Algemene regels 2022
 • ONVZ Vrije Keuze

4. Ik ga weg bij ONVZ, of ONVZ beëindigt de verzekering

We hopen natuurlijk dat u bij ons blijft. Wilt u de verzekering toch beëindigen? Hier leest u hoe en wanneer dat kan.

 

Opzeggen

67.

De hoofdverzekerde kan de verzekering elk jaar opzeggen. Dit kan met een brief, e-mail of via onze site. Als de opzegging op 31 december bij ons binnen is, eindigt de verzekering op 1 januari van het volgende jaar.

In 5 gevallen kan de hoofdverzekerde ook tijdens het jaar opzeggen.

a. Als u nog in de bedenktijd van algemene regel 18 zit.

b. Als u van werkgever verandert en bij uw oude én nieuwe werkgever deelneemt aan een collectieve verzekering. De opzegging moet dan binnen 1 maand na het einde van uw oude dienstverband bij ons binnen zijn. De opzegging gaat in op de 1e dag van de volgende maand. Anders loopt de oude verzekering nog door tot 1 januari van het volgende jaar. De korting van de collectieve verzekering geldt dan niet meer.

c. Als de hoofdverzekerde iemand anders verzekerd heeft en deze verzekerde een nieuwe verzekering krijgt. Bijvoorbeeld bij scheiding. De oude verzekering eindigt op het moment dat de nieuwe verzekering ingaat. De opzegging moet wel op dat moment bij ons binnen zijn. Anders loopt de oude verzekering nog door in de maand waarin wij de opzegging ontvangen en de maand daarna.

d. Als wij de verzekering of de premie tussentijds wijzigen volgens algemene regel 66. De verzekering eindigt op de datum waarop de wijziging zou ingaan. U moet dan wel opzeggen voordat de wijziging ingaat. Of binnen 1 maand nadat de hoofdverzekerde bericht over de wijziging heeft gekregen. Opzeggen kan niet als de wijziging het gevolg is van het veranderen van een wettelijke bepaling. Of als de wijziging in uw voordeel is.

e. Als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u laat weten dat wij medische gegevens over u hebben bekeken die niet voor ons bestemd waren. Wij zullen dat nooit doen. De opzegging moet binnen 6 weken na het bericht van de NZa bij ons binnen zijn. Uw verzekering eindigt dan op de 1e dag van de 2e maand na uw opzegging.

68.

Als het CAK u bij ons heeft verzekerd, kunt u de eerste 12 maanden niet opzeggen. Daarna wel, ook tijdens het jaar. Het CAK is een organisatie van de overheid. Die kijkt wie geen basisverzekering heeft, maar er wel een moet hebben. Als het nodig is, sluit het CAK dan een basisverzekering voor u af. En kiest zelf de verzekeraar.

U kunt die verzekering binnen 14 dagen opzeggen als u laat zien dat u wél een basisverzekering had.

Soms eindigt de basisverzekering van ONVZ zonder opzegging

69.

Blijkt na het afsluiten van een basisverzekering van ONVZ dat u hier geen recht op heeft? Dan eindigt de basisverzekering van ONVZ vanaf de ingangsdatum. Of de datum waarop u er geen recht meer op had. Heeft u al premie betaald? Dan betalen wij die terug. Zorgkosten die wij hebben vergoed, halen wij hier van af. Zijn de door ons betaalde zorgkosten hoger dan de betaalde premie? Dan moet u ons het verschil terugbetalen.

U heeft bijvoorbeeld geen recht op een basisverzekering van ONVZ als u werkt in een ander EU-land. Dan moet u in dat land een zorgverzekering afsluiten.

70.

De verzekeringen eindigen op de dag nadat verzekerde is overleden. Teveel betaalde premie betalen wij terug of verrekenen wij.

71.

De basisverzekering van ONVZ eindigt ook als onze vergunning als schadeverzekeraar zou worden ingetrokken. U krijgt daarvan minimaal 2 maanden vooraf bericht.

Soms beëindigen wij de verzekering

72.

Verlaagt u of uw partner de aanvullende verzekering? Dan verlagen wij ook de aanvullende verzekeringen van de kinderen. Beëindigt u of uw partner de aanvullende verzekering? Dan beëindigen wij ook de aanvullende verzekeringen van de kinderen. Dit geldt ook als wij de betreffende aanvullende verzekering beëindigen. Wij verlagen of beëindigen niet als er een verzekerde van 18 jaar of ouder is op dezelfde polis met een gelijke of hogere aanvullende verzekering dan de kinderen.

73.

Wij beëindigen uw aanvullende verzekering(en) als uw basisverzekering eindigt omdat u geen recht meer heeft op een (Nederlandse of buitenlandse) basisverzekering.

74.

Wij kunnen de aanvullende verzekering(en) beëindigen als u niet op tijd betaalt. Voor wij uw verzekering(en) beëindigen, doorlopen wij de volgende stappen:

a. Wij verrekenen met wat u van ons tegoed heeft
Wij kunnen niet (op tijd) betaalde premies verrekenen met door u gedeclareerde kosten. Of andere bedragen die u van ons tegoed heeft. Andersom mag u premie die u moet betalen niet verrekenen met vergoedingen die u nog van ons krijgt.

b. Als u de premie niet (op tijd) betaalt, sturen wij u een aanmaning. Dat doen wij ook als u zorgkosten die wij hebben voorgeschoten niet (op tijd) worden terugbetaalt.

c. Als u het openstaande bedrag niet (op tijd) betaalt, dan kunnen wij uw aanvullende verzekering(en) beëindigen. Dat doen wij dan vanaf de datum waarop u de premie of kosten had moeten betalen.

75.

Wij kunnen de verzekering(en) ook beëindigen als u onze medewerkers bedreigt of intimideert. Of als u onze eigendommen beschadigt.

Als u fraudeert

76.

Bij fraude nemen wij maatregelen. Wij spreken van fraude als u bewust een regel overtreedt of dit laat doen om er zelf beter van te worden. Of om er iemand anders beter van te laten worden. Dit is het geval als u met onjuiste of onvolledige informatie bij ons een verzekering afsluit of probeert af te sluiten. Of van ons een vergoeding of dienst krijgt of probeert te krijgen waarop u geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude zijn:
 • u stuurt ons vervalste stukken
 • u geeft ons bewust een onjuist beeld van uw situatie
 • u vermeldt bij een declaratie iets wat niet waar is
 • u houdt informatie achter die voor ons van belang is
77.

Bij een vermoeden van fraude doen wij onderzoek. Wij houden ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. Met afspraken van verzekeraars over het aanpakken van fraude.

78.

Is fraude vastgesteld? Dan kunnen dit de gevolgen zijn:
 • rekeningen waarmee is gefraudeerd vergoeden wij niet
 • rekeningen die wij onterecht aan u of uw zorgverlener hebben betaald moet u aan ons terugbetalen
 • kosten van het fraudeonderzoek zijn voor uw rekening
 • wij kunnen aangifte doen bij de politie
 • wij kunnen uw gegevens (laten) opnemen in de registers die in algemene regel 62 staan
 • wij kunnen uw verzekering(en) met terugwerkende kracht beëindigen tot de datum van de fraude
 • wij kunnen u tot 5 jaar daarna weigeren voor een nieuwe verzekering

Als u niet tevreden bent of een klacht heeft

Wij doen steeds ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wilt u een klacht indienen? Hieronder staat hoe dat kan.

79.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Of ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u bij onze Klachtenservice een klacht indienen. U ontvangt onze reactie binnen 30 dagen.

80.

Bent u niet tevreden met onze reactie. Of reageren wij niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De procedure bij de SKGZ verloopt in 2 stappen.

a. Eerst probeert de Ombudsman Zorgverzekeringen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

b. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Meer informatie vindt u op de site skgz.nl/procedure.

U kunt uw klacht op 2 manieren bij de SKGZ indienen.

a. Via het klachtenformulier op skgz.nl/klacht-indienen

b. Door een brief te sturen naar:
SKGZ
Antwoordnummer 5518
3700 VB Zeist

U moet de klacht op tijd bij de SKGZ indienen. De SKGZ heeft 4 termijnen.

a. Heeft u een reactie van ons gekregen? U kunt uw klacht tot 1 jaar na onze reactie indienen bij de Ombudsman.

b. Hebben wij niet gereageerd? U kunt uw klacht tot 13 maanden na uw vraag aan ONVZ indienen bij de Ombudsman.

c. U kunt uw klacht ook direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Dit kan tot 1 jaar na het (niet) handelen van ONVZ waarover uw klacht gaat. Heeft u het (niet) handelen niet direct gemerkt? Dan gaat de termijn van 1 jaar in op het moment dat u wel op de hoogte had kunnen zijn.

d. Heeft de Ombudsman uw probleem volgens u niet opgelost? En wilt u uw klacht daarom voorleggen aan de Geschillencommissie? Dit kan tot 3 maanden na de reactie van de Ombudsman.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter. Dan kunt u niet meer naar de SKGZ.

81.

Is uw klacht dat onze formulieren te ingewikkeld of overbodig zijn? Dan kunt u deze ook bij de NZa indienen. Telefonisch of per e-mail.

Nederlandse Zorgautoriteit

Informatielijn: 088 770 87 70

E-mail: informatielijn@nza.nl

Recht dat van toepassing is

82.

De verzekeringen vallen onder Nederlands recht.

 

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties