2023

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

Eerstelijns zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen, bijvoorbeeld mensen met hersenletsel of met een verstandelijke handicap.

Wat u vergoed krijgt

Kwetsbare mensen met gezondheidsproblemen wonen steeds vaker gewoon thuis. Bijvoorbeeld als iemand ouder wordt met meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, of als iemand een chronische ziekte krijgt bij een verstandelijke beperking. Dat maakt de huisartsenzorg soms ingewikkeld. Dan kan de huisarts een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten inschakelen om mee te denken. Of voor aanvullende behandeling doorverwijzen naar zo’n arts. Een kinderarts kan dat ook doen.

De zorg van de specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten noemen we geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). De basisverzekering vergoedt de gzsp in 3 vormen.

Advies aan de huisarts

De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten adviseert de huisarts. Dan ziet u zelf deze zorgverlener niet.

Consult en behandeling

De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten neemt de zorg, helemaal of voor een deel, over van de huisarts of kinderarts. Hij voert enkele gesprekken met u. En als meer zorg nodig is dan stelt de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten samen met u een zorgprogramma op. Daarin staat aan welke behandeldoelen u samen gaat werken, en hoe. Dat kan zijn om nieuwe vaardigheden te leren, om te zorgen dat uw klachten niet verergeren, of om te leren omgaan met uw beperkingen. De artsen kunnen hierbij ook iemand met meer kennis van de ggz inschakelen. Bijvoorbeeld een gz-psycholoog of psychiater.

Dagbehandeling in een groep

Als u zelfstandig thuis woont en overdag behoefte heeft aan extra zorg, kan ook dagbehandeling in een groep deel uitmaken van het zorgprogramma. Die dagbehandeling krijgt u in een instelling, zoals een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. U krijgt dan zorg in een groep die helpt bij het bereiken van uw behandeldoel. Binnen dat zorgprogramma kunnen ook anderen u behandelen. Maar de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten blijft uw eerste aanspreekpunt. En die blijft verantwoordelijk voor uw totale behandeling. Voor mensen met gedragsproblemen kan ook één van de volgende zorgverleners eerste aanspreekpunt zijn:

  • gz-psycholoog
  • orthopedagoog-generalist
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • psychiater

Andere zorg nodig?

Vindt de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten dat u zorg nodig heeft van een fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist? Dan valt die zorg ook onder uw zorgprogramma. Maar wij vergoeden die uit een van de ‘Andere vergoedingen’. Let op dat de basisverzekering de eerste 20 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie niet vergoedt.

Hier kunt u terecht

Voor deze zorg kunt u via uw huisarts of kinderarts terecht bij de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Uw huisarts werkt vaak al samen met deze zorgverleners. Soms werken zij in de huisartsenpraktijk, of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of andere instelling.

Dit wordt niet vergoed

  • GZSP als u een indicatie heeft voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz): het zorgkantoor is dan uw aanspreekpunt

Andere vergoedingen

Bij de dagbehandeling in een groep vergoedt de basisverzekering soms ook het Ziekenvervoer naar de dagbehandeling.

Voor individuele vormen van fysiotherapie en oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Diëtetiek gelden die vergoedingen.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een verwijzing van de huisarts of kinderarts hebben

De huisarts of kinderarts maakt de afweging of dit voor u de juiste zorg is. Als een verpleegkundig specialist of physician assistant in de huisartsenpraktijk werkt, kan die dit ook namens de huisarts doen.

Soms moet u vooraf toestemming laten vragen

Dat moet als wij hierover geen afspraken hebben gemaakt met de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Bijna altijd hebben wij die wel. De arts weet of dat zo is. En zal, als dat nodig is, de toestemming voor u aanvragen.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten normaal gesproken verlenen als specifieke geneeskundige zorg voor deze doelgroep. Bij dagbehandeling in een groep is dat ook de zorg zoals klinisch psychologen die normaal gesproken verlenen. In beide gevallen geldt: Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

  • Heeft u behoefte aan een vorm van dagbesteding, maar heeft dit geen medisch doel binnen uw zorgprogramma? Dan moet de gemeente dit voor u regelen. U kunt hiervoor bij het zorgloket van uw gemeente terecht.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties