Verpleging en verzorging thuis

Inkoop verpleging en verzorging thuis

Inkoopbeleid verpleging en verzorging thuis

15 bestanden gevonden

Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2025

Download (pdf - 734KB)

Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2024

Download (pdf - 624KB)

Zorginkoopbeleid wijkverpleging 2023

Download (pdf - 342KB)

Voorbeeld overeenkomst medische kindzorg 2022-2023

Download (pdf - 136KB)

Voorbeeld overeenkomst VPK dagopvang en verblijf 2022-2023

Download (pdf - 131KB)

Zorginkoopbeleid wijkverpleging 2022-2023

Download (pdf - 340KB)

Voorbeeld overeenkomst wijkverpleging 2022-2023

Download (pdf - 147KB)

Uniforme declaratieparagraaf wijkverpleging 2022

Download (pdf - 189KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2022 (eerstelijnszorg)

Download (pdf - 150KB)

Zorginkoopbeleid wijkverpleging 2021

Download (pdf - 329KB)

Uniforme declaratieparagraaf wijkverpleging 2021

Download (pdf - 117KB)

Voorbeeld overeenkomst medische kindzorg 2021

Download (pdf - 137KB)

Voorbeeld overeenkomst VPK dagopvang en verblijf IKZ 2021

Download (pdf - 133KB)

Voorbeeld overeenkomst wijkverpleging 2021

Download (pdf - 155KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2021 (eerstelijnszorg)

Download (pdf - 156KB)

Wijziging inkoopbeleid 2024

Na het eerder gepubliceerde inkoopbeleid 2024 stelt ONVZ dat een handtekening op een papieren zorgovereenkomst niet langer noodzakelijk is. De zorgaanbieder moet wel kunnen aantonen dat de cliënt is geïnformeerd, kennis heeft genomen van alle voorwaarden, toestemming heeft gegeven voor een behandeling en dat het medisch dossier op de juiste wijze is ingericht.

Nieuwe zorgaanbieders

Overige formulieren

Algemene vragen

 • Het generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ gaat hoogstwaarschijnlijk het kwaliteitskader wijkverpleging én verpleeghuiszorg vervangen. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan een gedragen procesvoorstel voor de concretiseringsslag van dit generieke kompas, inclusief meetinstrumenten. Als het generiek kompas aan de eisen van Zorginstituut Nederland voldoet, kan deze het per 1 maart 2024 opnemen.

 • Het veld heeft in overleg met het Zorginstituut afgesproken niet langer over de term nachtzorg maar over intensieve verzorging te spreken. Intensieve verzorging kan ook 's nachts noodzakelijk zijn. Het bieden van intensieve zorg in de nacht is nog wel mogelijk vanuit de Zvw. De voorwaarde is wel dat er ook daadwerkelijk zorg geleverd moet worden. Enkel aanwezigheid zonder verpleegkundige of verzorgende noodzaak kan niet langer worden geïndiceerd of gedeclareerd onder de Zvw.

 • De lopende zorg aan cliënten die verzekerd zijn bij ONVZ moet blijven doorgaan. Dat wil zeggen: de zorgovereenkomst met de cliënt mag niet opgezegd worden. Deze overeenkomst is er één op grond van de WGBO en beëindiging mag alleen in geval van een gewichtige reden (art. 7:460 BW). Het ontbreken van een contract met een zorgverzekeraar wordt hier niet toe gerekend. Aangezien de wet hier zeer beknopt over is, heeft de KNMG een aanvullende richtlijn ontwikkeld.

  Zorgaanbieders zonder overeenkomst kunnen geen integrale prestaties declareren en er geldt een lagere vergoeding voor uw cliënt. De maximale vergoedingen vindt u op onvz.nl/maximale-vergoedingen. Daarnaast geldt er een machtigingsprocedure.

 • Ja. Om een overeenkomst te sluiten met ONVZ, moet uw organisatie een hbo-opgeleide verpleegkundige in loondienst hebben. Dit moet ook zichtbaar zijn binnen de administratie van Vektis. Ook voor zorgaanbieders zonder overeenkomst geldt dat zij een hbo-verpleegkundige in loondienst moeten hebben.

  De hbo-opgeleide verpleegkundige voert niet alleen de indicatiestelling uit. Hij of zij is er ook voor de coördinatie, bewaking van de kwaliteit en de evaluatie van de zorg.

  Daarnaast voert de hbo-verpleegkundige ook overleg met de huisarts/medisch specialist en, als dit aan de orde is, neemt hij of zij namens de organisatie deel aan het sociaal wijkteam.

 • Voor zorgaanbieders waarmee ONVZ een overeenkomst heeft, geldt dat de zorgaanbieder voor het leveren van de zorg de minimaal vereiste deskundigheidsniveaus inzet. Dit is volgens de richtlijnen die getoetst worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zorg verleend door een helpende op deskundigheidsniveau 2 is alleen toegestaan als dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van een hbo-gediplomeerd verpleegkundige in loondienst.

 • De prestatiecode 1036 kan alleen gedeclareerd worden als de zorg is gebaseerd op geprotocolleerde vormen van ketenzorg-programma's. Ook mag de zorg uitsluitend worden ingezet voor verzekerden met COPD, diabetes mellitus, CVA, reuma, chronisch hartfalen en verzekerden die moeten leren omgaan met een stoma. Dit zijn dezelfde voorwaarden die golden voor Advies, instructie en voorlichting (AIV).

 • Als gecontracteerde zorgaanbieder mag u per geïncludeerde cliënt 2,5 uur per maand declareren, tegen het voor u geldende integrale tarief voor de Medido en/of beeldschermzorg. Voor het aanvragen van bekostiging van andere vormen van technologieën kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier thuiszorgtechnologie wijkverpleging.

 • Alle informatie over het IZA fonds en het indienen van een aanvraag vindt u op de website: https://izafondswijkverpleging.nl/.

Vragen 2024

 • De voorwaarden waaronder wij nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging contracteren, zijn terug te vinden in ons zorginkoopbeleid wijkverpleging. Voor het jaar 2023 en 2024 zal ONVZ zorgaanbieders slechts onder zeer specifieke omstandigheden toelaten tot deze procedure. Uitsluitend in die regio's waar we problemen ervaren met het invullen van de zorgplicht, kunnen we overwegen een uitzondering te maken. Wanneer u een overeenkomst met ONVZ wilt aangaan, kunt u onder vermelding van uw AGB-code een e-mail sturen naar contractbeheer.venv@onvz.nl. Voor wij u een eventueel contractaanbod doen, ontvangt u een vragenlijst via de Uitvraagmodule van VECOZO. Let op: ONVZ sluit geen overeenkomsten met individueel werkende zzp'ers.

 • Nee, dit is onderdeel van de integrale tariefafspraak wijkverpleging. Afspraken over herkenbare en aanspreekbare teams zijn onderdeel van het streven naar een toekomstbestendige wijkverpleging als aanvulling op het Integraal Zorgakkoord en zijn regio gebonden. ONVZ hanteert de leidraad die hiervoor landelijk is opgesteld als uitgangspunt en gaat ervan uit dat gecontracteerde zorgaanbieders deelnemen aan deze teams. ONVZ heeft geen kernregio en is in dit verband voor zorgaanbieders niet het eerste aanspreekpunt.

 • ONVZ heeft als beleid voor het indexeren van tarieven wijkverpleging dat zij de voorlopige index 2024 (maart 2023) gebruikt zoals deze op de website van de NZa wordt gepubliceerd. Dit betekent dat de tarieven worden geïndexeerd met (peildatum 24 augustus 2023):   
      
  De personele- en materiele kosten zijn opgebouwd door de voorjaarsindex en de correctie van 2023* mee te nemen;  
    
  NZa 2024 (maart 2023)                      Correctie 2023  
  4,94% voor personele kosten             1,62% voor personele kosten  
  2,51% voor materiele kosten              2,15% voor materiele kosten  
     
  (6,56% voor personele kosten voor 90% van het tarief + 4,66% voor materiele kosten voor 10% van het tarief) = 6,37%.   

 • Het gebruik van de rekentool in de inkoop wijkverpleging is eigen beleid van zorgverzekeraars. Er is geen landelijke verplichting om de rekentool mee te nemen in de individuele onderhandeling. Indien u een rekentool bij ons indient, zullen wij aangeven of wij dit meenemen in de onderhandeling. 

 • Landelijk is afgesproken dat de OVA volledig en zichtbaar wordt doorgevoerd in de tarieven. Dit geldt niet voor eventuele cao-ontwikkelingen. Deze zullen indien nodig terugkomen in de OVA van volgende jaren en eventuele nacalculatie. Om dubbele financiering te voorkomen, zal ONVZ dit in 2024 niet verwerken in de tarieven.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties