Vergoeding voor herstelzorg ernstig zieke coronapatiënten

Een deel van de ernstig zieke COVID-19-patiënten herstelt langzaam door de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij zijn behandeld. Daarom komt er een voorwaardelijke vergoeding vanuit het basispakket voor eerstelijns paramedische herstelzorg aan patiënten met ernstige COVID-19.

Ernstig zieke COVID-19 patiënten hebben vaak te maken gehad met isolatie en zorg door onherkenbare zorgverleners. Ook hebben ze vaak nog lang last van de zware symptomen van COVID-19. Hierdoor kunnen ze ernstige fysieke, cognitieve en psychische problemen krijgen die verder herstel in de weg staan. Met de vergoeding voor eerstelijns paramedische herstelzorg vanuit het basisverzekering wil de minister de kans op een goed herstel groter maken.

Voorwaarden

Om de herstelzorg vergoed te krijgen, gelden onder meer deze voorwaarden:

 • de verwijzing moet plaatsvinden door een medisch specialist bij patiënten die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis of MSR- of GRZ-instelling, of door een huisarts bij patiënten die in eigen woonomgeving ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt
 • de medisch specialist of huisarts geeft bij de verwijzing aan hoeveel en welke paramedische zorg nodig is, gezien de vastgestelde fysieke, cognitieve, psychische en sociale problemen
 • de eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing
 • de huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is . Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners
 • de maximale behandelduur is 6 maanden na de datum van de eerste behandeling
 • aan het einde van deze periode van 6 maanden kan in bijzondere gevallen, en alleen met een goed gedocumenteerde indicatie van de medisch specialist die de diagnose heeft gesteld, een beroep worden gedaan op een tweede behandeltermijn van maximaal 6 maanden
 • de maximale omvang van de eerstelijns paramedische herstelzorg binnen deze 6 maanden is 50 zittingen fysio- of oefentherapie, 8 uren behandeling ergotherapie en 7 uren behandeling diëtetiek (inclusief de tijd die nodig is voor onderlinge afstemming en coördinatie van de zorg)
 • patiënten kunnen gebruikmaken van deze tijdelijke aanspraak als zij bij het begin van de zorg, en op verschillende meetmomenten tijdens de behandelperiode, willen meewerken aan onderzoek dat wordt ingesteld om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren
 • dit onderzoek kan alleen plaatsvinden wanneer de zorgverlener de indicatoren uit standpunten/richtlijnen/handreikingen toepast en bereid is om de gegevensverzameling vanuit EPD te ondersteunen
 • aan het begin van de behandeling moet de zorgverlener de patiënt informeren over deelname aan dit onderzoek en instemming vragen met gebruik van de behandelgegevens uit EPD voor dit onderzoek, en hierover een aantekening maken in het EPD

Bekijk het overzicht met alle voorwaarden. 

Tijdelijke maatregel

Omdat nog niet duidelijk is wat de effectiviteit is van paramedische zorg bij patiënten die herstellen van ernstige COVID-19, gaat het om een tijdelijke maatregel van 1 jaar. Mocht dit nodig zijn, dan kan deze maatregel later worden verlengd. Gedurende dit jaar zal onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit ervan.

Veelgestelde vragen

 • Kunt u al starten met de behandeling?

  Ja, de aanspraak is ingegaan op 18 juli 2020.

 • Wat als u al in behandeling was voor nazorg COVID-19?

  Patiënten die al onder behandeling waren volgens een chronische indicatie, dienen vanaf 18 juli 2020 op basis van deze aanspraak behandeld te worden. De aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht.

 • Kunt u de behandelingen al declareren?

  Nee, de declaratiesystemen worden hiervoor nog in gereedheid gebracht. Zodra hier meer over bekend is zal hierover door de beroepsverenigingen gecommuniceerd worden.

 • Hoe kunt u straks declareren?

  Voor fysiotherapie en oefentherapie worden nieuwe CSI-codes ingericht met een directe BV-aanspraak. Voor ergotherapie en diëtiek zullen nieuwe prestaties worden ingericht.

 • Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?

  Kijk op de website van het Zorginstituut, daar zal steeds verdere informatie gegeven worden.

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.