Geestelijke gezondheidszorg

Zorgverlener

Bent u zorgaanbieder in de ggz?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor geestelijke gezondheidszorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Geestelijke gezondheidszorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Psychologische behandelingen binnen de Zvw

Niet alle psychologische behandelingen of interventies komen in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. Behandelingen waarvoor geen of onvoldoende bewijs is dat deze effectief zijn (die met andere woorden niet voldoen aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'), vallen niet onder het basispakket. Ook behandelingen die wettelijk zijn uitgesloten of interventies voor stoornissen die tot een ander domein dan de gezondheidszorg behoren, kunnen niet worden vergoed. U vindt meer informatie over verzekerde zorg op het website van Zorginstituut Nederland

Toestemmingsvereiste ggz-opname

Voor een ggz-opname langer dan 1 jaar was in 2022 onze toestemming nodig bij een opname gecontracteerde ggz-instelling. Vanaf 1 januari 2023 is onze toestemming dan niet meer nodig. Voor een opname bij een zorgverlener zonder contract is altijd onze toestemming nodig. Ook in 2024. Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze toestemmingspagina.

Afspraken verwijzingen ggz

Er gelden landelijke afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de cliënt wordt overgedragen van de ene regiebehandelaar naar een andere regiebehandelaar in een andere setting. Een melding aan de huisarts volstaat dan. Meer informatie hierover leest u in onderstaande documenten: 

Vergoedingen 

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Onze vergoedingen geestelijke gezondheidszorg zijn:

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024

Wachtlijstbemiddeling

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze ZorgConsulenten. Zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Een contract in 2023 maar niet meer in 2024?

Heeft u in 2024 ervoor gekozen om geen overeenkomst met ONVZ te sluiten? Dan moet u wel rekening houden met zorgtrajecten van onze verzekerden die in 2023 zijn gestart en in 2024 nog doorlopen. In de contracten van 2023 staat namelijk dat als u in 2024 niet meer gecontracteerd bent, u voor deze lopende zorgtrajecten moet declareren conform de tariefafspraken van 2023. 

Goed om te weten

  • ONVZ hanteert maximale vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg voor zorgverleners die geen contract met ons hebben. Deze maximale vergoedingen gelden ook als u toestemming van ons heeft ontvangen voor de zorg. Deze maximale vergoedingen gelden ook voor het label VvAA zorgverzekering.
  • Alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een goedgekeurd en geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut, en daarmee uw werkwijze, moet voldoen aan de normen zoals gesteld in het Landelijk Kwaliteitsstatuut van Zorginstituut Nederland. In de veldafspraken staan afspraken over verantwoording, controles en gepast gebruik.

  • Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz.

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

030 639 62 60
Meer contactopties