Inkoop eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg

 

Inkoopbeleid 2021

Zorgovereenkomsten 2021

Nieuwe zorgaanbieders

Inkoopbeleid 2020

 • voor meer informatie over de inkoop tot en met 2020 verwijzen we u naar VRZ Zorginkoop.

Veelgestelde vragen 

 • Wie is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg tijdens het ELV?

  De huisarts, SO of AVG is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De zorg die binnen de ELV-instelling wordt geleverd, valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.

 • Wie mag verwijzen naar ELV?

  Een huisarts en/of medisch specialist en/of specialist ouderengeneeskunde (SO) mag verwijzen naar ELV, al dan niet in samenspraak met de wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Verenso ‘Afwegingsinstrument ELV’

 • Waarom wordt de eis gesteld dat een verpleegkundige minimaal niveau 5 moet hebben?

  Wij spreken niet langer over verpleegkundigen met opleidingsniveau 5 maar over Hbo-opgeleide verpleegkundigen.
  Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk dat de zorg wordt gecoördineerd door een Hbo-verpleegkundige met de daarbij passende deskundigheidsgebieden, bevoegdheden en bekwaamheden. Dit geldt ook voor de laagcomplexe zorg. Belangrijke elementen bij die coördinatie betreffen de complexiteit van de situatie, afstemming met de huisarts en andere deskundigen en de terugkeer naar de thuissituatie. De feitelijke uitvoering van de zorgverlening kan uiteraard ook door medewerkers met andere deskundigheidsniveaus gebeuren.

   

 • Is er vooraf toestemming nodig om ELV te mogen leveren?

  Alleen als verblijf van langer dan 3 maanden (91 dagen) in een ELV-instelling nodig is, vraagt die instelling twee weken voorafgaand aan het verlopen van deze periode toestemming aan.

 • Wat is het verschil tussen een Zorghotel en ELV?

  Voor het Zorghotel is voor verblijf geen medische indicatie verplicht, voor ELV wel. Daarnaast kan het Zorghotel (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekeringen en valt ELV onder de Zorgverzekeringswet. ELV-instellingen moeten aan gestelde criteria voldoen om een gecontracteerde aanbieder te worden. Deze criteria zijn niet van toepassing op een Zorghotel.

 • Hanteert ONVZ de maximum NZa-tarieven voor GRZ? Of zal ONVZ een tariefafslag hanteren?

  Gezien de verlaging van de tarieven voor GRZ, hanteert ONVZ geen tariefafslag. De tariefsafspraken zullen worden gebaseerd op de maximale NZa-tarieven.

 • De indexatie op het tarief 2020 is onvoldoende om mijn kosten te dekken. Kan ik een hoger tarief met ONVZ afspreken om kostendekkend te zijn?

  Omdat ONVZ geen invloed heeft op individuele bedrijfskeuzes die bepalen of een tarief kostendekkend is, gaat ONVZ niet in op kostprijsdiscussies van individuele zorgaanbieders.

 • Wat zijn de consequenties als ik geen contract ELV/GRZ afsluit met ONVZ?

  De lopende zorg aan cliënten die verzekerd zijn bij ONVZ zal blijven doorgaan. Zorgovereenkomsten met cliënten zullen dus niet opgezegd worden. Na het uitbetalen van een declaratie ELV aan een zorgaanbieder zonder contract, zullen er achteraf vragen worden gesteld om de kwaliteit te borgen. Mocht blijken dat er niet aan bepaalde eisen wordt voldaan, kan een betaling worden teruggevorderd.

 • Het contract GRZ heeft een looptijd van twee jaar. Betekent dit dat de tarieven gelden voor 2021 én 2022?

  ONVZ biedt een tweejarige overeenkomst aan. De algemene afspraken gelden dus ook twee jaar. Maar de tarieven die worden aangeboden gelden alleen voor 2021. Voor 2022 zullen de tarieven opnieuw geïndexeerd worden.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.