Geestelijke gezondheidszorg

Zorgverlener

Bent u zorgaanbieder in de ggz?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor geestelijke gezondheidszorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Geestelijke gezondheidszorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 vervangt het Zorgprestatiemodel (ZPM) de prestaties voor generalistische basis-ggz, DBC’s voor gespecialiseerde ggz en de ZZP’s voor langdurige ggz.

U vindt alle informatie op zorgprestatiemodel.nl. Op deze website staan bij downloads, alle door het programma en de NZa gepubliceerde documenten. Ook vindt u daar de meest gestelde vragen over het ZPM.

Gewijzigde voorwaarden 2023

Met de komst van het ZPM is het onderscheid tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz in de bekostiging komen te vervallen. Na een overgangsjaar in 2022 hebben wij onze vergoedingen voor 2023 op deze wijzigingen aangepast. In onze voorwaarden maken wij nu het onderscheid tussen geneeskundige ggz en opname voor geneeskundige ggz.

Geldigheid kwaliteitsstatuut

Met de komst van het nieuwe format Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0) zijn op termijn alle (goedgekeurde) statuten volgens een ouder model niet meer geldig. Declaraties van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van de oude formats (versie 1.0 en versie 2.0) is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het nieuwe format LKS 3.0 geldig.

Toestemmingsvereiste ggz-opname

Voor een ggz-opname langer dan 1 jaar was in 2022 onze toestemming nodig bij een opname gecontracteerde ggz-instelling. Vanaf 1 januari 2023 is onze toestemming dan niet meer nodig. Voor een opname bij een zorgverlener zonder contract is altijd onze toestemming nodig. Ook in 2023. Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze toestemmingspagina.

Afspraken verwijzingen ggz

Er gelden landelijke afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de cliënt wordt overgedragen van de ene regiebehandelaar naar een andere regiebehandelaar in een andere setting. Een melding aan de huisarts volstaat dan. Meer informatie hierover leest u in onderstaande documenten: 

Vergoedingen 

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Onze vergoedingen geestelijke gezondheidszorg zijn:

Wijzigingen voor 2023

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2023? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2023

Wachtlijstbemiddeling

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze ZorgConsulenten. Zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Een contract in 2021 maar niet meer in 2022?

Heeft u in 2022 ervoor gekozen om geen overeenkomst met ONVZ te sluiten? Dan moet u wel rekening houden met zorgtrajecten van onze verzekerden die in 2021 zijn gestart en in 2022 nog doorlopen. In de contracten van 2021 staat namelijk dat als u in 2022 niet meer gecontracteerd bent, u voor deze lopende zorgtrajecten moet declareren conform de tariefafspraken van 2021. 

Aangezien we in 2022 te maken hebben met een nieuwe bekostiging, is declareren conform de tarieven 2021 niet mogelijk. Daarom geldt voor 2022 een overgangsregeling. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij u meer informatie kunnen geven. 

Goed om te weten

  • ONVZ hanteert maximale vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg voor zorgverleners die geen contract met ons hebben. Deze maximale vergoedingen gelden ook als u toestemming van ons heeft ontvangen voor de zorg. Deze maximale vergoedingen gelden ook voor het label VvAA zorgverzekering.
  • Alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een goedgekeurd en geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut, en daarmee uw werkwijze, moet voldoen aan de normen zoals gesteld in het Landelijk Kwaliteitsstatuut van Zorginstituut Nederland. In de veldafspraken staan afspraken over verantwoording, controles en gepast gebruik.

  • Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz.

  • Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Meer contactopties