Farmacie

Inkoop farmacie

Zorginkoopbeleid farmacie

16 bestanden gevonden

Zorginkoopbeleid Farmacie 2025

Download (pdf - 620KB)

Zorginkoopbeleid Farmacie 2024

Download (pdf - 652KB)

Samengevoegde PRK-clusters 2024 (vanaf 1 juli 2024)

Download (pdf - 563KB)

Zorginkoopbeleid Farmacie 2023

Download (pdf - 544KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2023 (eerstelijnszorg)

Download (pdf - 468KB)

Uniforme declaratieparagraaf farmacie 2022-2023

Download (pdf - 221KB)

Samengevoegde PRK-clusters 2023 (tot 30 juni 2024)

Download (pdf - 458KB)

Samengevoegde PRK-clusters 2023 (vanaf 1 mei 2023)

Download (pdf - 409KB)

Samengevoegde PRK-clusters 2022-2023 (vanaf 1 mei 2022)

Download (pdf - 84KB)

Samengevoegde PKR clusters 2022-2023 (tot 1 mei 2022)

Download (pdf - 82KB)

Zorginkoopbeleid Farmacie 2022

Download (pdf - 278KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2022 (eerstelijnszorg)

Download (pdf - 150KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2021

Download (pdf - 156KB)

Uniforme declaratieparagraaf farmacie 2021

Download (pdf - 186KB)

Zorginkoopbeleid Farmacie 2021

Download (pdf - 222KB)

Samengevoegde PRK clusters 2020-2021

Download (pdf - 80KB)

Op 7 november jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de zaak tussen zorgverzekeraar ONVZ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze uitspraak heeft voor ONVZ verstrekkende gevolgen en dwingt ONVZ tot het overstappen naar een preferentiebeleid voor geneesmiddelen. Dit houdt in dat bepaalde geneesmiddelen door ONVZ als voorkeursgeneesmiddel worden aangewezen. De uitspraak heeft daarmee tot gevolg dat de keuzevrijheid van verzekerden wordt beperkt.

Dit betekent dat ONVZ genoodzaakt is haar inkoopbeleid te herzien op de volgende punten:

Wijzigingen Inkoopbeleid Farmacie 2024 per 23 november 2023

 • Per 2024 voert ONVZ een uitgebreid voorkeursbeleid. Daarbij wijst ONVZ voor de meeste groepen van onderling uitwisselbare geneesmiddelen één of meerdere geneesmiddelen aan als voorkeursgeneesmiddelen.
 • ONVZ biedt ketens voor 2024 en 2025 een overeenkomst aan.

Om onnodige administratie te voorkomen heeft onze basisovereenkomst de contractduur van 1 jaar. Reeds getekende basisovereenkomsten blijven geldig. U ontvangt in 2024 een aanbod voor 2025. 

Wijzigingen Inkoopbeleid Farmacie 2024 per 26 juli 2023

ONVZ heeft de volgende aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 26 mei:

 • Per 2024 wijst ONVZ mogelijk binnen een beperkt aantal PRK-clusters één of meerdere geneesmiddelen aan als voorkeursmiddel;
 • Voor de gezamenlijke inkoop van voeding (dieetpreparaten en voedingspompen) wordt de Request for Proposal (RfP) opgestart en het traject naar verdere onderhandeling, dan wel selectieve inkoop, door middel van een online omgekeerde veiling ingezet. We blijven medische voeding in 2024 bij openbare apotheken inkopen, met uitzondering van sondevoeding.
Wijzigingen Inkoopbeleid Farmacie 2024 per 26 mei

Naar aanleiding van analyses en gesprekken met onze stakeholders heeft ONVZ de volgende aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 1 april:

 • ONVZ biedt voor 2024 een éénjarige overeenkomst aan;
 • ONVZ koopt medische voeding in via een gezamenlijk inkooptraject met a.s.r.
 • ONVZ overweegt een andere prijssystematiek voor Doorgeleverde Bereidingen

Intramurale farmacie

Intramurale farmacie valt onder de zorginkoop bij ziekenhuizen. Meer informatie over het beleid over zorginkoop intramurale farmacie vindt u in zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg.

Algemene vragen

 • ONVZ voert in 2024 een preferentiebeleid. De geneesmiddelen waarvoor dit gaat gelden wordt gepubliceerd op onvz.nl/zorgverlener/farmacie. Voor de overige geneesmiddelen geldt hetzelfde beleid als voorgaande jaren.

  Zoals in voorgaande jaren geldt het LPG-beleid voor geneesmiddelen met inkoopkanaal 2 en 4 en doorgeleverde bereidingen. Spécialité kan onder voorwaarde van medische noodzaak worden afgeleverd, direct bij ONVZ worden gedeclareerd en wordt vergoed onder de genoemde condities. Meer informatie over medische noodzaak vindt u onder het kopje Medische noodzaak op onze pagina Farmacie
 • Wij bieden de zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor moet u wel beschikken over een geldige autorisatie (certificaat) voor het zorginkoopportaal van VECOZO voor Farmacie. Kijk op de website van VECOZO voor meer informatie hierover. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de zorgovereenkomst aanvraagt.

 • Niet-leverbare geneesmiddelen zonderen we uit van LPG. Dat betekent dat wanneer het laagst geprijsde geneesmiddel in een PRK-cluster niet leverbaar is, wij de prijs van het op één  na goedkoopste geneesmiddel (mits wel leverbaar) vergoeden. Vanaf 1 juni 2021 baseren we ons op de Monitor leveringsproblemen van SFK om geneesmiddelen uit te zonderen van LPG.

 • Wanneer u vragen heeft over de precieze vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ via farmacie@onvz.nl.

 • Sinds 1 januari 2014 is Farmaceutische spoedzorg non-concurrentieel verklaard. Het initiatief tot de inkoopgesprekken met dienstapotheken of hybride apotheken ligt bij de grootste zorgverzekeraar in het adherentie gebied. Samen met een tweede zorgverzekeraar representeren zij de overige zorgverzekeraars in Nederland. De overeengekomen ANZ-tarieven zijn gebaseerd op de apotheekbegroting en worden door alle zorgverzekeraars, waaronder ook ONVZ, gevolgd.

Vragen zorginkoop 2024

 • Bij het contractaanbod binnen VECOZO heeft u een bijlage ontvangen met toelichting contractaanbod  Farmacie 2024. Daarin staat een korte uitleg hoe ONVZ tot haar tarieven is gekomen.

 • Om een zorgovereenkomst aan te kunnen vragen, dient u te voldoen aan de gehanteerde voorwaarden. De gestelde voorwaarden voor het aanvragen van een zorgovereenkomst vindt u in het zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2024.

   

  Indien uw apotheek voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een zorgovereenkomst aanvragen via contractbeheer.farmacie@onvz.nl. De volgende gegevens dient u in uw aanvraag per mail te vermelden: de naam van de apotheek, AGB-code, het correspondentieadres.

 • ONVZ en haar labels wijzigen de aanspraak op farmaceutische hulp per 1 januari 2024. Per 1 januari zal sprake zijn van een natura verstrekking in plaats van restitutie. Dat betekent dat onze verzekerden recht hebben op zorg in plaats van recht op vergoeding van zorg. Dit betekent ook dat vergoeding voor ongecontracteerde zorg gaat wijzigen. De verzekerde krijg te maken met maximale vergoedingen. Waarbij de nota niet in zijn geheel zal worden vergoed. 


  Voor u betekent dit dat als u geen overeenkomst met ons sluit voor 2024:

  • Dat u niet meer rechtstreeks bij ons kunt declareren.                                         
  • Als u zorg bij onze verzekerden in rekening brengt en de verzekerde declareert het bij ons, dan gelden er maximale vergoedingen (onvz.nl/maximale-vergoedingen). Daarnaast geldt er een machtigingsprocedure voor bijlage 2 middelen. 
 • ONVZ en haar labels wijzigen de aanspraak op farmaceutische hulp per 1 januari 2024. Per 1 januari zal sprake zijn van een natura verstrekking. Dat betekent dat onze verzekerden recht hebben op zorg in plaats van recht op vergoeding van zorg. Als u in voorgaande jaren geen overeenkomst met ons had maar wel zorg declareerde, krijgt u actief een overeenkomst aangeboden, zodat onze verzekerden kunnen blijven rekenen op de zorg die u hen biedt. 

 • Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk vanaf het nieuwe contractjaar. U kunt uw apotheek wel alvast aanmelden bij de apotheekketen of collectief. De apotheekketen zal uw aanmelding bij ONVZ verder voor zijn rekening nemen. Voor het kalenderjaar dient uw aanmelding vóór 1 september 2023 gedaan te zijn. U kunt wel zelf een basiscontract farmaceutische zorg aanvragen halverwege het jaar. Dit kan door een e-mail te sturen naar: contractbeheer.farmacie@onvz.nl. Wilt u in de mail de naam van de apotheek, de AGB-code en het correspondentieadres vermelden?

  • ONVZ voert voor de farmacie per 1 januari 2024 een naturadekking voor al haar labels.
  • De vergoedingsvoorwaarden van immunoglobulines zijn aangepast. 
  • ONVZ voert een voorkeursbeleid
 • Voor het contractjaar 2024 dienen collectieven en vertegenwoordigers vóór 1 september 2023 bij ons aan te geven welke apotheken zij vertegenwoordigen. Uw beoogde vertegenwoordiger kan u vertellen wanneer u zich daar uiterlijk kunt aanmelden.

Vragen zorginkoop 2023

 • Om een zorgovereenkomst aan te kunnen vragen, dient u te voldoen aan de gehanteerde voorwaarden. De gestelde voorwaarden voor het aanvragen van een zorgovereenkomst vindt u in het zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2023.

  Indien uw apotheek voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een zorgovereenkomst aanvragen via contractbeheer.farmacie@onvz.nl. De volgende gegevens dient u in uw aanvraag per mail te vermelden: de naam van de apotheek, AGB-code, het correspondentieadres.

 • ONVZ heeft de farmaceutische zorg per 2022 met vrijwel alle partijen voor twee jaar ingekocht. Wij zullen per 2023 daarom geen nieuw contract aanbieden. Vanwege landelijke ontwikkelingen voeren we echter twee wijzigingen door tijdens de looptijd van de overeenkomst:

  - Per 1 juli 2022 is het tarief van vervolgterhandstelling  (WMG 1) opgehoogd als tegemoetkoming voor de kosten die apotheken maken voor de Falsified Medicine Directive.
  - Per 1 januari 2023 gaat het abonnementstarief voor de Geïndividualiseerde Distributievorm in. Hiervoor zullen we de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren.

  De volledige planning voor de zorginkoop is te vinden in het inkoopbeleid 2023.

 • Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk vanaf het nieuwe contractjaar. U kunt uw apotheek wel alvast aanmelden bij de apotheekketen of collectief. De apotheekketen zal uw aanmelding bij ONVZ verder voor zijn rekening nemen. Voor het kalenderjaar dient uw aanmelding vóór 1 september 2022 gedaan te zijn. U kunt wel zelf een basiscontract farmaceutische zorg aanvragen halverwege het jaar. Dit kan door een e-mail te sturen naar: contractbeheer.farmacie@onvz.nl. Wilt u in de mail de naam van de apotheek, de AGB-code en het correspondentieadres vermelden?

 • ONVZ heeft de farmaceutische zorg per 2022 met vrijwel alle partijen voor twee jaar ingekocht. Vanwege landelijke ontwikkelingen voeren we echter twee wijzigingen door tijdens de looptijd van de overeenkomst:

   

  - Per 1 juli 2022 is het tarief van vervolgterhandstelling  (WMG 1) opgehoogd als tegemoetkoming voor de kosten die apotheken maken voor de Falsified Medicine Directive.
  - Per 1 januari 2023 gaat het abonnementstarief voor de Geïndividualiseerde Distributievorm in. Hiervoor zullen we de noodzakelijk aanpassingen doorvoeren.

  U vindt meer informatie over de speerpunten in het Zorginkoopbeleid farmacie 2023.

 • Per 1 juli 2022 heeft ONVZ een tegemoetkoming voor de Falsified Medicine Directive (FMD) verwerkt in het WMG-1 tarief. Voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 betreft dit, naast een vergoeding voor de structurele kosten, ook een compensatie voor de gemaakte kosten van eerdere jaren. Per 1 januari 2023 blijft een tegemoetkoming voor de structurele kosten bestaan.

 • Voor het contractjaar 2023 dienen collectieven en vertegenwoordigers vóór 1 september 2022 bij ons aan te geven welke apotheken zij vertegenwoordigen.  Uw beoogde vertegenwoordiger kan u vertellen wanneer u zich daar uiterlijk kunt aanmelden.

 • Per 1 januari 2023 gaat PNOzorg, de zorgverzekering voor de media en creatieve sector, verder onder de naam ONVZ. PNOzorg en ONVZ werken al vanaf  2010 samen in de uitvoering van de verzekering. Ook onder de naam ONVZ houdt dit verzekeringscollectief haar eigen karakter en stevige positie voor de media en creatieve sector.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties