Alle artikelen

Raad van afgevaardigden: ‘Buitenstebinnen kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen’

  • Categorie: Levensstijl
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 3 min
  • Datum: 8 september 2022

Wist je dat ONVZ een raad van afgevaardigden (RvA) heeft? En dat de raad van afgevaardigden de belangen van onze verzekerden behartigt ? De RvA bestaat uit veertien leden. Rob Barnasconi is daar één van. Hij geeft een kijkje in de keuken van de RvA.

’De raad van afgevaardigden krijgt bij ONVZ veel ruimte om een mening te formuleren over processen en de koers van de organisatie. We zijn een echte sparringpartner. We signaleren maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van corona en het toenemende tekort aan menskracht in de zorg dat hierdoor overduidelijk ontstaat. We vinden het belangrijk dat ONVZ een plek inneemt in de maatschappij en in de gezondheidszorg. En dat we samen nadenken over die maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe modellen in de zorg. We doen dat niet binnenstebuiten, maar buitenste binnen zeg ik altijd. Oftewel: we kijken eerst naar de buitenwereld en daarna pas naar de organisatie en het beleid. We brengen dus de geluiden en signalen van buiten naar binnen. Het is mooi om te zien dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van onze kennis en kunde.’

Rob Barnasconi

De RvA behartigt de belangen van alle leden. Veel leden realiseren zich dit waarschijnlijk niet wanneer zij een zorgverzekering afsluiten.
Rob Barnasconi Lid van RvA

Raad van advies

Een belangrijke taak van de RvA is het goedkeuren van het jaarverslag en het verlenen van decharge aan het bestuur. Maar de RvA functioneert ook als raad van advies en adviseert vanuit die rol de raad van bestuur námens de verzekerden. Rob: ‘We worden niet voor niets ook wel de raad van advies genoemd. Wie een basisverzekering afsluit bij ONVZ is ook automatisch lid van Vereniging ONVZ. De RvA behartigt de belangen van alle leden. Veel leden realiseren zich dit waarschijnlijk niet wanneer zij een zorgverzekering afsluiten. Wij beseffen onszelf dat wij die rol hebben. Dat we een communicatiekanaal zijn en dat iedereen daar gebruik van kan maken. Oók de medewerkers van ONVZ. Bijvoorbeeld wanneer zij een nieuwe propositie willen toetsen. ONVZ onderscheidt zich naar mijn overtuiging door de manier waarop wij als RvA alle ruimte krijgen om ons werk goed te kunnen doen.’

Raad van afgevaardigden: ‘Buitenstebinnen kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen’

Rob Barnasconi van de RvA

Controle en fraude

De RvA overlegt regelmatig met elkaar en de organisatie. Daarnaast zitten leden van de RvA in diverse werkgroepen die verschillende thema’s behandelen. Zo zijn er bijvoorbeeld werkgroepen gericht op zorg, financiën en communicatie. In 2021 stond onder meer de controle op fraude centraal.

Rob: ‘In een sessie over controle en fraude presenteerden medewerkers van ONVZ hoe de organisatie hiermee omgaat. Wij kunnen het onderwerp duiden vanuit de diverse achtergronden van de RvA. Leden met bijvoorbeeld een achtergrond in de zorg stellen vragen of gaan de discussie aan over hoe ONVZ zorgverleners betrekt bij dit traject. Andere leden leggen de nadruk op het belang van de verzekerden van ONVZ. Deze discussie is goed, want zo worden alle belangen meegewogen bij het uitvoeren van een bepaald proces en het beleid dat daarop volgt. Hierbij helpt het dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een proces ook zelf aanwezig zijn om een toelichting te geven over hun werk. Zo kun je direct iets toevoegen daar waar het werk echt gedaan wordt.’

Wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

In 2021 trad de wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet in werking waardoor onder andere het reglement van de RvA aangescherpt moest worden. De verantwoordelijkheid van de RvA is serieuzer en explicieter geworden. Door de aanscherping is de rol van de RvA verder verduidelijkt en zijn er accenten gelegd op de thema’s zorginkoop en communicatie met verzekerden. Rob: ‘We deden dit al, en het is nu expliciet opgenomen in het reglement. Dat voelt goed en past ook in de tijdsgeest.’

Klantpanel

Enkele leden van de RvA hebben ook zitting in het klantpanel van ONVZ. Dat klantpanel wordt over allerhande zaken bevraagd, zoals over de communicatie met de verzekerden. Rob: ‘De lijntjes tussen verzekerden en de vergadertafels van de raad van afgevaardigden en de raad van bestuur zijn kort op deze manier. Wij vinden dit zelf ook erg prettig werken. Wanneer dat nodig is, komen onderwerpen uit het klantpanel bij ons op de agenda. En ook via de leden rechtstreeks, wanneer zij ons benaderen. Kortom: we mogen ons met van alles bemoeien, en gevraagd en ongevraagd advies geven. Dat is waardevol voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen en voor ONVZ als organisatie. En zeker ook voor onszelf, als adviesorgaan. En uiteindelijk natuurlijk ook voor de verzekerden.’

Dit artikel is eerder verschenen in ons maatschappelijk jaarverslag 2021.