

Hieronder leggen we uit welke regels gelden.

De hoofdregel: 7 jaar

De hoofdregel is dat ONVZ uw gegevens 7 jaar bewaart, na beëindiging van uw verzekeringen bij ONVZ. Deze termijn staat in de Zorgverzekeringswet en enkele andere (fiscale) wetten en regels.

De uitzonderingen

Op de hoofdregel van 7 jaar zijn een aantal uitzonderingen gemaakt. Wij leggen die hieronder uit.

 • Niet gesloten verzekering ONVZ bewaart uw gegevens maximaal 16 maanden als u een verzekering aanvraagt maar niet afsluit. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf besluit, of omdat u niet voor de verzekering in aanmerking komt. Als u een jaar later opnieuw een aanvraag indient, gebruikt ONVZ die gegevens om die nieuwe aanvraag te beoordelen. Ook kan ONVZ u 1 jaar lang benaderen met interessante informatie over verzekeringen en diensten. Dat doet ONVZ niet als u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.
 • Na beëindiging van uw verzekering Als u een verzekering heeft beëindigd, bewaart ONVZ uw gegevens 7 jaar volgens de hoofdregel. ONVZ kan u de eerste 2 jaar daarvan benaderen met interessante informatie over verzekeringen of diensten. Dat doet ONVZ niet als u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.
 • Controle Als ONVZ een onderzoek uitvoert, bewaart ONVZ die gegevens zolang als nodig om het onderzoek af te ronden en haar rechten veilig te stellen. Dat kan bijvoorbeeld onderzoek zijn bij een zorgaanbieder die u bezocht heeft, en waarbij uw gegevens zijn gebruikt. Uit het onderzoek kan blijken dat de zorgaanbieder nota’s voor aan u geleverde zorg terug moet betalen. ONVZ heeft die gegevens nodig om de terugbetaling te regelen en veilig te stellen.
 • Fraude Als wij een fraudeonderzoek hebben uitgevoerd, bewaren wij uw gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten. Dit doen we onder andere om fraude in de toekomst te voorkomen.
 • Opnemen telefoongesprekken voor training Als u met ons Service Center belt kunnen wij dat gesprek opnemen en 1 maand bewaren. ONVZ doet dat om medewerkers op te leiden en dienstverlening te verbeteren. De opgenomen gesprekken worden nergens anders voor gebruikt.
 • Klachten en geschillen Als u een klacht heeft ingediend of een meningsverschil met ons had, bewaren wij uw gegevens 2 jaar nadat de klacht of het meningsverschil is opgelost.

Wat zijn uw rechten?

Onderdeel van zorgvuldig gebruik van gegevens is volgens ONVZ dat u daarbij rechten heeft. U kunt inzage vragen, maar ook verbetering, verwijdering, beperking van het gebruik en overdracht aan derden. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uiteraard kunt u ook uw toestemming intrekken, als u die eerder aan ONVZ heeft gegeven.

Verzoeken zoals hier beschreven kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming en op verschillende manieren indienen. Onder aan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Nadat u zo’n verzoek heeft gedaan, vertellen we u binnen een maand wat we daarmee hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. We laten u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een vergelijkbare instantie in een andere lidstaat van de Europese Unie. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Inzage

U kunt altijd vragen welke gegevens ONVZ van u heeft en waarvoor ONVZ die gebruikt. Dat is op een veilige manier geregeld: u kunt inloggen op MijnONVZ. Daar kunt u de volgende actuele gegevens inzien.

 • NAW-gegevens
 • verzekeringsgegevens
 • gegevens over het eigen risico en eigen bijdragen
 • gegevens over premiebetaling
 • gegevens over zorgkosten

Het kan zijn dat u daarnaast nog specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Verbetering

Natuurlijk wil ONVZ dat de juiste persoonsgegevens over u in de administratie zijn opgenomen. Klopt er iets niet, dan kunt u altijd vragen om de fout te verbeteren, of de gegevens aan te vullen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens wij moeten aanpassen en waarom.

Wissen

Soms kunt u ONVZ vragen om gegevens over u te verwijderen.

 • als ONVZ uw gegevens niet meer nodig heeft
 • als uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in
 • als u terecht bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens 
 • als ONVZ uw persoonsgegevens niet mocht gebruiken
 • als wetten of regels ONVZ verplichten om uw gegevens te verwijderen
 • als ONVZ uw gegevens gebruikt voor social media, maar u daarvoor uw toestemming intrekt

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat ONVZ dit moet doen. Als uw verzoek ziet op gegevens die wij hebben voor het uitvoeren van uw verzekering is het wissen van gegevens vaak niet mogelijk. ONVZ heeft uw gegevens dan natuurlijk nodig om uw verzekering uit te voeren.

Beperking gebruik

Is één van de volgende situaties op u van toepassing?

 • u heeft om verbetering van uw gegevens gevraagd, en dat verzoek is bij ONVZ in behandeling
 • ONVZ mag uw gegevens niet gebruiken, maar u wilt niet dat de gegevens gewist worden
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking van uw gegevens door ONVZ, en dat bezwaar is bij ONVZ in behandeling

U kunt ONVZ dan vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dat betekent dat ONVZ uw gegevens alleen nog in de volgende gevallen mag gebruiken:

Als u daarvoor toestemming geeft

 • om uw verzekeringen bij ONVZ uit te voeren: zo blijft u verzekerd en worden uw nota’s betaald
 • om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen
 • om de rechten van iemand anders te beschermen, of die van een andere organisatie
 • voor een groot algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat daarvan, zoals volksgezondheid

Vermeld in uw verzoek waarom u vindt dat ONVZ uw persoonsgegevens niet mag gebruiken. U kunt dit verzoek natuurlijk ook toevoegen aan uw verzoek tot verbetering of uw bezwaar.

Is uw verzoek terecht? Dan beperkt ONVZ het gebruik zolang de situatie voortduurt waardoor u om beperking kunt vragen, zoals hiervoor beschreven. Uw verzekeringen blijven gewoon doorlopen. U moet ook premie betalen tijdens de beperking.

Overdracht aan anderen

U kunt ONVZ vragen om de persoonsgegevens die ONVZ van u heeft, aan een ander te geven. Dat kan een andere organisatie of persoons zijn, of uzelf. Zo’n verzoek kan alleen als ONVZ uw persoonsgegevens in geautomatiseerde processen heeft gebruikt. ONVZ draagt uw gegevens over in een vorm die zo gestructureerd en gebruikelijk mogelijk is, en via computer, smartphone of tablet kan worden verzonden en geopend.

Als u naar een andere zorgverzekeraar overstapt, kunt u gebruik maken van de Overstapservice. U kunt dit aangeven als u uw nieuwe zorgverzekering aanvraagt. ONVZ stuurt dan sommige van uw persoonsgegevens direct naar uw nieuwe zorgverzekeraar. Om welke gegevens gaat het dan? Alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om over te stappen, en door ONVZ gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg. Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt namelijk machtigingen over voor zorg die uit uw zorgverzekering vergoed wordt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als u daarvoor bijzondere, persoonlijke redenen heeft, en het niet gaat om de uitvoering van uw verzekering. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Wijzigen of intrekken toestemming

Heeft u toestemming gegeven aan ONVZ om uw persoonsgegevens te gebruiken? Dan kunt u die toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. Dit heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat handelingen die al zijn uitgevoerd hun werking behouden.

Vermeld bij uw verzoek duidelijk wat u wilt wijzigingen of welke toestemming u wilt intrekken.

Rechten van kinderen jonger dan 16

Bent u hoofdverzekerde en heeft u voor een kind een basisverzekering afgesloten? Dan kunt u bovenstaande rechten ook voor dit kind inroepen. Als het kind 16 jaar of ouder is, gelden wel bijzondere regels. Als een kind 16 jaar of ouder is, heeft u als hoofdverzekerde namelijk alleen nog recht op enkele gegevens. Namelijk die gegevens nodig zijn voor het afsluiten van de basisverzekering en om voldoende inzicht te krijgen in te betalen nota’s. Vraagt u als hoofdverzekerde bijvoorbeeld inzage in de persoonsgegevens van een meeverzekerd kind? Dan geldt dat wij u alleen de hierboven genoemde gegevens kunnen geven.  

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

ONVZ past in het hele bedrijf maatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Die maatregelen hebben betrekking op de organisatie, het personeel, de processen, de techniek, en de ‘fysieke beveiliging’ van bijvoorbeeld ons pand in Houten. Al die maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsbeleid van ONVZ. Dit beleid is getoetst door onze IT-auditors. Bovendien houdt De Nederlandsche Bank toezicht op de uitvoering van het beveiligingsbeleid.

De maatregelen hebben wij gebaseerd op de zogenaamde ISO norm 27002. Dit is een internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging.

ONVZ zet ook andere organisaties in bij werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf dat inkomende post digitaliseert. Op die manier kunnen wij post in onze administratieve systemen vastleggen. Met al die organisaties hebben wij afgesproken dat zij uw persoonsgegevens zo goed beveiligen als nodig is, en ook aantonen dat zij aan deze afspraken voldoen.

Hoe kunt u contact opnemen met ONVZ? 

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van ONVZ. Stuur een mail naar: fg@onvz.nl of stuur een brief naar:

ONVZ

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 392

3990 GD Houten

Hebt u klachten over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via het klachtformulier op onze website. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-2001201).

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.